بررسی مقایسه‌ای وضعیّت کتابخانه‌های دانشگاه پیام نور در مرکز استان‌ها ، بر مبنای «استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،دانشگاه پیام نور مرکز مرند

چکیده

هدف: از این تحقیق بررسی مقایسه ای وضعیت کتابخانه های دانشگاه پیام نور در مرکز استان ها بر مبنای « استاندارد های کتابخانه های دانشگاهی ایران» می­باشد.
روش پژوهش :این تحقیق با روش پیمایشی - تحلیلی انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. جامعه پژوهش، کلیه کتابخانه های دانشگاه پیام نور واقع در مرکز استان ها می باشد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss واکسل مورد تجزبه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد.
 یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد به طور میانگین از نظر کیفی، با استاندارد اهداف و وظایف (98/59%)، استاندارد سازمان و مدیریت (33/62%)، استاندارد نیروی انسانی(43/59%)، استاندارد مجموعه (83/55%)، استاندارد سازماندهی منابع(75%)، استاندارد خدمات(52/49%)، استاندارد ساختمان و تجهیزات(32/38%)و استاندارد بودجه (25/35%)  مطابقت دارند. میانگین کل مطابقت کتابخانه های مورد مطالعه با استاندارد ها از نظر کیفی(45/54%) می باشد، اما از نظر رویکرد کمی، استاندارد  نیروی انسانی با(72 /5%) و استاندارد مجموعه کتابخانه با(13/13%) اختلاف قابل ملاحظه ای با استاندارد ها دارند. در خصوص میزان مطابقت کتابخانه های مورد مطالعه برای رعایت استاندارد فضای مورد نیاز با (09/7%)در وضعیت نامساعدی قرار دارند.
نتیجه گیری: در مجموع از 8 استاندارد مورد بررسی، استاندارد سازماندهی منابع با(75%) بیشترین میزان مطابقت را داراست و رویکرد کمی استاندارد نیروی انسانی با (72 /5%) کمترین میزان مطابقت را دارند. یافته های پژوهش حاضر، فرضیه پژوهش " کتابخانه های مرکز استان های دانشگاه پیام نور با «استاندارد های کتابخانه های دانشگاهی ایران» مطابقت ندارند" را تأیید می کند. 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison of the status of Payame noor University libraries in the center of provinces with “standards for University Libraries “due to conformability.

نویسندگان [English]

  • Mousa Majidi 1
  • Asghar Mousaei 2
1 Assistant Professor of IAU-Tehran North Branch
2 Master Degree of IAU- Tehran North Branch and the Librarian of Payame Noor University -Marand branch
چکیده [English]

 Objective: The purpose of this research is to investigate and compare the  status of Payame noor university libraries in the center of provinces on the basis of the “Standards for University Libraries”
Methodology: This study was conducted through analytical survey method and data were collected through questionnaire. The society of the study was limited to all the libraries of Payame  Noor university in the center of provinces. SPSS and Excel Software were utilized  for investigation and analysis.
Research findings: The results of the data analysis indicate that all Studied libraries are not following standards the libraries studied showed  the standards of objectives and functions (%59/83), organization and management (%62/33), staff (%59/33), lib collection (%55/83), organization of resources (%75), library services (%49.52) ,building and equipment (%38/32), and budget (%5.35) on average. The average of the whole correspondence between the libraries studied and the standards is (%54/45) qualitatively. but quantitatively , There exists an enormous difference in human resources (%5/72),and lib collection (%13/13) in comparison with the standards. Considering the standard of required library space, the libraries studied are in unfavorable totally,
 Results: Conclusion from the eight standards investigated, the standard of organization of resources with (%75) has the highest Conformability to the standards and the quantitative standard of human resources with (%5/72)has the least or lowest Conformability  to the standards for Iranian University libraries. Research findings, research hypothesis, "payame noor university libraries of the center of the provinces with standards for Iranian university libraries do not match " Conformability .
                          

کلیدواژه‌ها [English]

  • University libraries
  • standard
  • standards for Iranian university libraries
  • payame noor university libraries
اسدی، اصغر(1379). ساختار سازمانی کتابخانه های دانشگاهی. فصلنامه اطلاع رسانی ، 15(3و4).                                                                                                         
 تعاونی، شیرین(1380).استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.  
 حسینی ، سید مهدی (1384). بررسی وضعیت کتابخانه های عمومی استان کردستان و مقایسه آنها با طیقه  بندی دیانی در مورد کتابخانه های عمومی کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ،دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.                                             حسینی آهنگری، سید عابدین (1387). بررسی مقایسه‌ای وضعیت کتابخانه‌های مرکزی  دانشگاه‌ های جامع تحت  نظارت وزارت  علوم، تحقیقات و فناوری بر مبنای «استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و  اطلاع رسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز.                                                                                       
  نصیری، ماریا (1379). بررسی وضعیت کتابخانه های واحد های دانشگاهی منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه آنها با استاندارد های کتابخانه های دانشگاهی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی –  واحد علوم تحقیقات، تهران.                            
  نیک‌کار، ملیحه؛ احمدی، محمد باقر (1376). بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌ای مراکز دانشگاه پیام نور، ارائه طرح ها و پیشنهادها. طرح پژوهشی، کتابخانه سازمان مرکزی دانشگاه پیام  نور، تهران.
 
Ashoor, M. S. J. (1991). Evaluation of Collections of Saudi University Libraries Based on the (ACRL) Standard. [Online]: Available at:
     http://www.lib.latrobe.edu.au/publications/jnc-sd&cpe. Retrieved 8 Oct
Query, L.; deiss, K(2007).final report submitted on December,14,2007.[online] . Available at: www.uprm.edu/library/docs/acrlfinalreport.PDF.  Available at:10,fbr,2009
Wilson, s.w.(1989). Atudy of academic libraries in selected institutions: of higher learning in Mississippi.[online]: