بررسی کتاب‏ها و مقالات تخصصی منتشر شده در حوزه کتابداری و اطلاع‏رسانی، سال 1390

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش کشف محتوای موضوعی کتاب‏های منتشر شده و مقالات کتابداری و اطلاع‏رسانی در ایران در سال 1390 است.
روش پژوهش: این پژوهش به روش کتاب‏سنجی و تحلیل محتوا بر روی کلیه کتب تخصصی و مقالات نشریات کتابداری و اطلاع‏رسانی با درجه علمی- پژوهشی منتشره در سال 1390، شامل 78 کتاب منتشر شده و 247 مقاله به چاپ رسیده، انجام گرفت. گردآوری اطلاعات از طریق کتاب‏شناسی ملی ایران، بانک اطلاعاتی خانه کتاب ایران، بانک اطلاعات نشریات کشور، فهرست انتشارات ناشران مختلف انجام گرفته و تحلیل‏های آماری با استفاده از نرم افزار Spss صورت پذیرفته است.
یافته‏ها: نتایج حاصل از تحلیل آماری داده‏های پژوهش نشان داد، بیشترین پوشش موضوعی کتب به مقوله کتابداری و اطلاع‌رسانی مربوط بوده و در نشریات به فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص دارد.
نتیجه گیری: نتایج همچنین نشان می‌دهند 69 درصد کتاب‏ها و 62 درصد مقالات نشریات را متخصصان مرد و مابقی حاصل تلاش فرهیختگان زن در این رشته است. همچنین میان مقالات و کتب تألیفی و ترجمه‏ای از نظر کمی تفاوت معنی‏داری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Library and Information Science Researches in Iran, March 2011 - March 2012

نویسنده [English]

  • amirhesam radfar
Master degree of LIS of Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Objective: study aims to make a content analysis of library and information science's literature, books and scientific articles, published in Iran from March 2011 to March 2012.
Methodology: this research was done by content analysis. Using the national bibliography of Iran, Khan-e Ketab database, Magiran databank and different catalogues published by specialized or public publishers, the necessary information has been collected and statistically analyzed by Spss software.
Findings:  78 published books and 247 presented articles, “Library and Information Science” has constituted the most focused topic among books and “Information Technology and Communications” formed the most frequently repeated subject among journal articles.
 
Results:  The hypothesis of the investigation was tested by independent t-test. The results showed: 69% of books and 62% of journal articles in this field are produced by men and the others by female experts.  Also there is a meaningful difference between compiled and translated works. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library and Information science
  • books
  • Scientific Articles
  • Journals
  • Content Analysis
  • Publishers
  • authors
  • translators

آذرنگ، عبدالحسین (1378). شمه‏ای از انتشار کتاب در ایران.تهران: کتابدار.

 حری، عباس (1379). بررسی فعالیت‏های علمی پژوهشی اعضای هیأت علمی رشته کتابداری و اطلاع‏رسانی ایران تا پایان سال 1378. فصلنامه کتاب، ( 42).

 سپهر ، فرشته؛ شادمان فر، سمانه (1385). تحلیل محتوای مقالات همایش‏های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران از سال 1379تا پایان سال 1385. فصلنامهدانششناسی،(4).

 سیدین، مهرداد؛ باب الحوائجی، فهیمه(1388). تحلیل محتوای پایان نامه‏های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران شمال، علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیقات اهواز و همدان در سال‏های 1372-1376. پیام کتابخانه، (56).

 صدیق سروستانی، رحمت اله (1375) کاربردتحلیلمحتویدر علوماجتماعی، نامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران، دوره جدید شماره 8.

 عبدخدا، هیوا؛ قاضی میرسعید، جواد؛ نوروزی، علیرضا(1388). مطالعه تطبیقی پوشش مجلات علمی- پژوهشی انگلیسی زبان ایرانی در پایگاه‏های استنادی وب.آف.سانیس و اسکوپوس در فاصله سال‏های 2005-2009. . فصلنامه اطلاع‏شناسی. (2).

 عبد‏المجید، امیرحسین (1387). بررسی مقالات تألیفی حوزه‏ی کتابداری و اطلاع‏رسانی در مجلات فارسی علوم انسانی و اجتماعی. فصلنامه کتاب، (3).

 ملیح، سعید (1376). تحلیل محتوای مقالات کتابداری و اطلاع‏رسانی در نشریات ادواری فارسی منتشر شده در سال‏های 1370-1374. پایان‏نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‏رسانی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

 یوسفی، احمد (1379). مقایسه گرایش‏ موضوعی مقالات کتابداری و اطلاع‏رسانی ایران و پایگاه اطلاعاتی ایزا در سال‏های 1375 تا 1377. فصلنامه کتاب،(4).

 Aharony, Noa (2011). Library and Information Science research areas: A content analysis of articles from the top 10 journals 2007–2008. Journal of Librarianship and Information Science.  44,( 13).

 Cano, V. (1999). Bibliometric overview of library and information science research in Spain. Journal of the American Society of Information Science, 50 (8), 675-680.

 

 Huanwen, C. (1996). A bibliometric study of library and information research in China.  Asian Libraries,  5 (2),  30-45.

 Jarvelin, K. (1993). The evaluation of library and information science 1965-1985: a content analysis of hournal articles. Information Processing and Management, 29 (1), 129-144.

 Koufogiannakis, D; Slater, Linda; Crumley, Ellen (2004). A Content Analysis of Librarianship Research. Journal of Information Science,  30( 3).

 Kochen, Manfred. The Growth of Knowledge. New York: John Wiley & Sons, 1967). P. 152.

 Yontar, A. (2000). Problems of library and information science reaserch in Turkey: a content analysis of journal articles 1952-1994. IFLA Journal, 26 (1),  39-51.

 Ziman, J. M. (1968). Public Knowledge. London: Cambridge University,  125