تولیدات علمی پژوهشگران زمین‌شناسی در پایگاه وب-آوساینس بر اساس قوانین لوتکا و برادفورد

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

2 استاد گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 ستادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی پایایی اعتبار قوانین لوتکا و برادفورد، دو مورد از قوانین پایه و اصلی علم­سنجی، در شرایط اطلاعاتی حاضر است، به منظور آزمایش این قوانین در توزیع فراوانی مشارکت نویسندگان و نیز تولیدات علمی آنان در مجلات.
روش شناسی:پژوهش حاضر از نوع توصیفی است که با روش تحلیلی و نیز استفاده از شاخص­های علم­سنجی انجام می­شود. برای تحلیل داده­ها با کمک قانون لوتکا، به محاسبه تعداد نویسندگان براساس مدارک تولید شده توسط آنان پرداخته شد. سپس جهت اطمینان از نتایج حاصله و تأیید نتایج در بخش قانون لوتکا، نرم­افزار لوتکا نیز به کارگرفته شد. به منظور آزمایش قانون برادفورد برروی داده­ها، این قانون نیز مورد استفاده واقع شد.
یافته­ها: یافته­ها نشان داد که تولیدات علمی نویسندگان حوزه­ی زمین­شناسی در بازه زمانی 1990 تا 2010 با قانون لوتکا هم­خوانی ندارد و این قانون در این پژوهش حاکم نبود. حال آن­که در بررسی قانون برادفورد، نتایج حاکی از صادق بودن این قانون در مورد برون­دادهای علمی نویسندگان این حوزه در محدوده زمانی مورد بررسی است.
نتیجه­گیری: نتایج پژوهش نشان داد که در آزمایش قانون لوتکا با تولیدات علمی نویسندگان حوزه­ی زمین­شناسی در سالهای 1990-2010، این قانون مورد تایید قرار نگرفت. به نظر می‌رسد که با تغییراتی که از طریق هم­نویسندگی در بروندادهای علمی مورد بررسی حاصل شده است، این قانون دیگر حاکم نیست و نیازمند بررسی­های بیشتری است، تا بتواند به عنوان یک اصل عمومی، در همه حال، مورد استفاده قرار بگیرد. در بررسی قانون برادفورد، نتایج حاکی از صادق بودن این قانون در مورد برون‌دادهای علمی نویسندگان حوزه­ی زمین­شناسی در بازه زمانی مورد بررسی بوده است. با این تفاوت که از نویسندگان به عنوان موضوعات مقالات استفاده شده است. به عبارتی، بیشترین تعداد نویسندگان (به ­عنوان موضوعات مقالات) کمترین تعداد مدارک علمی را تولید کرده‌اند که این مدارک، مدارک هسته محسوب می­شوند و توسط بیشترین مشارکت نویسندگان به نگارش درآمده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The scientific productions of authors in the geology discipline in Web of Science (WOS) based on Bradford law and Lotka law

نویسندگان [English]

  • fahimeh mansoori 1
  • Farideh Osare 2
  • gholamreza Heydary 3
1 MA in librarianship and information Science
2 Professor of Library and Information Science
3 Assistant Professor of Library and Information Science, Faculty of Education and Psychology, The University of Shahid Chamran, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is Evaluation of reliability of Bradford law and Lotka law, two of the main and basic rules of scientomerics, In terms of current information, in order to test the frequency distribution of scientific productivity of authors and the scientific Production of them in journals.
Methodology: This study is descriptive - analysis and scientomtrics indicators have been used. For data analysis with Lotka law, the number of productions of authors was calculated. Then, to ensure results and confirmed the results mentioned, LOTKA software was also imposed. In order to test data on Bradford's law, this law was also used.
Findings: The results showed that the scientific production of authors in the field of geology during 1990 to 2010 is not confirmed by Lotka law and the law was not dominating in this study. While in reviewing of Bradford law, the results indicates that Bradford is confirmed for the scientific outputs of authors is in the period of study.
Conclusion: The results showed that in the test Lotka law with scientific outputs of authors in the field of geology during 1990 to 2010, this law was not approved. It seems that with the changes in co-authorship of scientific outputs, this law is not dominant and requires further investigation, so as a general principle, at all times, be used. In reviewing Bradford law, the results show that this law has been confirmed in the scientific outputs of the authors in the field of geology in the period of study. whereas the authors are used as subjects of the articles. In other words, the greatest number of authors (as topics of articles) has produced the lowest number of scientific outputs that these documents are the core documents and by the greatest participation of authors have written.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lotka law
  • Bradford law
  • Scientometrics
  • LOTKA software
  • Geology

