تجزیه وتحلیل تولیدات علمی حوزه" اقتصاد ـ بازرگانی " ایرانیان در نمایه استنادی علوم(web of science)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد فیروزکوه ،گروه حسابداری ،فیروزکوه ،ایران

چکیده

 
هدف: در سالهای اخیر بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و تولیدات علمی به صورت موضوعی، بین المللی، ملی و موسسه‌ای مورد توجه پژوهشگران دنیا قرار گرفته است.با در نظرگرفتن سیاستهای علمی کشور مبنی بر توسعه علمی و کسب جایگاههای بهتر در سطح بین المللی و اهمیت سنجش علم و تاثیر آن در سیاستگذاری‌های علمی به صورت خرد و کلان و از طرفی کاربرد عملی بسیار زیاد نتایج تحقیقات علمی ،رشته‌های علوم اقتصادی وبازرگانی درایران لازم است که حوزه‌های علمی اقتصاد و بازرگانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. رشته‌های علوم اقتصادی و بازرگانی مجموعه دانشهای مربوط به اقتصاد وبازرگانی را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. لذا تجزیه و تحلیل تولیداتعلمی حوزه‌های علمی علوم اقتصادی و بازرگانی نیز دارای اهمیت خاصی در پیشبرد و توسعه کشور میباشند.
روش شناسی: روش این پژوهش یک روش کمی است وبه کمک فنون علم سنجی صورت می گیرد. این پژوهش تولیدات علمی پژوهشگران ایرانی را در بازه زمانی 1990 تا 2010 مورد مطالعه قرار داده است .
یافته ها: نتایج نشان می دهد که رشد مقالات علمی ایرانیان در رشته‌های “اقتصاد ـ بازرگانی” در بازه زمانی مورد مطالعه رشد قابل قبولی داشته است. و76 ٪ از تولیدات علمی ایرانیان در رشته‌های "اقتصاد ـ بازرگانی" به صورت درون سازمانی نوشته شد. همچنین پژوهشگران ایرانی بیش از پنجاه درصد از تولیدات علمی خود در حوزه‌های مورد مطالعه را در مجلات با کیفیت و درجه اول این حوزه‌ها منتشر کرده اند.و درصد بالایی از مقالات "اقتصاد ـ بازرگانی" (93%) پژوهشگران ایرانی به عنوان نویسنده اصلی بودند.
 نتیجه گیری: با مقایسه تولیدات علمی ایران با دو رقیب خود در خاورمیانه یعنی مصر و ترکیه دررشته‌های "اقتصادـ بازرگانی" نتایج نشان داد که ایران در رشته‌های مذکور دارای رشد قابل توجهی بود ولی کشور ترکیه از ایران در این زمینه پیشی گرفته و کشور مصر در جایگاه سوم قرار گرفت.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of scientific production "Economy - Business," in Science Citation Index (ISI web of science)

نویسنده [English]

  • Davoud Gorjizadeh
Department of accounting, Firoozkooh Branch,Islamic Azad university ,Firoozkooh,Iran davood.
چکیده [English]

Purpose: In recent years, researchers review and analyze information and scientific products have been concerned subject to international, national and The Institute's. Economics and commercial sciences, discussed the knowledge’s related to economics and business. The analysis of scientific production in economics and business are also important in promoting and developing country.
Methodology: This study method is a quantitative and use assessment of science techniques. This research studied Iranian researcher’s scientific products in the period 1990 to 2010.
Conclusion: The results show that the growth of Iranian scientific papers in the fields of “economics-Business” in the study period has an acceptable amount, and 76% of the Iranian scientific productions were written inside the organization. Also Iranian researchers published more than fifty percent of its scientific productions in these fields in the qualified and first ranking journals and a high percentage of articles, "Economics-Business" (93%)  Iranian researchers as the main author. Compared with Iran’s scientific products with two    rival in the Middle East, Egypt and Turkey in the fields "economics-trade" The results showed that Iran has considerable growth, but Turkey from Iran in this field has outdistanced and Egypt is third .
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Science production
  • economics
  • Business
  • Iranian researchers
  • ISI
 براون، تیبور؛ ولنگانگ گلانز وآندریاس شوبرت (1383). شاخصهای علم سنجی،ارزیابی تطبیقی فعالیتهای انتشاراتی و تاثیرگذاری ارجاعات در 32 کشور. ترجمه محمد اسماعیل ریاحی. رهیافت. بهار. صص: 70ـ80.
صبوری، علی اکبر؛ پورساسان، نجمه (1385)."تولید علم در ایران در سال 2005"، رهیافت ، شماره 37، ص 49ـ52.
 صراف زاده، مریم (1379). انعکاس مقالات محققان ایرانی در دو بانک اطلاعاتی کب و اگریس. رهیافت. بهار و تابستان. صص: 88ـ97.
عصاره، فریده (1380). بررسی تطبیقی رشد انتشارات علمی ایران در نمایه استنادی علوم در سالهای 1989ـ1985 و 1994ـ1990 و مقایسه نتایج حاصل با شاخصهای موجود در کشورهای دیگر. رهیافت. شماره بیست و چهارم ـ بهار و تابستان.صص: 69ـ76.
 عصاره، فریده و ویلسون، کنسپسیون، اس (1384). انتشارات علمی ایرانیان: مشارکت، رشد و توسعه از 1985-1999. ترجمه آتوسا کوچک. فصلنامه کتاب. تابستان. شماره 62. صص: 131-144.
 موسوی ، میر فضل اله. (1384) احراز جایگاه نخست علمی در منطقه ، رهیافت، شماره 35، ص 45ـ59.
Baumgartner, H. and R. Pieters (2003). "The structural influence of marketing journals: A citation analysis of the discipline and its subareas over time." Journal of Marketing 67(2): 123-139.
Belinchon, Isabel,eta(2004). Dermatological scientific production from European Union authors (1987-2000). Scientometrics. Vol.61.No.2.PP:271-281.
Biehl, M., H. Kim, et al. (2006). "Relationships among the academic business disciplines: a multi-method citation analysis." Omega 34(4): 359-371.
Bradford, S.C (1948). Documentation. London: Crosby Lockwood and Sons.
Gu, Y. (2004). "Global knowledge management research: A bibliometric analysis." Scientometrics 61(2): 171-190.
Johnes, G. (1988). "Determinants of research output in economics departments in British universities." Research Policy 17(3): 171-178.
Koljatic, M. M. and M. R. Silva (2001). "The international publication productivity of Latin American countries in the economics and business administration fields." Scientometrics 51(2): 38 Li, J. and A. S. Tsui (2002). "A citation analysis of management and organization research in the Chinese context: 1984–1999." Asia Pacific Journal of Management 19(1): 87-107.1-394.
Lukenda, Josip (2006). “Influence of the 1991-1995 war on Croatian publications in the Medline database”. Sciencetometrics, Vol.1.pp:21-36
Mingers, J. (2008). "Measuring the research contribution of management academics using the Hirsch-index." Journal of the Operational Research Society 60(9): 1143-1153.
Osareh, F. and K. W. McCain (2008). "The structure of Iranian chemistry research, 1990–2006: An author cocitation analysis." Journal of the American Society for Information Science and Technology 59(13): 2146-2155.
Ramos, R., V. Royuela, et al. (2007). "An analysis of the determinants in Economics and Business publications by Spanish universities between 1994 and 2004." Scientometrics 71(1): 117-144.
Ranganathan, S.R (1947). Proceedings of the ASLIB’s Annual Conference, Leamington Spa, Great Britain.
Small, H;Garfield, E(1985). “The geography of Science: disciplinary and national mapping.” Journal of Information Science, 11(4): 147-159.
Wilson, Concepción S, Markusova, Valentina A. (2004). Changes in the scientific output of Russia from 1980 to 2000, as reflected in the Science Citation Index, in relation to national politico-economic changes. Scientometrics. Volume 59, Number 3 / March.pp: 281-472.