بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و نقش کتابخانه در تامین این نیازها

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران- دانشکده جغرافیا

2 کارشناس ارشد کتابخانه دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

چکیده

هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران و نقش کتابخانه دانشکده در تامین نیازهای اطلاعاتی آنها می‌باشد..
روش شناسی: روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه سازمان یافته است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران هستند. با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل داده‌ها صورت گرفته است.
یافته‌ها: این تحقیق نشان داد،مهمترین هدف استفاده از کتابخانه انجام پروژه‌های درسی(8/68 درصد) و بیشترین میزان استفاده از کتابخانه، با تناوب هفتگی با 6/52 درصد می‌باشد. جامعه آماری مورد پژوهش به طور میانگین در طی هفته 9/6 ساعت در کتابخانه دانشکده مطالعه می‌کنند، همچنین 6/41 درصد جامعه آماری فقط برای امانت کتاب به کتابخانه مراجعه کرده و 3/50 درصد آنها، اولین گام در دستیابی به اطلاعات در کتابخانه را استفاده از کامپیوتر ذکر کرده‌اند.
نتیجه‌گیری: بیشترین رضایت را از مجموعه در تامین نیازهای اطلاعاتی مربوط به کتابهای فارسی، و کمترین رضایت از بخش نشریات لاتین کتابخانه ذکرشده است..و همیچنین استفاده از اینترنت و منابع الکترونیک به عنوان منبع مهم در زفع نیاز اطلاعاتی بیان شده که نیازمند توجه به زیرساخت‌ها و خرید منابع الکترونیک است
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on information needs of the students of Geography College of Tehran University and the role of the library to supply them

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Rezvani 1
  • abas eslami 2
1 Professor of Tehran university, Geography College
2 Master degree and librarian of the Geography College of Tehran University
چکیده [English]

Purpose: The present research aimed to investigate the Information needs of student of Geography College of Tehran University and the role of the library to supply them.
Methodology: Research methodology was descriptive study and conducted by questionnaire. Research population was about 814 students, and the sample was 173 students. SPSS was used for statistical analyses.
 Findings: Demographic features and subfield were identified. Findings indicated that the main purpose of the students for library use was doing homework 68.8%, and maximum use of the library, with a weekly rotation was 52.6%. The sample studied in the library during a week about 6.9 hours, and 41.6% of the statistical community uses the library for book loan. The first purpose of 50.3% of them is accessing information through computer.
Conclusion: The most rate of users’ satisfaction was to meet their information needs in the collection of Persian books and the least one was reported Latin journal section. It was revealed that using internet and electronic resources were the important resources to supply their information needs. There should be a good regard to infrastructures in this field.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • nformation needs
  • Tehran University
  • Geography College
  • Students

آذرنگ،عبدالحسین، اکرم عینی(1383). بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش، فصلنامه کتاب، 15(58)، 148ـ168.

اسدی گرکانی، فاطمه(1366). بررسی نحوة دستی‍‍ابی کارشناسان اموربهزی‍‍ستی به منابع ومدارک موردنیاز. پای‍‍ان نامة فوق‏لی‍‍سانس علوم کتابداری واطّلاع‏رسانی، دانشکدة مدی‍‍ری‍‍ت واطّلاع‏رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ای‍‍ران.

اسکروچی، رقیه؛ فربد عبادی فرد آذر، حسن ابوالحسنی (1387). بررسى نیاز‌هاى اطلاعاتى دانشجویان پزشکى دانشگاه علوم پزشکی ایران در آموزش بالینى اورژانس. فصلنامه مدیریت سلامت، 11(33)،69ـ76

امید خدا، مریم؛ سپهر، فرشته (1387). نیاز سنجی اطلاعاتی اعضای جوان کتابخانه‌های عمومی شهر تهران. فصلنامه دانش شناسی. 1(2)، 17ـ29.

 افشار زنجانی، ابراهی‍‍م (1366).روشهای کسب اطّلاعات تخصصی توسّط اعضای هی‍‍ئت علمی مؤسّسة مطالعات و تحقی‍‍قات فرهنگی. پایانامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکدهروانشناسی وعلوم تربیتی دانشگاه تهران.

افروزی نیا، عبدالجلیل (1383). سنجش نیازهای اطلاعاتی استادان دانشگاه آزاد اسلامی دزفول. پیام کتابخانه، 14(1و2).

اکرمی، مهین (1380). بررسی امکانات و نیازهای اطلاعاتی کارخانه‌های صنایع غذائی شهر مشهد. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 4(3) ،13ـ34.

