بررسی استراتژی و مهارتهای جستجو ی اطلاعات دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قم

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشگاه پیام نور قم

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، شناسایی استراتژی و مهارتهای  جستجو ی اطلاعات دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور استان قم می باشد.
روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی توصیفی است و گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه صورت گرفته است. از کل جامعه آماری 200نفر بصورت تصادفی خوشه‌ای انتخاب شده‌اند.
یافته ها : نتایج پژوهش نشان می دهد که مهم ترین اهداف دانشجویان دانشگاه پیام نور استان قم از جستجوی اطلاعات تهیه گزارش های کلاسی (29 درصد)، دسترسی به اطلاعات روز آمد (23 درصد) و انجام تحقیقات علمی (26 درصد) می باشد. کتابهای درسی (38 درصد) و نشریات ادواری (19 درصد) به ترتیب بیشترین منابع اطلاعاتی چاپی مورد استفاده دانشجویان است. از امکانات مورد استفاده از اینترنت وب  با (42 درصد)، پست الکترونیکی با (21 درصد)،و اتاق های گفتگو با (18 درصد)بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده اند. ابزارهای  مورد استفاده از اینترنت توسط دانشجویان، موتورهای جستجو (26 درصد)،ابر موتورهای جستجو و دروازه های های اطلاعاتی هر کدام با(17درصد)،نشانی منابع اطلاعاتی اینترنتی (URL ) (12 درصد)، معرفی سایت ها در مجلات و خبرنامه ها (11 درصد) در مرتبه های بعد قرار دارند. دستیابی به اطلاعات چاپی از نظر دانشجویان، با (20 درصد) فراوانی نسبت به عدم آشنایی با نحوه استفاده از فهرست کتابخانه بیشترین عامل را به خود اختصاص داده است.
نتیجه گیری: 94درصد دانشجویان دختر و 89 درصد دانشجویان پسر در استفاده از منابع اطلاعاتی چاپی و اینترنتی با مشکل روبرو هستند. میزان استفاده دانشجویان از اینترنت متوسط  وبا (33 درصد) فراوانی می باشد. مهمترین مشکل در دستیابی به اطلاعات از اینترنت، ترافیک شبکه و پایین بودن سرعت اینترنت و نیاز به آموزش بیشتر در استفاده از اینترنت می باشد
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on strategy and information seeking skills of the students of Payame Nour University- Qom branch

نویسنده [English]

  • saeed ghaffari
Faculty member of Payame Noor University- Qom Branch.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this research is to identify the information seeking skills of Bachelors
students studying at Payam-e Noor University, Qom Branch.
Methodology: The research method is descriptive survey and in order to gather data, the
questionnaire was used. Among all statistical population, 200 students were chosen through
random cluster method. In order to carry out the statistical issues, the SPSS software was used.
Findings: The most important goals of the students in terms of information seeking are
preparing their assignments (29%), accessing to updated information (23%) and carrying out the
scientific researches. The textbooks (38%) and the periodic journals (19%) were used as the
printed information resources, by the students, respectively. Among the facilities used for
seeking information, use of internet web with 42% and e-mail with 21% as well as chat rooms
with 18% were with the highest frequency values. The tools used on the internet by the students
were search engines (26%), meta search engines and information portals (17%), using
URL(12%), and introducing sites in newsletters and journals (11%) are also mentioned. For
accessing published information, lack of knowledge about using the library indexes (20%) was
featured with the highest frequencies.
Conclusion: 94% of female students and 84% of male students have problem using printed and
internet information resources. The students used internet with an average frequency of 33%.
The most important problem in accessing to internet is the slow speed and the traffic of the net.
There is a need for more education for using internet as they mentioned. Also, there is a
meaningful relationship between the sex and use of internet as well as the Bachelors students
studying at Payam-e Noor University, Qom Branch and modern information science
technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • information skills, information seeking behavior
  • Payam-e Noor University- Qom branch, information technology
اسماعیلی فارسانی، محمود (1385) "بررسی نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد"، پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

تلخابی، مهدی (1388)"بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیأت علمی دانشگاه اراک در استفاده از اینترنت" ،پایان نامه کاشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

داور پناه، محمد رضا،(1386)."ارتباط علمی:نیازاطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی".تهران:دبیزش،چاپار.

شجاعی،مرضیه (1389)."فناوری اطلاعات در سازمان ها".ماهنامه ارتباط علمی،15(3)ص1.

کیانی، حسن؛ نیکنام،مهرداد؛ پیشوای ،فاطمه (1389)."بررسی اطلاع یابی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد". پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان.

مختار پور، رضا (1386)." بررسی و مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز". مجله نما، دوره هفتم، شماره دوم.

نور علیزاده، فرشته؛ مقیمی، مهدی (1390)." بررسی رفتار اطلاع یابی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی میانه به اطلاعات تخصصی و تاثیر ان بر روزآمد سازی اطلاعات دانشگاه."ماهنامه ارتباط علمی،19تا1).

Abou-Auda,Hisham (2008).”Information Seeking Behaviors and attitudes of Physicians toward durg information ceters in saud :Arabia” .saubia Medical Journal.29(1).2008:477-487.www.smg.org.sa

Marouf,Laila;A.Anwar,Mumtaz.(2010). “Information – Seeking behavior of the Social Sciences faculty at Kuwait university”.Library Review,vol.59 Iss :7,pp.532-547.www.emeraldinsight.com

Nicholas , David (2009)”Student digital  information Seeking behavior in“.www.emerald in sight.

Wilson,T.D(2000)”Human information behavior.” Information Science.3(2),p.49-56.