دیانی، محمدحسین (1379). مباحث بنیانی در کتابداری و اطلاع­رسانی ایرانک ده مقاله. مشهد: کتابخانه رایانه­ای. ص47-60.

عصاره، فریده؛ مصطفوی، اسماعیل (1390). بررسی تطبیقی قواعد لوتکا و پائو با تعداد نویسندگان و مقالات آنان در حوزه­های علوم رایانه و هوش مصنوعی در پایگاه استنادی وب­آوساینس. فصلنامه علوم و فناوری مدیریت، 4، 208-229.

فتاحی، رحمت الله؛ دانش، فرشید؛ سهیلی، فرامرز (1390). بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال­های 1990-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسیم نقشه­ی علم این دانشگاه. پژوهشنامه کتابداری و اطلاع­رسانی، 1(1)، 161-183.

فتاحی، رحمت الله؛ رحیمی، ماریه (1386). همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک. فصنامه کتاب، 71(3)، 238-245.

کشوری، مریم (1388).بررسی میزان مشارکت علمی نویسندگان در نمایه های استنادی علوم، علوم‌اجتماعی و هنرو علوم‌انسانی در پایگاه وب آف ساینس. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران، اهواز.

Campbell, F. (1896).  Theory of The National and International Bibliography. London: Library Bureau.

Chang, S., Chou, C., Yang, J. (2010). The literature review of thchnology acceptance model: A study of the bibliometrics distributions. PACIS 2010 Proceedings. Paper 158. Retrieved March 11, 2011. From http://aisel.aisnet.org/pacis2010/158

Cocosla, M., Serenko, A., Turel, O. (2011). Exploring the management information systems discipline: a scienometric study of ICIS, PACIS and ASAC. Scientometrics, 87,  1-16.

Diodato, V. (1994). Dictionary of bibliometrics. Binghampton, NY: The Haworth Press, Inc.

Jayroe, T. (2008). Bibliometrics for Dummies. Retrieved March 11. 2011. from http://comminfo.rutgers.edu/~tefko/Courses/e530/Readings/Jayroe%20Bibliometrics%20for%20Dummies%202008.pdf

Leydesdorff, L. (1989). Words and Co-Words as Indicators of Intellectual Organization. Research Policy, 18,  209-223.

Mujumdar , A. S. (2006). Editorial. Drying Technology, (24), 411.

Nicholls, P. T. (1989). Bibliometric modeling processes and the empirical validity of Lotka's law. Journal of the American Society for Information Science, 40, 379-385.

Nicolaisen, J., Hjørland, B. (2007). Practical potentials of Bradford's law: A critical examination of the received view. Journal of Documentation, 63(3), 359-377.

Pao, M. L. (1989). Concepts of information retrieval. Englewood, Colo: Libraries Unlimited Inc.

Rousseau, B., Rousseau, R. (2000). LOTKA: A program to fit a power law distribution to observed frequency data. Cybermetrics,4(1).

Zabed Ahmed, S. M., Anisur Rahman, M. (2009). Lotka Law and authorship distribution in nutrition research in Bangladesh. Annals of Library and Information Studies, 56,  95-102.