امیدی فر، سیروس؛ فخاری، احمد رضا؛ صرای، نوشین .در تحقیقی به نیاز سنجی نشریات فارسی کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان از دیدگاه مراجعان و کتابداران در سال 1388 (1389). کتابداری و اطلاع‌رسانی،(52)، قابل دسترس در (7/10/1389) http://www.aqlibrary.org/index.php?

بابازاده گشتی، محمد (1374). بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید بهشتی و میزان تامین نیازهای اطلاعاتی توسط کتابخانه‌های دانشگاهی این دانشگاه. پای‍‍ان نامة فوق‏لی‍‍سانس علوم کتابداری واطّلاع‏رسانی، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

بابائی، محمود (1386). نیازسنجی اطلاعات. مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، تهران، مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران، تهران.

بابائی، محمود (1386). مبانی نیازسنجی اطلاعات. اطلاع رسانی، 12(4).

بادن، دیوید (1388). کاربران، مطالعات کابرمدار و رفتار اطلاعاتی انسان:نگاهی به بازتاب مقاله"مطالعات کاربرمدار و نیازهای اطلاعاتی انسان"اثر تام ویلسون در خلال سه دهه گذشته. ترجمه رضامختارپور، کتابداری و اطلاع‌رسانی، 12(4)، 185ـ204.

بازوند،علی؛ شعبانی، احمد (1387).ارزیابی نیازهای اطلاعاتی اعضایی هیات علمی دانشگاه لرستان. فصلنامه کتاب، 19(2)،  39ـ52.

 لیل آبادی، ماه­سوری (1372). بررسی نیازهای اطلاعاتی منخصصان قلب و عروق و ریه در شهر تبریز. پایان­نامه فوق لیسانس کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع­رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

بشیری، جواد (1380). نیاز سنجی اطلاعات. فصلنامه پیام کتابخانه، 11(4)، 13ـ19.

بشیری، جواد (1382). سنجش نیازهای اطلاعاتی محققان وزارت جهاد کشاورزی. فصلنامه کتاب، 14 (3)، 48ـ54

بشیری،جواد (1387). بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی. فصلنامه کتاب، 19 (1)، 39ـ52.

بشیری، جواد (1386). بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی. پژوهش و سازندگی(زراعت و باغبانی)، (75)، 51ـ58.

بسطامی بندپی (1384).بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه­های شهرستان نوشهر و چالوس و میزان تأمین نیازهای فوق توسط کتابخانه­های مرکزی. پایان­نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم انسانی.

بیگدلی،زاهد؛ سلاحی، سوسن (1390). نیازهای اطلاعاتی ناشنوایا و کم شنوای مدارس استثنایی شهر شیراز از دیدگاه معلمان آنها. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی،17(3)،495ـ516.

پوراحمد، علی اکبر؛ حسنی، محمد رضا (1387). روشهای دستیابی اعضایی هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد شیروان به منابع اطلاعاتی مورد نیاز. فصلنامه کتاب، 19 (75)، 157ـ172.

ترکیان تبار، منصور؛ میر محمد مکی، ابوالفضل (1387). بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضاء هیات علمی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی.اطلاع یابی و اطلاع‌رسانی، (12)، 51ـ59.

حیاتی،زهیر؛ عموقین، عبادالله (1380). نیازهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز به منابع اطلاعاتی و نقش کتابخانه دانشگاه در تامین آنها. کتابداری و اطلاع‌رسانی ، 5 (2)، 41ـ60.

خادمیان، مهدی؛ خواجه نامقی، اعظم (1390). شناسایی نیازهای اطلاعاتی و میزان رضایت مراجعه کنندگان کتابخانه‌های سازمان کتابخانه‌ها و مورزه ‌ها و مراکز آسناد آستان قدس رضوی. مجله مطالعات ایرانی کتابداری و اطلاع رسانی،22(4)، 87ـ109.

خسروجردی، علی (1384). نیازهای اطلاعاتی کارشناسان بانک تجارت. فصلنامه کتاب، 16(1)، 159ـ166.

خشنود، فاطمه (1379). بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی موسسه عالی بانکداری ایران وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال تحصیلی 79ـ1378. پای‍‍ان نامة فوق‏لی‍‍سانس علوم کتابداری واطّلاع‏رسانی، دانشکدة علوم انسانی،دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.

دادخواه، پروانه (1380).بررسی نیازهای اطلاعاتی موسیقی دانان ایرانی. فصلنامه پیام کتابخانه، (41)، 32ـ38.

دادخواه، پروانه (1381). نیازهای اطلاعاتی موسیقی دانان ایران. فصلنامه کتاب، 13(1)، 13ـ21.

دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی. گروه آموزشی کتابداری(1354). تحقیق درباره روش­هائی که اعضای هیأت علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران برای دستیابی به منابع و مدارک به کار می­برند. تهران: دانشگاه تهران.

داودی، سلطانعلی (1385). بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتاراطلاع یابی دبیران مقطع متوسطه در دبیرستانهای شهرستان مسجد سلیمان، پایان­نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات.

داور پناه،رمحمدرضا (1386). ارتباط علمی:نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی. تهران: دبیزش: چاپار.

داورپناه، محمدرضا؛ اعظمی، محمد (1390). نیازهای اطلاعاتی و رفتاراطلاع یابی پرستاران:مروری بر مطالعات انجام شده در جهان. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 17(3)، 427ـ453.

دیانی، محمد حسین (1365).روش­های کسب و اشاعه اطلاعات علمی توسط اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه کتابداری، دانشگاه شهید چمران، اهواز.

 رجبی، اصغر (1383). بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه­های آزاد اسلامی استان گلستان. پایان­نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی

رحیمی، علی رضا؛ قهنویه، حسن (1386). بررسینیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و شیوههای دسترسی بهاطلاعات توسط آنها. گزارش طرح پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.

رحیمی زاده؛ علی، حسینی؛ داور پناه، محمدرضا (1384). بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 8(2) ، 91ـ114.

رسول آبادی، مسعود (1381). بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان و تعیین میزانرفع این نیازها با ساتفاده از منابع موجود در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی دانشگاه مذکور. پایان­نامه فوق لیسانس کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع­رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

رضایی کزازی، لیلا (1385). بررسی نیازهایاطلاعاتی اعضاء هیأت علمی مراکز دایره‌المعارف نویسی اسلامی در ایران و نقشکتابخانه‌های این مراکز در رفع آنها.  پایانامه کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده روانشناسی وعلوم تربیتی، گروه کتابداری، دانشگاه تهران، تهران.

رمضانی، زهرا (1375).  بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشتا‌های حقوق و علوم سیاسی. پایان­نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه واحد تهران شمال.

رمضانی، طیبه (1380). بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند. پایان­نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

روان بخش، نغمه (1380). بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی و میزان رضایت از کتابخانه مددجویان کانون اصلاح و تربیت تهران. پای‍‍ان نامة فوق‏لی‍‍سانس کتابداری واطّلاع‏رسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران.

زهراوی، فرحناز (1374). بررسی نیازهای مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اطلاعات آماری و نحوه دسترسی آنان به این اطلاعات. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد.دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

سائومی، ریما (1376). مدیریت راهبردی و نیاز اطلاعاتی اطلاع رسانی، ترجمه سیمین بردبار. اطلاع‌رسانی، 12(4)، 20ـ30.

ستاری، بهزاد؛ جواهری، مریم (1385). نیاز سنجی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل. فصلنامه کتاب، 17(1)،  215ـ238.

سرپرست،علی اکبر (1387). بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران. پای‍‍ان نامة فوق‏لی‍‍سانس علوم کتابداری واطّلاع‏رسانی، دانشکدة علوم انسانی،دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.

سردارشیبانی، سعید (1384). نقش کتابخانه‌های آستان قدس رضوی در بّرآورده کردن نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان و دانشجویان شهر مشهد. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 8(3)، 89ـ100.

شفیعیان، شهرزاد (1381). بررسی میزان تناسب منابع کتابخانهتخصصی وزارت امورخارجه با نیاز اطلاعاتی استفاده کنندگان بالفعل . پای‍‍ان نامة فوق‏لی‍‍سانس علوم کتابداری واطّلاع‏رسانی، دانشکدة علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

شکوری منفرد،‌ هاشم (1372). نیازهای اطلاعاتی پرستاران شاغل در دانشگاه­های علوم پزشکی ایران و تهران و شهید بهشتی. پایان­نامه فوق لیسانس کتابداری، دانشکده مدیریت و اطلاع­رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

صالحی ده پاکی، هاجر؛ برادر، رویا؛ رضای شریف آبادی، سعید(1388). به بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش‌ آموزان عشایر کوچنده ایل قشقایی استان فارس،طایفه عمله،تیره صفی خانی: ارائه الگویی جهت تامین خدمات کتابخانه‌ای.اطلاع شناسی، 6(24)، 145ـ158.

صالحی ده پاکی، هاجر؛ برادر، رویا؛ رضای شریف آبادی، سعید(1388). به بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش‌ آموزان عشایر کوچنده ایل قشقایی استان فارس،طایفه عمله،تیره صفی خانی: ارائه الگویی جهت تامین خدمات کتابخانه‌ای. فصلنامه کتاب، 20(79).

