ارائه پیشنهادی برای ایجاد طرح میز مرجع دیجیتال در کتابخانه های دانشکده فنی دختران تهران"دکتر شریعتی"

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش طراحی میز مرجع دیجیتال در کتابخانه های دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران "دکتر شریعتی" (وابسته به وزارت علوم و تحقیقات) می باشد. بدین منظور، به نظر سنجی از کاربران در بعد امکانات، توانمندی ها و نگرش نیروی انسانی و ویژگی های مورد نظر آنان در خصوص ارائه خدمات میز مرجع دیجیتال، پرداخته شده است.
 روش پژوهش: روش پژوهش حاضر، پیمایشی - توصیفی است؛ این پژوهش دارای 3 بخش می باشد. بخش اوّل به نظر سنجی از کاربران، بخش دوّم به تجزیه و تحلیل یافته ها و بخش سوّم میز مرجع دیجیتالی مناسب، با توجه به امکانات و ارائـه پیشنهادهای مربوطه طراحی می گردد. جامعه پژوهش را دانشجویان، کتابداران و اعضــای هیأت علمی این دانشکده تشکیل می دهند. برای گرد‌آوری داده ها از سه پرسشنامه محقق ساخته، و از نرم افزار spss  برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
یافته‌ها: یافته های پژوهش نشان می دهد نگرش و مهارت نیروی انسانی موجود در حد زیاد نسبت به ایجــاد میز مرجع دیجیتالی 2/69 درصد می باشد؛ به طور کلی، امکانات و بودجه کتابخانه با 8/30 درصد در سطح متوسطی است و کاربران با 23/4 درصد در حد بسیار زیاد با فناوری های جدید آشنایی دارند و بهترین خدمات الکترونیکی برای ایجاد میز مرجع دیجیتال از نظر کاربــران با 2/69 درصد، فرم های وبی می باشد. درج اطلاعات شخصی کــاربر، پیــوند به منابع الکترونیکی، درج زبان فارسی و انگلیسی، ایجاد پرسش های رایج و برای تشریح نیازهای اطلاعاتی کاربر، قالب اطلاعاتی و زبان منـابع اطــلاعاتی برای طراحی میز مرجع دیجیتال ضرورت دارد.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش  طراحی فرآیند میز مرجع دیجیتال کتابخانه های دانشکده فنی و حرفه ای دختران تهران "دکتر شریعتی" بر اساس درج صفحه اطلاعات شخصی کاربر، صفحه دریافت اطلاعات منابع، زبان منابع مورد درخواست فارسی و انگلیسی، قالب اطلاعاتی مورد نیاز، هدف از جستجوی اطلاعات، منابعی که قبلاً مورد جستجو قرار گرفته، صفحه پیوند به منابع الکترونیکی، صفحه پرسش های رایج می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Have a suggestion for designing a Digital Reference desk for libraries of Tehran technical college’s girls "Dr Shariati"

نویسندگان [English]

  • zahra abazari 1
  • akram delshad 2
1 Asso.Prof. islami azad university Tehran North Berench
2 Master Degree of IAU- Tehran North Branch
چکیده [English]

Objective: of this research is to design a Digital Reference desk for"Dr Shariati collegeʼs girls". In this case an opinion poll had done through users to determine what are they think about it, what are their suggestion, and what supply needed for Digital Reference desk.
 Methodology: of this research is survey descriptive, It’s divided into three parts: First part is opinion poll of users, Second part analyzes and dissect the finding, and third part is design a suit digital desk depend on equipment and suggestion.
Research has done through the Students College, librarian and faculty members. There are 3 forms for opinion poll and used spss software for analyzing the finding.
 Findings: the findings show that skills of users are high. It’s about 69/2%, to have Digital Reference desk, Totally equipment and purse library 30/8%  is average 423/4% knowledge of users are in high level, and 69/2% of users’ beliefs that website form is the best service that digital Reference could have. 64/3 of user perfect to use Persian (Farsi) language and 53/8%  of them to write the first and last name, and 3/91% with education level and 4/5% with email address are the most important personal information 64/2% link to other magazine and other Electronically base. And have ordinary question with 25/2% are necessary to design a digital Reference desk. To describe the user knowledge, Model information and the language of Reference with 53/8% are very important.
 Results:  the result of  the research is   the necessity of designing a Digital Reference desk for "Dr Shariati, college.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Reference desk
  • Digital Reference service
  • design Digital Reference
  • "Dr Shariati
  • college
  • college libraries
سبزی پور، مجید (1387) .ارزیابی خدمات مرجع الکترونیکی در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی دولتی شهر تهران. مجله الکترونیکی نما، 5(2).
فیض آبادی، محمد (1386). امکان سنجی ایجاد خدمات مرجع اشتراکی پویا درکتابخانه های دانشگاه تهران. مجله الکترونیکی نما، 3(6).
کومار، آنیل(2008).خدمات مرجع دیجیتال در دنیای دیجیتال. ترجمه نجمه باقریان(1387). ماهنامه اطلاع یابی و اطلاع رسانی، 10.
مظفری، طاهره(1388). امکان سنجی ایجاد  خدمات مرجع الکترونیکی در کتابخانه مرکزی و مرکز استاد دانشگاه تهران  با دیدگاه کاربر محور . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
منصوری ، علی ؛ پشوتنی زاده ، میترا(1385) . اهمیت میز مرجع دیجیتالی در کتابخانه ها و رهنمود هایی برای طراحی نرم افزار میز مرجع دیجیتالی با تأکید بر خدمات مرجع . فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات ، 21 (4).
      ص1-18.
یوست، آلشیازنین(2007). مرجع دیجیتالی: آنچه گذشته به ما آموخته.... ترجمه مهدی محمدی(1386). فصلنامه علوم و فناوری.
 
Accart,  Jean-philippe (2006).  SwissInfo Desk: the virtual reference desk project of the Swiss National Library.  New LibraryWorld,  107( 1224/1225),  228-237، Available:   www.emeraldinsight.com.
Campbell,  J. D(2000). Clinging ti traditional reference services.  Reference & User Services Quarterly، 39(3),  223-227.
Chowdhur, gobinda؛ Margariti, simon (2004).  Digital reference services : a snapshot of the current practices in Scottish librariesLibrary Review, 53 (1),  50-60، Available:  www.emerald insight.com.
Hahn, T.B (1996).  Pioneers of the online age.  Information Processing and Management, 32,  23-40.
Janes, J.؛ Carter, D. S.؛  Memmott, P. (1999). Digital reference services in academic libraries.egan, Oakleaf (2010). Reference &User Services uarterly. Summer2010, 49.
Piritta, Numminen (2009). Gournal of the American Science& technology. Jun2009,60.
Wan Dollah-Wan Ab؛ Kadir&Singh-Dijet(n.d)(2006). Digital Reference Services In cademicLibraries.