مقایسه دیدگاه کاربران و کتابداران کتابخانه‏های عمومی شهر تهران وابسته به نهاد کتابخانه‏های عمومی درباره کیفیت خدمات کتابخانه

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال.

2 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

هدف: پژوهش حاضربه مقایسه دیدگاه کاربران و کتابداران درباره کیفیت خدمات کتابخانه‏های عمومی درجه یک شهر تهران پرداخته  است.
روش پژوهش: ارزیابی عملکرد و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه لایب کوال می‌باشد. جامعه پژوهش شامل 89 کتابدار و تعداد 40556 نفر از کاربران است که 381 نفر از کاربران به صورت تصادفی بر اساس فرمول جولی انتخاب شدند.
یافته‏ها:در پاسخ به پرسش‏های اساسی نشان داده شد که در هر سه بعد لایب‏کوال (تأثیرگذاری خدمات، کنترل اطلاعات، مکان) از دیدگاه کاربران و کتابداران در وضع موجود و مطلوب تفاوت معناداری وجود داشته و هیچ‏کدام از ابعاد در وضعیت موجود نتوانسته است به حد مورد انتظار آنان دست یابد.همچنین میزان کیفیت ارائه خدمات کتابخانه‏های عمومی بالاتر از حد مطلوب است.
نتیجه گیری:  در پاسخ به فرضیات پژوهش، یافته‏ها حاکی از آن هستند که در زمینه ابعاد سه گانه پرسشنامه لایب کوال مورد استفاده در کتابخانه‏های مورد مطالعه، از دیدگاه هر دو گروه کاربران و کتابداران، بعد تأثیرگذاری خدمات نسبت به دیگر ابعاد از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است.همچنین از دیدگاه کتابداران زن مورد مطالعه کاربران بیش از حد، از کیفیت خدمات کتابخانه‏های عمومی انتظار دارند. مقایسه دیدگاه‏های کتابداران و کاربران مورد مطالعه در زمینه کیفیت خدمات کتابخانه‏های عمومی حاکی از آن بود که مابین دیدگاه کتابداران و کاربران مورد مطالعه در زمینه میزان کیفیت خدمات کتابخانه‏های عمومی در وضع موجود تفاوت معناداری وجود داشته و کتابداران به صورت معناداری بیشتر از کاربران از کیفیت خدمات کتابخانه‏های عمومی دروضعیت موجود رضایت داشته‏اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the viewpoints of the users and the librarians of Tehran public libraries attached to the foundation of public libraries about the quality of the services

نویسندگان [English]

  • Shokouh Tafreshi 1
  • Minou Molavi 2
1 Faculty member of LIS department of IAU-Tehran North Branch.
2 Student of master degree of LIS of IAU, Tehran North Branch
چکیده [English]

Objectives: The objective of this study is to do a survey among library users and librarians regarding to the library’s services in first grade public libraries of Tehran.
Methodology: The data gathering for this study is based on LIBQUAL’s questionnaire. The study conducted among 89 librarians and 40556 library’s users, which 381 person randomly selected.
Findings: findings has been shown that the three important libqual’s criteria (service effect, information control, library as a place) have Meaningful differences among librarians and library’s users and none of them have reached the acceptable criteria. In addition, the study shown that the quality of the service is satisfactory in light of the current situation. The female librarians, whom they participated in this survey in compare with their male fellows, believe that user expect is more than the current library’s situation. Also study indicates that service’s effect is more important, than the other libqual’s criteria.
Conclusion: Comparison among the ideas of librarians and users about the current library services has shown that librarians have higher satisfaction than users.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Libqual Criteria-service quality-Tehran public libraries-users-librarians