بررسی میزان اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ورودی سال 89ـ90

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

هدف: پژوهشحاضربه تعیین اضطراب کتابخانه ای و بررسی راه‌های کاهش آن در انواع جنسیت و مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشکده‌های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال می‌پردازد.
روش پژوهش: روش پژوهش پیمایشی توصیفی است. برای بررسی اضطراب کتابخانه ای از پرسش نامه باستیک استفاده شده و جهت بررسی متغیرهای پژوهش از آزمون لونبرای برابری همگونی واریانس‌ها، آزمون T برای مقایسه میانگین دو متغیر مستقل، آزمون ANOVA برای برابری میانگین یک متغیر در چند گروه مستقل مورد استفاده قرار گرفته است.پس از نمونه گیری به روش تصادفی ساده،ازبین 4589 نفرورودی سال اول تعداد 354 نفر دانشجوی دختر و پسر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد انتخاب شدند.
یافته‌های پژوهش: یافته‌ها درزمینه بررسی تفاوتهای جنسیتی نشان داد که اضطراب کتابخانه‌ای خانم‌ها از آقایان بیشترو به ترتیب 996/2 و8416/2درصد است ولی از نظر سنی و سطوح آشنایی با رایانه اضطراب آنها تقریبا یکسان است. مقطع تحصیلی نیز تاثیری بر اضطراب ندارد ولی در سیستم کتابخانه‌ی قفسه بسته به نسبت قفسه باز که به ترتیب9892/2 و 8580/2درصد است و نظام مخزن کارتی به نسبت رایانه ای که به ترتیب 0049/3 و8814/2درصد است اضطراب بیشتری وجود دارد. بیشترین میانگین اضطراب دردانشکده فنی مهندسی و دانشکده شیمی و کمترین اضطراب دردانشکده علوم انسانی و علوم و فنون دریایی است. عضویت در کتابخانه قبل و بعد از ورود به دانشگاه تاثیری بر اضطراب کتابخانه‌ای ندارد.
نتایج پژوهش: بر اساس یافته‌ها و با در نظر گرفتن نمره اضطراب کتابخانه‌ای که در این پژوهش تعریف شده است، اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان ورودی نیم سال اول 89ـ90در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در سطح متوسط قرار می‌گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the rate of Library anxiety among new comers' students of Islamic Azad university-Tehran North Branch 1389-1390

نویسندگان [English]

  • Faride rafiei Moghadam 1
  • Elahe Jafari Mofrad Taheri 2
1 Faculty member of the IAU- Tehran North Branch
2 Student of the master degree of the IAU- Tehran North Branch
چکیده [English]

Abstract
Objective:The current study examines the rate of library anxiety among students of Islamic Azad University, North Tehran Branch, in academic year 2010–2011 and the ways to reduce it.
Methodology:The research method was a descriptive survey. In order to examine library anxiety,Bostick’s Library Anxiety Scale was used, and to examine the research variables, inferential statistics was used. Leven test was used for variance equations, while T-test was used to compare the averages of two independent variables, and ANOVA test was used for the equality of average of one variable in several independent groups. After sampling with simple random method from among 4589 freshmen, the researchers selected 345 male and female students in graduate and undergraduate program.
Findings: The findings of reviewing gender differences showed that library anxiety was more prevalent among women than among men, which were 2.996 and 2.8116 respectively; however, in terms of age and level of familiarity with computer, they had the same level of anxiety. Also, educational level (graduate or undergraduate) had no effect on library anxiety. However, there could be seen more anxiety in closed shelf than in open library systems (2.9892 and 2.8580 respectively) and more anxiety in index card than in computerized systems (3.0049 and 2.8114 respectively). The highest average of anxiety was found in Technical-Engineering College and Chemistry College, while the lowest level of anxiety was found in Humanities College and Marine Techniques and Sciences College. Students’ membership in a library before entering university did not have any effect on their library anxiety.
Conclusion: Based on the research findings and the library anxiety score (defined in this study), it was found that among the freshmen students of Islamic Azad University, North Tehran Branch, who entered university in the academic year 2010–2011 in both graduate and undergraduate program, the library anxiety was at the intermediate level.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library Anxiety
  • freshmen students Islamic Azad University, North Tehran Branch
احیایی، آزاد (1386). بررسی ارتباط میان دین داری و اضطراب درمیان دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی. پایان نامه دکتری حرفه‌ای،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی.
جوکار، عبدالرسول؛ طاهریان،آمنه (1387). بررسی ومقایسه میزان اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز بر اساس مقیاس اضطراب کتابخانه‌ای باستیک.پژوهش‌هایتربیتیوروانشناختی دانشکدةعلومتربیتیوروانشناسیدانشگاهاصفهان، (4)،  133-159.
حریری، نجلا؛ نعمتی، سمیه (1388). سنجش اضطراب کتابخانه‌ای در دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده علوم و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
خدیوی، شهناز (1383).مروری بر اضطراب کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی. فصلنامه کتاب، (1)،109- 114.
خدیوی، شهناز؛ شعبانی،احمد؛ عابدی، محمدرضا(1386). بررسی اضطراب کتابخانه‌ای و منابع الکترونیک دربین دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، (3)،  115-127.
علم الهدایی، حسن (1379). اضطراب ریاضی،مجله روانشناسی و علوم تربیتی، جلد5،(1)، 99 - 119.
Anwar, M. A.;  Al-Kandari, N.M.;  Al-Qallaf,C.L. (2004). Use Of Bostick’s Library Anxiety Scale On Undergraduate Biological Sciences Students Of Kuwait University.  Library & Information Science Research, ( 26),  266-283
Demmot, D. M (2005). Library Instruction For High-Risk Freshmen: Evaluating An EnrichmentProgramReference Services.  ReviewVolume, 4(33),  418-437
Feind, R. [on-line]. Availabel: http: Overcoming speech and library anxiety. Academic Exchange Quarterly. Library and Information Science publications
Jiao, Q.G.; Onwuegbuzie, A.J. (1999). Is Library Anxiety Important?.  Library Review,  48( 6), 278 282
Harnet, M.[on-line].availebel.http: .. "Did You Say Library Anxiety?" - Part Two March 2005
Keefer, J.A. (1993). The hungry rat’s syndrome: libraryanxiety. information literacy, and the academic reference Quarterly, ( 32),  333-339.
Hardesty, L, ; Wright, J. (1982).  Student library skills and attitudes and their change: Relationships to otherselected variables.  Journal of Acedemic Librarianship, 8(4), 216-220.
Merkle,C (2009). Undergraduate Students with Strong Tendencies Towards Critical ThinkingExperience Lessy library anxiety.  Evidence Based Library and Information Practice,  4( 4).
Mellon, C. A. (2004). Library Anxiety: a grounded theory and its development. College and Research Libraries, (47),  160-165.
Statt,D.a.(1990).  The conciseDictionary of psychology.london.Routledg
Spielberger. C. D.;  Anton. W. D. (2007).  The nature and treatment of test anxiety In M. Zuckerman, & C. D. Spielberger(Eds). Emotions and anxiety: New concept, method and applications.