بررسی زیر ساخت های ارائه ی خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های آموزشگاهی (دبیرستانی)شهر همدان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران شمال

چکیده

هدف: پژوهش حاضر بررسی زیرساخت های اطلاعاتی موجود در کتابخانه های مدارس دولتی و غیر انتفاعی دوره ی متوسطه و پیش دانشگاهی شهر همدان می باشد.
روش شناسی : روش این پژوهش  پیمایشی – توصیفی است شیوع و ابزار در نظر گرفته شده برای جهع آوری اطلاعات در این پژوهش,پرسشنامه است. جامعه آماری مورد مطالعه را 63 کتابخانه آموزشگاهی تشکیل می‌دهد که حجم نمونه برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شده است.
یافته‌های پژوهش : حاکی از آن است که 80‌درصد از مدارس مورد مطالعه دارای کتابخانه مستقل هستند و 18 درصد نیز فاقد کتابخانه مستقل می‌باشند. مدارسی که فاقد فضای مستقلی برای کتابخانه می‌باشند عمدتاً از اتاق پرورشی و نمازخانه مدارس (5/6درصد) استفاده می‌نمایند. بیش از70درصد مدارس از نظر تجهیزات در سطح پایینی قرار دارند. حدود 55درصد مدارس کتابدار مستقل ندارندوخدمات کتابخانه توسط معاون (مربی) پرورشی انجام می شود. در کلیه مدارس مورد مطالعه، کتابخانه‌هابودجه تعریف شده سالانه ندارند و نحوه‌ی تأمین بودجه کتابخانه‌ها از طریق سرانه مدارس ,و اهدا و زمان تخصیص بودجه به صورت مقطعی و بر اساس نیاز صورت می‌گیرد. گروه تعیین انتخاب مجموعهی کتابخانه از دانش آموزان و آموزگاران نیز نظر سنجی می کنند.از لحاظ پوشش موضوعی بیشترین درصد کتابها به دین و مذهب (87درصد) و کمترین درصد رایانه (4درصد) می‌باشد. در 63درصد مدارس شیوه دسترسی به منابع از طریق قفسه باز انجام می‌گیرد.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده بیانگر ان است که زیرساخت های خدمات اطلاعاتی در کتابخانه های آموزشگاهی از نظر فضا,بودجه,تجهیزات,نیروی انسانی,مجموعه سازی,ارائه خدمات و خط مشی مطلوب نمی باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of infrastructure of information services in Hamedan high school libraries

نویسندگان [English]

  • Fariba Ajhdeh
  • Fereshte Sepehr
Student of Master degree of MLIS. IAU-Tnb.
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this research is determining the information infrastructures of
offering information services in high school libraries in terms of building, equipment, human
resources, financial resources and, the manner of offering services and complex making has been
paid attention to.
Methodology: The method of research is survey-descriptive based on collecting data on
questionnaires. The statistical population consists of 63 school libraries available in government
and privately funded school libraries in high school and pre-university schools that all are
surveyed.
Findings: The findings show that 80% under-study schools had independent library and 18%
lacked independent library. The school without independent space for library use school chapel
and spiritual training room (36.5%). Over 70% of schools are at low level regarding equipment.
About 55% of schools don’t have independent librarian in which the spiritual trainer performs
library affairs. In all the schools, libraries lack the defined budget and their financing is done
through school capita donation and temporary allocation. Library resources are done in terms of
requiring information from teachers and students. The subject coverage of library is distributed
as 87% for religion, the maximum, and 4% for computer, the minimum. The accessibility
method is performed through open shelf in 63% schools. Library services are available in the
breaks and training classes.
Conclusion: Information infrastructures of offering information services in high school libraries
in terms of building, equipment, human resources, financial resources and, the manner of
offering services and policy are not in good condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial resources
  • library space
  • library equipment
  • Human Resources
  • school libraries
  • Information services
جمشیدی، نظام.(1386). بررسی وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه و مقایسه با استاندارد ایفلابرای کتابخانه های آموزشگاهی .پایان نامه ی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه شهید چمران.
شرافتی،ثریا.(1383).بررسی وضعیت  کتابخانه های آموزشگاهی (مقطع متوسطه )استان کهکیلویه و بویر احمد.فصلنامه کتاب .دوره ی هفدهم ،4(زمستان)ص .306.
صمدی علی نیا،ربابه (1385).بررسی راه های افزایش همکاری بین کتابخانه هایآموزشگاهی و عمومی شهر اصفهان .فصلنامه کتاب .
دوره ی پانزدهم ،4(بهار)ص.145.
عباسی هرمزی،سوسن.(386).کتابخانه‌هایمدارس:تاریخچه،اهداف،وظایف،
خدمات،استانداردهاو توصیه ها . تهران: مؤسسه نشر شهر.
کلباسی،محمدعلی.(1380).بررسی میزان پویایی کتابخانه های مدارس دوره ی راهنمایی و متوسطه نظری شهر اصفهان.فصلنامه کتاب .
دوره ی پانزدهم،2(تابستان)ص.72.  
مجیدی، موسی.(1386).«بررسی کتابخانه‌های آموزشگاهی بر اساس کندوکاوی اجمالی در آمار رسمی آموزش و پرورش». فصلنامه دانش شناسی، سال یکم، 1 (تابستان )ص.67-83.
میرحسینی.(1386).بررسی جایگاه کتابخانه های مدارس در طرح ارزشیابی توصیفی در مدارس ابتدایی استان خراسان رضوی. پایان نامه ی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه فردوسی مشهد.
نشاط، نرگس. (1383).کتابخانه آموزشگاهی. تهران: شبکه کتاب.
 
.Agosto, Demise E.; Hughes - Hassel, Sandra. (2005).“People, places, and question: An investigation of the everyday life information – seeking behaviors of ruban song adults”. Library and information science research.27.(2).p.191.163
Borgman, Christine.(2003).The invisible library: paradox of the global information infrastructure,p650
Dadzie, Perpetuas.(2009). “Whither reference services? Views of some Ghanaian library school students”. Library Review. vol.58, issues. 1(2009): 56-67
 
Gengler, Matthew (2005). “The quality of presenting services in media center and library school”. Library information science. 30 (1-2). 2005: 20-23.
 
Hanson, Dana; Hassel Sandra (2009). “The information and communication technology competencies of students enrolled in school library media cerification programs”. School of information and library Science. 100: 2009: 134.
 
Lau, Henry C.W (2002). “An intelligent information in frastructure to support knowledge discovery” Expert systems with apply.
 
Weiss. B (2006). “Canada links libraries with achievemen antario library association study documents that libraries spark test scores. school library journal.