مطالعه تاثیر آموزش مهارت‌های کتابخانه‌ای و تورهای آشنایی با کتابخانه بر اضطراب کتابخانه‌ای دانشجویان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشگاه مالایا، مالزی

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن بررسی سطح اضطراب کتابخانه­ای گروهی از دانشجویان، تاثیر آموزش مهارت­های کتابخانه­ای و تورهای آشنایی با کتابخانه را در کاهش اضطراب کتابخانه­ای آن­ها بررسی نماید.
روش شناسی: جامعه پژوهش حاضر که به روش تجربی با طرح پیش­آزمون ـ پس­آزمون با گروه کنترل انجام گرفته­است را 75 دانشجوی ترم اول مقطع کارشناسی در دانشگاه مالایای مالزی تشکیل می­دهند. در ابتدا سطح اضطراب کتابخانه­ای این دانشجویان با استفاده از نسخه بومی شده مقیاس اضطراب کتابخانه­ای بوستیک مورد سنجش قرار گرفت. سپس دانشجویان فوق به سه گروه دسته­بندی شدند؛ دانشجویان گروه اول در کلاس رسمی آموزش مهارت­های کتابخانه­ای شرکت کردند؛ دانشجویان گروه دوم بدون شرکت در دوره آموزشی مهارت­های کتابخانه­ای، در تور آشنایی با کتابخانه دانشگاه که در محیط کتابخانه برگزار شد حضور یافتند و دانشجویان گروه سوم در هیچ کدام از آموزش­های فوق را دریافت نکردند. پس از دو هفته سطح اضطراب کتابخانه­ای دانشجویان سه گروه مجددا با استفاده از مقیاس اضطراب کتابخانه­ای سنجیده شد.
یافته ها: یافته­های پژوهش نشان می­دهد که اگرچه تفاوت معناداری در پیش­آزمون سه گروه مورد بررسی وجود نداشتهاست، سطح اضطراب کتابخانه­ای دانشجویانی که در تورهای آشنایی با کتابخانه­ شرکت داشته­اند به میزان معناداری کاهش یافته ­است.
نتیجه گیری: بررسی اضطراب کتابخانه­ای پیش­آزمون و پس­آزمون دانشجویانی که در دوره آموزش مهارت­های کتابخانه­ای شرکت کردند بیانگر کاهش سطح اضطراب این دانشجویان است، اگرچه که میزان این کاهش در سطح معناداری نبود.  
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Library Skills Instruction and Library Tours on Library Anxiety among Students

نویسندگان [English]

  • Mohammadamin Erfanmanesh 1
  • Reza Basirian Jahromi 2
1 Ph.D. Student of Library & Information Science, University of Malaya, Malaysia
2 M.A. of Library & Information Science, Lecturer at Bushehr University of Medical Science
چکیده [English]

Objective:   This study aims to investigate the library anxiety of students, and the effect of library skills instruction and library tours on decreasing their library anxiety.
Methodology: The population of study- which conducted using the “pre test-post test” experimental method- was 75 first year students at the University of Malaya, a research-intensive university in Kuala Lumpur, Malaysia. First, the levels of students’ library anxiety were investigated using a revised version of the Bostick’s Library Anxiety Scale. Then, study participants were divided into three groups: first group participated in educational library skills instruction sessions; second group participated in library tours without attending in library skills instruction sessions; and students in the third group neither participated in library skills instruction sessions nor library tours.
Findings: The levels of participant’s library anxiety were investigated using the same instrument after two weeks. Findings of the study revealed that although there were no statistically significant differences between pre-test of three groups, the levels of library anxiety among the students in the second group were statistically significantly decreased. On the other hand, students in the second group reported to have experienced lower levels of library anxiety after participation in library skills instruction sessions, but not at a statistically significant level. 
                    
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library Anxiety
  • Library Skills Instruction sessions
  • Library Tours
  • University of Malaya

 

Abusin, K. A. & Zainab, A. N. (2010). Exploring library anxiety among Sudanese university students. Malaysian Journal of Library & Information Science, 15(1), 55-81.

Anwar, M. A., Al-Kandari, N. M. & Al-Qallaf, C. L. (2004). Use of Bostick’s Library Anxiety Scale on undergraduate Biological Sciences students of Kuwait University. Library & Information Science Research, 26, 266-283.

Battle, J. C. (2004). The effect of information literacy instruction on library anxiety among international students. PhD dissertation. University of North Texas, USA.

Ben Omran, A. I. (2001). Library anxiety and Internet anxiety among graduate students of a major research university. PhD dissertation. University of Pittsburgh, USA.

Bostick, S. L. (1992). The development and validation of the Library Anxiety Scale. PhD dissertation. Wayne State University, USA.

Carlile, H. (2007). The implications of library anxiety for academic reference services: A review of the literature. Australian Academic & Research Libraries, 38(2), 129-142.

Cleveland, A. M. (2004). Library anxiety: A decade of empirical research. Library Review, 53(3), 177-185.

Jerabek, J. A., Meyer, L. S. & Kordinak, S. T. (2001). Library anxiety and computer anxiety: Measures, validity, and research implications. Library & Information Science Research, 23(3), 277-289

Jiao, Q. G., Onwuegbuzie, A. J. & Lichtenstein, A. A. (1996). Library anxiety: Characteristics of at-risk college students. Library & Information Science Research, 18(2), 151-163.

Jiao, Q. G. & Onwuegbuzie, A. J. (1997). Factors associated with library anxiety. American Educational Research Association conference. Chicago.

Jiao, Q. G. & Onwuegbuzie, A. J. (2001). Library anxiety and characteristics strengths and weakness of graduate student’s study habits. Library Review, 50(2), 73-78.

Jiao, Q. G. & Onwuegbuzie, A. J. (2002). Dimensions of library anxiety and social interdependence: implications of library services. Library Review. 51(2): 71-78.

Jiao, Q. G. & Onwuegbuzie, A. J. (2004). The impact of information technology on library anxiety: The role of computer attitudes. Information Technology & Libraries, 23(4), 138-142.

Jiao, Q. G., Onwuegbuzie, A. J. & Bostick, S. L. (2004). Racial differences in library anxiety among graduate students. Library Review, 53(4), 228-235.

Jiao, Q. G., Onwuegbuzie, A. J. & Waytowich, V. L. (2008). The relationship between citation errors and library anxiety: An empirical study of doctoral students in education. Information Processing & Management, 44(2), 948-956.

Kohrman, R. A. (2002). When you aren’t in Kansas any more: Computer, research and library anxieties of graduate education students. Master theses. Grand Valley State University. USA.

Mellon, C. A. (1986). Library anxiety: A grounded theory and its development. College & Research Libraries, 47, 160-165.

Mellon, C. A. (1988). Attitudes: The forgotten dimension in library instruction. Library Journal, 113(14), 137-139.

Mohundro, J. L. (1999). The effectiveness of bibliographic instruction on reducing library anxiety in GED students at a community college. PhD dissertation. Texas A&M University, USA.

Onwuegbuzie, A. J. (1997). Writing a research proposal: The role of library anxiety, statistics anxiety and composition anxiety. Library & Information Science Research, 19(1), 5-33.

Onwuegbuzie, A. J. & Jiao, Q. G. (2000). I’ll go to the library later: The relationship between academic procrastination and library anxiety. College & Research Libraries, 6(1), 45-54.

Onwuegbuzie, A. J., Jiao, Q. G. & Bostick, S. L. (2004). Library anxiety: Theory, research, and applications. Lanham, Md.; Oxford: Scarecrow Press.

Van Kampen, D. J. (2003). Library anxiety, the information search process and doctoral use of the library. PhD dissertation. University of Central Florida. USA.