صدیقی، مهری(1378). بررسی نیازهای اطلاعاتی محققین علوم زلزله. علوم اطلاع رسانی، 15 (1و2) قابل دسترس درhttp://www.irandoc.ac.ir/Journals/jr15.htm.

صیامیان، حسن و دیگران (1389). بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتارهای اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه‌های علوم پزشکی شمال کشور، نما،  16(2). قابل دسترس در (11/5/1389): http://ejournal.irandoc.ac.ir/

 صفری راد، فاطمه (1385). نقش کتابخانه دانشگاه شیراز در تامین نیازهای اطّلاعاتی دانشجوی‍‍ان تحصی‍لات تکمی‍‍لی.فصلنامه کتاب، 17(1)، 219ـ234.

طلاچی، هما (1375). نیازهای اطلاعاتی متخصصان حوزه علوم پزشکی در ایران و جهان. فصلنامه کتاب، 7(3)، 43ـ58.

طلاچی، هما (1376). استفاده دانشجویان، پرشکان عضو هیئت علمی و پژوهشگران از نمایه نامه‌ها و چکیده نامه‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی.

عباد زاده دولت آباد، فرامرز (1384). بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران و کارشناسان آماد و پشتیبانی و ارائه راهکارهای رفع آن نیازها. پایان­نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد علوم و تحقیقات.

عینی، اکرم (1384). مفهوم نیاز اطلاعاتی از دیدگاه پیشگامان کتابداری و علوم اطلاع‌رسانی. علوم اطلاع­رسانی. قابل دسترس در http://www.irandoc.ac.ir/Journals/jr15.htm

فلاحتیان، هوشنگ (1381). بررسی نیازهای اطلاعاتی میران عمل شرکتهای برق منطقه ای. پای‍‍ان نامة فوق‏لی‍‍سانس علوم کتابداری واطّلاع‏رسانی، وزارت نیرو، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

قاضی میرسعید،آذین (1380). بررسی نیازهای اطلاعاتی نوسوادان زن گروههای پیگیر شهر تهران. پیام کتابخانه، 11(4)، 35ـ42.

قانع، محمد رضا؛ عابدی، ایران؛ تفرشی، شکوه (1388). مقایسه نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی کرمانشاه با مجموعه سازی نشریات کتابخانه مرکزی این دانشگاه بر اساس تحلیل استنادی انتشارات آنها در ISI , Scopus". دانش شناسی، 2(7)، 64ـ75.

قربانی، ولی (1380). بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش آموزان دبیرستانی شهر مشهد و ارزیابی توانایی مجموعه کتابخانه در برآوردن این نیازها. کتابداری و اطلاع‌رسانی. 4(1) ، 27ـ44.

قیاسی، میترا (1376). نیازهای اعضای هیات علمی به منابع اطلاعاتی در دانشگاههای علوم پزشکی. فصلنامه کتاب، 8(3) دوره، 74ـ90.

 کیانی خوزستانی، حسن؛ فامیل روحانی، علی اکبر؛ نصیرنژاد، رقیه (1390). نقش کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستردر تامین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه. نما،  19(1)، قابل دسترس در (31/1/1390): http://ejournal.irandoc.ac.ir/

گبل، پروین (1372). بررسی نیازهای اطلاعاتی متخصصان علوم توان­بخشی. پایان­نامه فوق لیسانس کتابداری، دانشکده مدیریت و اطلاع­رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران.

گونه فراهانی، مریم (1386). نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران مرکز تحقیقات،مطالعات، و سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه کتاب، 18 (1)، 193ـ204.

گنجی، شهلا؛ دیانی، محمد حسن؛ فروغی، فیض الله (1388).  بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی اعضاء هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه. کتابداری و اطلاع‌رسانی، 12(4)، قابل دسترس در (25/06/1388) http://www.aqlibrary.ir/

گوستاو روسن، کارل (1376). روش خلاق در تعریف نیاز اطلاعاتی. فصلنامه اطلاع‌رسانی،ترجمه نسرین آخوندی اصل دوره 13، شماره 2(زمستان)،ص.49ـ57.

محبوب، سیامک؛ حسن زاده، محمد (1391). بیان نیاز اطلاعاتی. مطالعات ایرانی کتابداری و اطلاع‌رسانی، 23(1)، 90ـ111. 

محمدی،کوروش؛ دوستدار، یحیی (1387). نقش کتابخانه مرکزی دانشگاه امام صادق در تامبن نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی آن دانشگاه،کتابداری، (48)، 175ـ202.

