مطالعه و سنجش میزان آگاهی دانشجویان رشته معماری دانشگاه آزاد اسلامی مشهد از شیوه‌های گوناگون مطالعه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معماری؛ دانشکده هنر و معماری؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد

چکیده

هدف : مطالعه مؤثر را باید یکی از عوامل و ابزارهای توسعه علمی کشور به شمار آورد. و در این بین، نقش دانشجویان در پیشرفت و توسعه کشور نقشی بی‌بدیل تلقی تواند شد. در پژوهش حاضر میزان آگاهی دانشجویان رشته معماری از شیوه‌های گوناگون مطالعه (شامل خواندن اجمالی، تندخوانی، عبارت‌خوانی، دقیق خواندن، خواندن تجسّسی، و خواندن انتقادی) مورد بررسی قرار گرفته و بر حسب جنسیت و مقطع تحصیلی ایشان ارزیابی شده است.
روش پژوهش: شیوه پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی، و جامعه آماری آن شامل تمامی 1657 نفر دانشجوی رشته معماری دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد می‌باشد که در نیمسال اول سال تحصیلی 90- 89 در چهار مقطع کارشناسی ارشد، کارشناسی پیوسته، کارشناسی ناپیوسته، و کاردانی مشغول تحصیل هستند.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که دانشجویان تحصیلات تکمیلی بیش از سایر دانشجویان از شیوه‌های مطالعه آگاهی دارند و شیوه‌های جدید را به کار می‌گیرند. همچنین در اغلب شیوه‌های مطالعه میان میزان آگاهی دانشجویان بر حسب جنسیت تفاوت معناداری وجود ندارد. 
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که متأسفانه میزان آگاهی دانشجویان از شیوه‌های مطالعه بسیار ناچیز است و این قلّت آگاهی می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در افت کیفی یادگیری ایشان به شمار آید. لذا توجه به آموزش راهبردهای مطالعه مؤثر در برنامه‌های درسی دانشجویان می‌تواند کمک مؤثری به بهبود شرایط موجود نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Measurement of the amount of awareness of architecture students of Islamic Azad University-Mashhad Branch about reading different techniques

نویسنده [English]

  • Mohsen Tabasi
Faculty member of the architecture of the IAU-Mashhad Branch, College of art &Architecture.
چکیده [English]

Objective: effective reading is one of the characteristics of scientific developments of the
country. the role of the university students is inevitable in this development. The present
research, studies the amount of awareness of the architecture students of the IAU of Mashhad of
different reading techniques according to their gender and academic grade.
Methodology: the research method is descriptive survey. The statistical population includes the
whole 1657 architecture students of first semester of 1389-90 in both stages of, undergraduate
students and graduate students.
Finding: They show that the graduate students have more awareness in comparison with the
undergraduates regarding reading techniques. Also in most reading techniques, there are
meaningful significances among students based on their gender.
Conclusion: The results show that unfortunately the amount of the awareness of the students is
very weak and it can be one of the results of their drop of learning quality. However paying more
attention to the guidelines of the reading techniques in their curricula can make an improvement
in this regard.


کلیدواژه‌ها [English]

  • reading techniques
  • architecture students
  • Islamic Azad university- Mashhad branch

- بابانژاد قصاب، حسین. 1375. بررسی و مقایسه شیوه‌های رایج مطالعه و اثر آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان متوسطه شهرستان بابل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، تهران: دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

- بالدریچ، ک. پ. 1370. روش‌های مطالعه. ترجمه علی‌اکبر سیف، تهران: انتشارات رشد.

- متولی، محمد. 1376. بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر خواندن، درک مطلب، و سرعت یادگیری دانش‌آموزان کلاس‌های اول دبیرستان دخترانه شهرستان فردوس. پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، تهران: دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.

- ملک‌پور، مختار و ندیمی، رسول. 1379. « بررسی تأثیر و روش‌های یادگیری و مطالعه مردر و پس‌ختام بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کلاس سوم راهنمایی در شهر اصفهان» . نشریه دانش و پژوهش، سال اول، 3 (بهار، 1379): 100- 87.

- Hadwin, Allyson and Fiona, W. Philip. 1996. « Study strategies have meager support; A review with recommendations for implementation »  . Journal of Higher Education, vol. 67, no. 7.

- Manworthy, Andrea. 1993. « Do study guides improve text comprehension? » Reading Horizons, vol. 34, no. 2.