بررسی آلودگی اطلاعات در پایگاه‌های مورد اشتراک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در بازیابی اطلاعات کتابداری از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به تعیین آلودگی اطلاعات در پایگاه‌های مورد اشتراک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در بازیابی اطلاعات کتابداری از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی می پردازد و میانگین آلودگی اطلاعات محتوای چکیده ها، اطلاعات کتابشناختی، کلیدواژه های چکیده ها، آلودگی اطلاعات ناشی از شیوه نگارش را مشخص می کند.
روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی تحلیلی بوده و دو جامعه پژوهش شامل پنج پایگاه اطلاعاتی Pro Quest  ،Science direct ،  Emerald ،Scopus، Isi web of knowledge و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهرانمی باشد. برای انجام این بررسی از دو نوع پرسشنامه استفاده شده است.
یافته ها: یافته ها نشان دادند آلودگی اطلاعات محتوای کتابشناختی در پایگاه ها تفاوت چشمگیری دارد. به طوری که Proquest در جایگاه اوّل قرار دارد. آلودگی محتوای چکیده در پنج پایگاه اطلاعاتی اختلاف زیادی ندارد، اما پایگاه اطلاعاتی Isi web of knowledge اندکی از آلودگی بیشتری برخوردار است. همچنین مقایسه میانگین آلودگی اطلاعات در کلیدواژه ها نشان داد Emerald از آلودگی بیشتری برخوردار است. در آلودگی اطلاعات  ناشی از شیوه نگارش نیز Science direct آلوده ترین پایگاه است.
نتیجه گیری: هر چند پنج پایگاه مورد بررسی در حوزه علوم انسانی خدماتی ارائه می دهند، اما نتایج نشان داد هر پایگاه اطلاعاتی تمام نیازهای یک کاربر را به صورت یکجا نمی تواند بر آورده کند. جهت کاهش آلودگی استفاده از تزاروس های استاندارد، رفع هر گونه غلط املایی و اطلاعات نا مناسب با داوری های شایسته، کاهش اطلاعات ضد و نقیض، تعصب آلود، مغرضانه، گمراه کننده و تکراری و بی اساس  پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on information pollution in common data-bases of Islamic Azad University of Tehran Science & Research Branch in retrieving library information from the viewpoint of postgraduate students

نویسندگان [English]

  • fahimeh Babolhavaeji 1
  • nafiye Gorjizade 2
1 Asso.Prof. of IAU- Tehran Researches and Sciences Branch
2 Master degree of IAU- Tehran Researches and Sciences Branch
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this study is determining the information pollution in data bases shared by the Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch in library Information Retrieval from the viewpoint of postgraduate students and is determining the average information pollution  in content of abstracts, bibliographic information, keywords and  contamination caused by writing.
Methodology: The methodology in this research is documental and analytical survey .Two societies of research include five database: Emerald, Pro Quest, Science Direct, ISI Web of knowledge, Scopus and graduate students of Library and Information Science, Islamic Azad University, Tehran Science and Research branch. For this study two different questionnaires were used.
Findings: The findings showed between the mean score of pollution Factors of bibliographic data to separate databases are significant differences. So that Proquest in this category is in the first place. It also was determined. the mean score of pollution factors in the abstract   of five databases, is no significant difference database. But ISI Web of knowledge Had little  more pollution than others. Comparison of pollution in the keyword information shows the mean scores between pollution factors to separate data bases are no significant different , so that Emerald has more pollution. It also was determined between the mean score pollution factor caused by writing data exists significant difference. So that in this group Science Direct is in the first place.
Conclusion: Although these five bases are  studied in the humanities, but the results showed each database does  not meet all user needs entirely. To reduce pollution using standard thesaurus, fix any spelling mistakes and inappropriate information with competent judgment, reduce the contradictory information, stained bias and  biased information, misleading and unfounded is recommended.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: information pollution
  • information credibility
  • Information Quality
  • data-bases
  • Islamic Azad University of Tehran Science & Research Branch

تافلر، آلوین (137٤). جابجایی در قدرت: دانایی و ثروت و خشونت در آستانهء قرن بیست و یکم.ترجمه شهیندخت خوارزمی. تهران: نشر سیمرغ ، 421-486.

حری، عباس (1383). «اطلاعات». دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی .‌ج 1،231.

زارعی، میترا (1387). بررسی آلودگی اطلاعات در پایگاه های منتخب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از دیدگاه اعضای هیات علمی.  پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران.

نوروزی ، علیرضا (1383). «آلودگی اطلاعات». ‌دائره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی.‌ج1 ، ص52

هیل، مایکل(1381). تأثیر اطلاعات بر جامعه، بررسی ماهیت ،‌ارزش و کاربرد اطلاعات. ‌ترجمه محسن نوکاریزی. تهران : نشر چاپار.

ویسمان، هرمان(1373).  سیستم‌ها، خدمات و مراکز اطلاع‌رسانی.  ترجمه جعفر مهراد.  شیراز: نشر نوید.

Ball, R. ;  Tunger, D. (2006). Science indicators Revisited- science citation index versus SCOPUS: A Bibliometric comparison of both citation databases.  Information services and use.  26,  293-301.

Flanagin, A. J. ; Metzger, M. J. (2000). Perceptions of Internet information credibility”. Journalism & Mass Communication Quarterly. 77(3),  515-540.

Kai Yuan, C. ; Chao Yang, Z. (1996). Towards a Research on Information Pollution. Proceedings of the IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics. 4 ,  3124-3129.

Mitchell, A. (1999).  High prize for tackling information pollution.  Marketing Week. 22(17),  28.

Nelson , D. E. (2007). Reducing Information Pollution in the Internet Age. Preventing Chronic Disease. 4(1). Available at: http://www.cdc.gov/pcd/issues/2007/jan/06_0119.htm. [18 Dec 2010].

 Nielsen, J. (2003). IM, Not IP (Information  Pollution).  ACM Queue. 1(8),  75-76.  Available at: http://www. useit. com/alertbox/. html . [20 Dec 2010].

Scheeder , D. (2005). Information quality standards:Navigating the seas of misinformation. presented at world library and information congress:71 th Ifla general conference and council.  Norway. Available at: http://archive.ifla.org/IV/ifla71/papers/192e-Scheeder.pdf.
[ 20 Dec 2010]