بررسی موانع ساختاری و رفتاری مدیریت مشارکتی در کتابخانه های عمومی استان مازندران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

2 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

3 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی . کارمند کتابخانه عمومی مازندران

چکیده

هدف:  پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه کتابداران کتابخانه های عمومی استان مازندران نسبت به موانع ساختاری و رفتاری مدیریت مشارکتی در کتابخانه های عمومی استان انجام شده است.
روش شناسی :  در این پژوهش برای گردآوری داده­ها از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تمامی کتابداران  شاغل در کتابخانه های عمومی استان مازندران می باشند. از آزمون u من­ویتنی و کروسکال­والیس برای تأیید یا رد فرضیات و از آزمون فریدمن برای پاسخگویی به سوأل پژوهش استفاده شد.
یافته ها :  یافته­ها ی این تحلیل نشان می دهد بین دیدگاه کتابداران کتابخانه های عمومی استان مازندران  نسبت به موانع مدیریت مشارکتی در کتابخانه های عمومی این استان، با توجه به جنسیت، تجربه کاری،  سمت سازمانی، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد  نبود سلسله مراتب اداری مناسب با میانگین رتبه 92/4  در اولویت اول و به عنوان یکی از مهمترین موانع ساختاری در اجرای مدیریت مشارکتی در کتابخانه های عمومی استان می باشد و استفاده از رویه ها،  روشها، و دستورالعمل های نادرست شخصی  با میانگین رتبه 82/4  در اولویت اول  و به عنوان یکی از مهمترین موانع رفتاری در  اجرای مدیریت مشارکتی  می باشد.
 نتیجه گیری :  پژوهش حاضر می­تواند به عنوان یک جنبه پژوهشی نوین تلقی شود، که بصورت مشخص کتابداران کتابخانه عمومی را مورد توجه قرار داده است و نتایج حاصل از نظرسنجی می­تواند مدیران و کتابداران را در اجرای موفقیت آمیز مدیریت مشارکتی و رهایی از موانع یاری رساند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural and behavioral barriers of participative management in public libraries of Mazandaran Province

نویسندگان [English]

  • hasan siamian 1
  • Masoumeh Latifi 2
  • Hossein Mehdizadeh 3
1 Faculty member of Mazandaran Medical Sciences University.
2 Master degree of Library & Information Sciences.
3 Master degree of Library & Information Sciences. Mazandaran Foundartion of Public Libraries.
چکیده [English]

Abstract
Objective: The present study was performed to determine the attitudes of Mazandaran Province
public librarians towards the structural and behavior barriers of participative management.
Methodology: In this study, the data was collected by questionnaire. The society was all of the
Mazandaran province public librarians. Kruskal–Wallis test and Mann–Whitney U test were
used for of the hypothesis and Wallis and Friedman tests was used for answering the questions.
Findings: The present study indicates that there is significant relationship between the attitudes
of the public librarians towards the participative management, considering the sex, experiences,
organizational position level of education and study field. Also Friedman test showed that lack of
official ranking in accordance with the mean level of 4.92 as the first priority and as a main
structural barrier in executing the participative management in the public libraries, and use of
wrong procedures and wrong individual instructions with mean level of 4.82 as the first priority
and as one of the main behavior barrier in performing the participative management.
Conclusion: The present study considers special attention to the public librarians and the results
of the survey could help the managers, and library administrators and the librarians in successful
performing of the participative management and releasing the barriers.


کلیدواژه‌ها [English]

  • participatory management
  • management barriers
  • library structural barriers
  • library behavioral barriers

حریری،  نجلا (1379). مدیریت مشارکتی و کاربرد آن در کتابخانه ها. فصلنامه کتاب،  11 (1)،  100-88.

حافظ نیا، محمدرضا(1377)." مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی". تهران: سمت.

عباس زادگان، سید محمد ( ١٣٧6). مبانی اساسی در سازماندهی و رهبری، تهران: انتشارات شرکت سهامی.

Akpena, Johnson E.  (1997). Participative management in a university library: the case of Abubakar Tafawa Balewa University Library, Bauchi, Nigeria. Aslib Proceedings, 49, 190 - 193.

Butcher, K.S. (1993). Total Quality Management: The Oregon State University Library. Journal of library administration, v18( n1-2), 45-56.

Horenstein B. (1993).Job Satisfaction of Academic Librarians: An Examination of the Relationships between Satisfaction, Faculty Status, and Participation. College and research libraries. 54(3):255-69.

Kim S.(2002) Participative management and job satisfaction: Lessons for management leadership. Public Administration Review. 2002;62(2):231-41

Lau CM, Lim EW. (2002)The intervening effects of participation on the relationship between procedural justice and managerial performance. The British Accounting Review. 34(1):55-78.

Li M.(2004) Workers’ Participation in Management and Firm Performance: Evidence from Large and Medium-Sized Chinese Industrial Enterprises. Review of Radical Political Economics.36(3):358.

Marchant MP.(1982) Participative Management, Job Satisfaction, and Service. Library Journal.107(8):782-84.

Walker A, Dimmock C(2000). Mapping the way ahead: leading educational leadership into the globalised world. School leadership and Management. 20(2):227-33.