بررسی امکان استقرار نظام پیشنهادها در کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

نظام پیشنهادها[1] یک سیستم ‌جدید مدیریتی است که با پیاده‌سازی آن در سازمان، می‌توان از پیشنهادها و نظرات کارکنان که سرمایه‌های اصلی سازمان محسوب می‌شوند جهت بهبود در عملکرد سازمان استفاده کرد. تاکید این روش بر بهبودهای کوچک و مستمر در سازمان است.
هدف: هدف این پژوهش بررسی امکان استقرار نظام پیشنهادها در کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8 است. جهت بررسی امکان پیاده‌سازی نظام مذکور سه پارامتر اساسی رهبری در مدیریت، آمادگی کارکنان و سازمان (کتابخانه) سنجیده شد.
روش‌پژوهش: در این پژوهش از روش پیمایشی توصیفی استفاده شده است. جامعه مورد پژوهش 117 نفر از 149 نفر کارکنان کتابخانه‌های منطقه 8 دانشگاه آزاد اسلامی هستند که در این پژوهش همکاری نمودند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ تهیه شده بر اساس شاخص‌های لازم اولیه جهت پیاده‌سازی نظام پیشنهادها است.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که شرایط رهبری در کتابخانه‌های مورد مطالعه پایین‌تر از حد متوسط (میانگین فرضی)، اما در مورد شاخص‌ مربوط به آمادگی کارکنان و آمادگی سازمان شرایط در حد متوسط (میانگین فرضی) بوده است.
نتیجه‌گیری: با توجه به بررسی‌های انجام شده در مورد 3 شاخص لازم جهت امکان استقرار نظام پیشنهادها در کتابخانه‌های مورد مطالعه یعنی شاخص‌های مربوط به سبک رهبری، موقعیت کارکنان و موقعیت سازمان و نتایج حاصل از آن، می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد اجرای نظام پیشنهادها با چالش‌های زیادی همراه خواهد بود اما می‌توان اقدام به استقرار نظام پیشنهادها در کتابخانه‌های مورد مطالعه نمود، اما استقرار و نهادینه‌سازی آن نیاز به فعالیت و زمان زیادی در عرصه فرهنگ‌سازی و ترویج دارد.
 
3. Suggestion system

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the possibility of establishing a suggestion system in the Islamic Azad University, Zone 8

نویسندگان [English]

  • Mousa Majidi 1
  • Maryam Akbarbaigi 2
1 Assistant Professor of Islamic azad university, Tehran North Branch
2 Student of Master degree of Islamic azad uinivesity, Tehran North Branch
چکیده [English]

Purpose: Having implemented of suggestion system in an organization that is a new managerial system can apply  suggestions and opinions of the personnel which propounded as main capital of organization for development of performance in organization.
The purpose of the present research is to survey the probability of the establishment of suggestion system in Islamic Azad University library of dis. 8.
In order to survey the probability of the above system three leadership fundamental parameters for management, personnel preparedness and Org. (library) has been measured.
Methodology: The research method is descriptive survey.
The total population consists 117 of all the personnel of libraries of district 8 which are 149 people.
The data collection tool is the gathered questionnaires based on the first necessary indexes for implementation of suggestion system.
Findings: The findings show that the leadership condition in the studied libraries was below the average limit (supposed average), but the index related to personnel and organization preparedness was in average limit (supposed average).
Conclusion: Regarding the investigation which has been made for three indexes for probability of establishment of suggestion system in the studied libraries that is related to leadership style, personnel and organization condition and the finding results, it could inferred that the implementation of suggestion system bring many challenges. But it is possible to take action to establish the suggestion system in the studies libraries but its establishment and institutionalization need more time and activity for development and promoting its culture.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suggestion System
  • University libraries
  • Azad university-Libraries Org
  • Management
احمدزاده، ف. (1381). شناسایی پیش‌نیازهای مدیریت مشارکتی در دانشگاه الزهرا (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، تهران، مرکز آموزش دولتی
براتی علویچه، ح. (1380). مدیریت کتابخانه و مراکز اطلاع‌رسانی، اصفهان، مولف
پورزنجانی، س. (1382). بررسی عوامل موثر بر عملکرد نظام پیشنهادهای کارکنان در صنایع مس ایران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
تصاعدیان، ب. (1381). عوامل موثر بر موفقیت نظام پیشنهادها در شرکت ایران خودرو (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز
جبل عاملی، م. (1383). بررسی بسترهای مناسب جهت استقرار نظام مشارکتی در سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، اصفهان، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان
حسن زاده، م. (1385).اطلاع رسانی و توسعه از نگاهی دیگر". فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، شماره 33 . جلد 9
ساعتچی، م (1376). روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ه‍ره‌وری‌، ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌‏
علوی، ط. (1385). بررسی راه‌های نهادینه کردن مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در بین مدیران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
فتح‌اللهی‌راد، س. (۱۳۸۶). آشنایی با نظام پیشنهادها و چگونگی استقرار آن در سازمان‌ها، تهران، مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
فتح‌اللهی‌راد، س. (1388). "طراحی و ارایه مدل تطبیقی برای سنجش آمادگی سازمان‌ها در اجرا و یا پیشبرد نظام پیشنهادها"، تهران، صنعت خودرو. شماره 128
محمد صالح، ا. (1386). روش‌های افزایش کیفیت پیشنهادها، تهران، ششمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها
مقدم زرندی، ر. (1386). بررسی عوامل اثرگذار بر اثربخشی نظام پیشنهادات در اداره کل بیمه خدمات درمانی استان تهران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه پیام‌نور مرکز تهران
یکرنگ سرشت، ز. (1385). بررسی راههای ترویج و نهادینه‌کردن مدیریت مشارکتی از طریق نظام پیشنهادها در مدارس راهنمایی دخترانه مناطق ۳ و ۴ تهران (پایان‌نامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن