ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی شهرستان رامسر و تنکابن با استفاده از ابزار لایب کوال

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، گروه کتابداری

2 عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی شهرستان رامسر و تنکابن با استفاده از ابزار لایب کوال انجام گرفته است.
روش: در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه لایب کوال استفاده شده است. این پرسشنامه ابزاری استاندارد است که به ارزیابی کیفیت خدمات از دید کاربران می‌پردازد. نمونه آماری این پژوهش شامل 410 نفر از کاربران کتابخانه‌های عمومی شهرستان رامسر و تنکابن (در دوره زمانی مورد مطالعه، اردیبهشت 1390) بوده است که پرسشنامه‌ها بین آنها توزیع شد. از این تعداد 382 پرسشنامه عودت داده شد و پس از حذف پرسشنامه‌های ناقص 365 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که سطح خدمات دریافتی کاربران در برخی گویه‌ها از حداقل سطح مورد انتظار آنها بیشتر می‌باشد اما حداکثر سطح انتظارات آنها را برآورده نکرده است. همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که این کتابخانه‌ها در بُعد کنترل اطلاعات نسبت به سایر ابعاد ضعیف‌تر می‌باشند، به طوری که منابع آنها حداقل سطح انتظارات کاربران را نیز برآورده نساخته است.
اصالت: در این پژوهش علاوه بر اینکه کیفیت کتابخانه‌های عمومی یک شهرستان بررسی شده است، فراتحلیلی از تحقیقات انجام شده در حوزه کیفیت خدمات در کتابخانه عمومی کشور که در دو شهر دیگر انجام شده است نیز انجام شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality assessment of the public libraries services of Ramsar and Tonekabon by using LibQual from the viewpoint of users

نویسندگان [English]

  • Samaneh Ahmad Moazam 1
  • mohammad hasanzadeh 2
  • Sudabeh Shapouri 3
1 Student of Master degree of LIS of IAU-Tonkabon Branch
2 Faculty member of Tarbiat Modares University
3 Faculty member of IAU-Tonekabon Branch
چکیده [English]

 
Purpose: This study examines the Quality assessment of the public libraries services in public libraries of Ramsar and Tonekabon cities by using LibQual tools from the viewpoint of users.
Methodology: In this survey, for collecting data we use LibQual questionnaires. This questionnaire is standard tool that assess quality service from the viewpoint of users. The statistical sample of this survey is 410 users of public libraries of Ramsar and Tonekabon cities (in study period) and the questionnaires were distributed between them. 382questionnaires were returned and after omitting incomplete questionnaires 365 questionnaires were analyzed.
Findings: Findings indicate that the level of service received by users Is more than the minimum level they expect in some more items from the minimum level is expected,but Most of them have not met their expectations.The findings showed that the libraries in the information control are weaker than the other dimensions so that their minimum expectations are also not met in using their resources. their resources are not met minimum
Conclusion: In addition To quality assessment of the studied libraries in two cities, there has been also meta-analysis of studies in the field of quality of services in public libraries that have been done in other cities.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • public libraries
  • Users
  • Services quality
  • LibQual tool
  • Ramsar
  • Tonekabon
صفیان بلداجی، رسول (1389).ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از ابزار لیب کوآل. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری واطلاع‌رسانی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
کمپل، اچ. سی. (1371). توسعه نظامها و خدمات کتابخانه عمومی. ترجمه علی شکوئی. تهران: دبیرخانه هیأت امنای کتابخانه عمومی، نشر کتابخانه.
محمد بیگی، فاطمه (1388). ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های عمومی وابسته به نهاد کتابخانه‌های عمومی شهر قزوین با ابزار لایب کوال. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، تهران.
 میر غفوری، حبیب الله؛ مکی، فاطمه (1386). ارزیابی سطح کیفی خدمات کتابخانه‌های آموزشی با رویکرد لایب کوآل (مورد: کتابخانه‌های دانشگاه یزد). فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 37(1)، 61ـ78
نجفقلی نژاد، اعظم؛ حسن زاده، محمد (1386). ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از ابزار LibQual. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی.
واگان، لیون (1384). روش‌های آماری برای متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی: رویکرد کاربردی و ساده برای درک استفاده و تفسیر علم آمار. ترجمه: محمدرضا قانع، کیوان کوشا. تهران: چاپار
Brown, J. (2005).  Ramping up assessment at the UNLV libraries. Hitech, 23(3), 396-413
Cook, C & Heath, F. (2005).  Users perceptions of library service quality: A LibQual+TM qualitative study. Library Trend, 49(4), 548-584
Godwin, peter (2005).  London South Band University, share fair: ALA annual conference summer 2005. Retrieved from www.libqual.Org
Ladhari, R. & Morales. M. (2008) .  Perceived service quality, perceived value and recommendation: A study among Canadian public library users. Library Management,
               29(4/5),  352-366
Posey, J. (2009). Student perceptions and expectations of library services quality and user satisfaction at Walters States—Tennessee. Retrieved February 15, from Dissertations & Theses: Full Text. (Publication No. AAT 3361650).
Thompson, B. Kyrillidou, Martha. & Cook, Colleen. (2007).  Library users' service desires: A LibQual study. Library Quarterly, 78(1),  1-18