چالش‌های پیش روی فهرست نویسی تعاونی در محیط اینترنت "مطالعه موردی در کتابخانه‌های وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی"

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی سازماندهی تعاونی اطلاعات کشاورزی کتابخانه‌های مراکز و موسسات آموزشی تحت پوشش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در محیط اینترنت انجام پذیرفته است.
روش شناسی: روش انجام پژوهش پیمایش توصیفی است. برای گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (فراوانی و درصد) در قالب جدول و نمودار ارائه شد. جامعه آماری پژوهش را تعداد 55 کتابخانه وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی که به طور میانگین 4 سال از نرم‌افزار تحت وب سیمرغ استفاده می‌کنند تشکیل می‌دهد.
یافته‌ها: نتایج حاصل نشان می دهد سازماندهی تعاونی اطلاعات کشاورزی طی دو مرحله فهرستنویسی و رده بندی (100 درصد) و نمایه سازی (6/21 درصد) انجام می‌شود. کتابخانه‌های مورد پژوهش با مشکلاتی از جمله نیروی انسانی با (رتبه 26/4)، امکانات مالی با (رتبه 54/4)، امکانات فنی با (رتبه 50/45) مواجه هستند. سازماندهی تعاونی اطلاعات منجر به صرفه جویی در وقت (2/43 درصد)، هزینه و سرعت به طور یکسان (1/54 درصد) و نیز یکپارچگی در بکارگیری نرم‌افزار کتابخانه‌های مورد مطالعه (100 درصد) شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The challenges facing cooperative cataloging in the internet environment” a case study about the libraries attached to Education and Research of Agriculture Organization

نویسندگان [English]

  • fahimeh Babolhavaeji 1
  • Nayer Khaledi 2
1 Associate Professor of Research and Sciences Branch , Department of Library and Information Science
2 Student of Library & Information sciences of Islamic Azad University, Tehran North branch
چکیده [English]

Purpose : the  present study has been performed white  the purpose of considering cooperative organizing of library agricultural data of educational centers affiliated to agricultural promotion, education and research organization in internet milieu.
Methodology: The methodology of the Study performance method is descriptive method. Data are collected through questionnaire to consider data organizing, personel, soft ware and hardware issues  for data collection, to consider of data organizing , man power, soft ware hardware situations, questionnaire has been used .
Data, after collection were analyzed. And its result, by use of descriptive statistical methods (abundance, percentage), were presented in from of table and diagram. Statistical society are combined 55 libraries of research institutions and centers dependent on agricultural promotion education organization, that they use software under Simorgh web for average 4 years.
Findings: Findings show that cooperative organizing of agricultural data, during the two stages of cataloging and classification%100 is performed; and  in  indexing stage %21.6 is done.
Conclusion: Obtained results showed that  the studied libraries , in performance of mentioned project, were faced with problems such as personnel (with 4.26 degree), financial property (with 4.54 degree), technical property (with 45.50 degree) data cooperative organizing has led to time economy (%43.2), cost similar to speed economy (%54.1) and also integration in use of studied library software (%100).
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education and research of Agriculture Organization
  • cooperative cataloging
  • Special libraries
اسکروچی، رقیه، سیدجواد قاضی میرسعید، رامین صولتی ماسوله. (1387) بررسی استفاده از فناوری اطلاعات در سازماندهی مواد کتابخانه مرکزی دانشگاه و دانشکده‌های علوم پزشکی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سلامت. 32 (11)
پاول، رونالد آر. (1379) روش‌های اساسی پژوهش برای کتابداران؛ ترجمه نجلا حریری . تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
حاجی عزیزی، نادیا (1387) امکان سنجی ایجاد فهرستگان الکترونیکی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاههای دولتی شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

دگراستند، استینا (1384) فهرستنویسی و سازماندهی روند کار در کتابخانه‌ها روشهای نو. ترجمه زهره علوی، در گزیده مقالات ایفلا 2002 (18ـ24 اوت 2002). تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

شاهسون، محمود. (1369) بررسی عملکرد طرح فهرستگان ایران در سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی. دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی
شهمیرزادی، طیبه، سیروس داودزاده. (1386) یکپارچه‌سازی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای برای ایجاد فهرستگان نشریات غیرفارسی؛ مطالعة موردی: فهرستگان نشریات کشاورزی. فصلنامه علوم و فناوری اطلاعات.22 (4)
صولتی ماسوله، رامین. (1385) وضعیت استفاده از فناوری اطلاعات در سازماندهی مواد کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی
فتاحی، رحمت الله، شعله ارسطوپور. (1386) تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی درپیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرست‌های رایانه ای. کتابداری و اطلاع رسانی. 10 (2): 53ـ56، 63ـ64، 82
متقی، مظهر (1382) بررسی وضعیت سازماندهی اطلاعات در مراکز تحقیقاتی فنی مهندسی تهران بزرگ. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران
مرادی، فرشاد. (1386) بررسی وضعیت استفاده از نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی. پایان نامه دکتری کتابداری و اطلاع رسانی . تهران: دانشگاه علوم و تحقیقات
هدایی، محمد. (1376) طرح سازمان متمرکز تامین مواد کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی. پایان نامه دکتری کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
Beall , Jeffrey. (2006), Some Reservations about FRBR. Library Hi Tech News23 (2)
Getenby, Janifer. (2002), Aming at quality & coverage combind. Online information Review. 26 (5): 326-334