مختار پور، رضا(1387).بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی پرستاران شاغل در بیمارستان‌های آموزشی شهرستان رشت . اطلاع یابی و اطلاع‌رسانی، (6) ، 71ـ76.

مدنی، خدیجه؛ علیادونیقی، بابک (1386). رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی و نقش کتابخانه دانشگاه در تامین نیازهای اطلاعاتی آنان. فصلنلمه‌اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 2(4)، 86ـ99.

مرادی مقدم، حسین (1382). بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران، به منظور تعیین اولویت­های خدماتی کتابخانه­های دانشگاه. کتابداری، 43، 183ـ209.

معرف زاده؛ صادقی نسب (1390). بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتاراطلاع یابی دبیران مقطع متوسطه در دبیرستانهای شهرستان‌اندیمشک. مجله مطالعات ایرانی کتابداری و اطلاع رسانی،22(2)، 24ـ38.

معصومی، فرناز (1371). بررسی نیازهای اطلاعاتی متخصصان علوم داروئی. پایان­نامه فوق لیسانس کتابداری، دانشکده مدیریت و اطلاع­رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران.

مکی زاده، فاطمه (1378). بررسی نیازهای اطلاعاتی استادان دانشگاه شیراز، 10(4)، 56ـ68.

ملکیان، فرشته (1387). مطالعه نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده­های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و میزان برآورده شدن این نیازها از طریق کتابخانه­های دانشکده­های فوق. فصلنامه کتاب، 19(76)، 253ـ263.

مهدی،فاطمه (1382). بررسی نیازهای اطلاعاتی کارشناسان شرکت ایران خودرو و ارائه الگوی مناسب جهت تامین آن. پایان­نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شیراز، تهران.

میرجود، حسین (1384). نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی نمایندگان دوره ششم مجلس. فصلنامه کتاب، 16(2)، 117ـ130.

نجفی، هما (1385). بررسی نیازهای مطالعاتی استفاده کنندگان از کتابخانه‌های مساجد. پایان­نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه واحد علوم و تحقیقات، تهران.

نوری پیرنق، محمد؛ حریری، نجلا (1387). بررسی نیازهای اطلاعاتی کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور. فصلنامه دانش شناسی، 1(2)، 113ـ127.

نوشین فرد،فاطمه؛ رضوی، یلدا (1389). مطالعات نیازهای اطلاعاتی کاربران نابینا و کم بینای شهر کرمان و میزان بهره‌گیری آنها از خدمات کتابخانه ای. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 16(4)، 129ـ149.

واعظی،رضا؛ نورافروز، علی حسین (1387). بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی و بررسی نقش کتابخانه دانشکده در تامین آن نیازها. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات، 24(2)، 65ـ89.

یاری زنگنه، مرضیه (1384). بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه خلیج فارس. اطلاع شناسی، 3(1و2)، 13ـ156.

یمین فیروز، موسی؛ داور پناه، محمدرضا (1384). نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع یابی. فصلنامه کتاب، 16(3)، 123ـ132.

Biradar,B.S , p. kumar Dharani.(2008). community hinformation needs: a case study of Holehonnur Hobil. SRELS journal of information Mnagment ,45(2) , 225-234.

Fishenden, R.M. (1965).  Information use studies. Part 1. Past results and future needs.  Journal of Documentation, 21(3),  163-8.

Fleming, Sue (2007).  conducting a user centered information needs assessment: the Via chiristi Medical center Libraries, avilible at http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1852625.

Meho, L.J.8 Tibbo, R.H. (2003). Modeling the information seeking behavior of social scientists: Ellis study revisited.  Journal of the American society for information science and technology, 54(6),  570-587,

 Menzel, H. (1966).  Information needs and uses in science and technology.  Annual Review of Information Science and Technology ,  1,  41-69

Nicholas, Amy L. (2006). An examination of the needs of mothers with infants in the neonatal intensive care unit .  UNIVERSITY OF MARYLAND, COLLEGE PARK [online] retrived from: http:// UMI ProQuest Digital Dissertations - Full Citation & Abstrac4t.htm.

Shailendra,K. and Hari Prakash (2008).  A study of information needs of Members of the Legislative Assembly in the capital city of India .  Aslib Proceeding, 60(2), 158-179.

Wilson, T.D. (1981). On user studies and information needs.  Journal of Documentation, 37(1),  3-15.

Wilson, T.D. (1994). Information needs and uses: 50 years of progress?.  in Vickery, B.C. (Ed.), Fifty Years of Information Progress: A Journal of Documentation Review, Aslib, London, 15-51.