تاثیر آموزش ضمن خدمت بر مهارتهای شغلی کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت بر مهارتهای شغلی کارکنان کتابخانه­های عمومی شهر تبریز و متغیرهای موثر برآن می‌باشد.
روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی ـ توصیفی بوده و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه با طیف پاسخگویی لیکرت که سؤالات آن بر اساس متغییرهای موجود در فرضیه شکل گرفته؛ و از طریق آیین نامه‌ها، گزارشات،مصاحبه تلفنی و مراجعه حضوری به کتابخانه‌های عمومی و اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان انجام شده است. جامعه مورد پژوهش تمامی کارکنان کتابخانه‌های عمومی شهر تبریز (18کتابخانه)که آموزش‌های ضمن خدمت را سپری کرده‌اند، که از 96 پرسشنامه توزیع شده تنها 50 پرسشنامه قابل استفاده بوده که از طریق نرم‌افزار spss17 و Excel2007 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: از تعداد کل پاسخ دهندگان 56% آنها با افزایش قدرت تجزیه و تحلیل مسائل کاری، 38% با استفاده مناسب و صحیح از فرصتها و امکانات،60% با افزایش مهارتهای کارکنان در ارائه خدمات،48% با افزایش ابتکارعمل، 50% با افزایش علاقه کارکنان به خدمت نسبت به قبل، 44% با تسریع در تصمیمگیری‌های کارکنان موافقند و 48% آموزش ضمن خدمت را براساس حل مسائل واقعی کتابخانه می‌دانند.
 
دیکشنری - مشاهده فرهنگ لغت با جزئیات
1.اسم
1.فرد
2.شخص
2.صفت
1.فردی
2.تک
3.منحصر بفرد
4.متعلق بفرد
نتیجه‌گیری: براساس نتایج بدست آمده از آزمون t، فرضیه (آموزش ضمن خدمت مهارت‌های شغلی کارکنان را افزایش می‌دهد.) مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of the on- service training on job skills of public libraries' staff of Tabriz

نویسنده [English]

  • Mahsa Yaghmaei Sabegh
Master degree student of IAU-Hamedan Branch and member of the young researcher's club,
چکیده [English]

Purpose: this research examines the impact of on-service training on job skills of public libraries' staff in Tabriz and Variables affecting on it.
Methodology: descriptive survey method was used. Required data has been collected through questionnaire with using Likert scale. There have been some hypotheses which have been designed on the basis of existing variables. Also interviews, office regulations, phone reports, and visiting public libraries in Tabrizand Major offices of public libraries of the East Azarbayjan were considered. Statistical society in this survey includes all staff of 18 public libraries which have completed their on-service training. 96 questionnaires were distributed among staff and after completion, only 50 of them were usable which were analyzed using Excel 2007 and SPSS17.
Findings: From total number of respondents 56% of respondents agreed with the analysis of labor issues, 38% of them agreed with the opportunities and facilities are used properly, 60% of respondents agreed to increase staff skills in providing services, 48% of them agree with the initiative, 50% of agreed with the increased interest in respect of employee services, 44% of respondents agreed with the staff in decision making and accelerate, 48% believed on- service training should be based on solving the real problems inside the libraries.
Conclusion: According to the results of T-test, the hypothesis of this study (The by on-service training increases job skills.) the hypothesis was confirmed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • on-service training
  • Job skills
  • training of librarians
  • public libraries

آرمین، علی (1388). بررسی تأثیر آموزش ضمن خدمت در افزایش عملکرد کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و دارایی. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد،تهران.

اردلان، رضا (1373).بررسی ضرورت آموزش ضمن خدمت کتابداران در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های تابعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایران. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.

بوتیله، فرانس (1373). آموزش کتابداران و مدیران منابع اطلاعاتی: دو دیدگاه متفاوت مدیریت؟. ترجمه محمدرضا قانع. فصلنامه کتاب، 6(3).

دلاور، علی (1380). م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی، تهران: رشد.

رضائیان،علی (1374). مدیریت رفتار سازمانی، تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه.

عسکریان، مصطفی (1371). آموزش نیروی انسانی ضمن خدمت. پژوهش‌های تربیتی،  2(1و2)، 37ـ48.

کولائیان، فردین (1388). بررسی نظرات یادگیرندگان و مدرسان در مورد دوره‌های آموزش ضمن خدمت کتابداری و اطلاع‌رسانی مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی بین سالهای 1379 تا 1383. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگران اطلاعات و مدارک علمی ایران، 24(3)، 116ـ97

نکوئی مقدم، محمود؛ میر رضایی، ناهید (1384). تاثیر آموزش‌های ضمن خدمت در بهره وری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمان،(3)، 45ـ40.

Adomi, Esharenane E. and Kenneth I. N. Nwalo (2003). Prospects for continuing professional education for library and information science professional in Nigeria: the case of Delta State. New Library World 104(11/12): 499- 508.

Becker, G.S. (1962). Investment in human capital: A theoretical analysis. Journal of Political Economy , 70, 9_49.

Goldstein, I,L. (1993). Training in organizations: Needs Assessment, Development and Evaluation. (3).  Monterey: Brooks/ Cole

Dewey, J. ( 1983).  How we think.  Heath, Boston, P.3.

Lapp, Erdmute (1996). Information services and user training in the electronic library. Library Management, 17(7), Vol. 31-36.

Salas-Velasco, Manuel (2009). Beyond lectures and tutorials: Formal on-the-job training received by young European university graduates, Research in Economics, 63(3),  200-211