تحلیل پیوندهای وب ‌سایت‌های مراکز علوم اسلامی مستقر در شهر قم

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تهران شمال و عضو هیأت علمی بازنشسته سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل پیوندهای وب سایت­های مراکز علوم اسلامی مستقر در شهر قم با استفاده از شیوه وب­سنجی است.
روش پژوهش: روش پژوهش تحلیل پیوندهاست که یکی از روش­های وب­سنجی است. در این روش با استفاده از سایت اکسپلورر یاهو، پیوندهای دریافتی، کل پیوندها، تعداد صفحه­های وب نمایه شده، عامل تأثیر خالص و کلی، محاسبه و تحلیل شد . جامعه پژوهش 79 وب سایت از وب سایت­های مراکز پژوهشی علوم اسلامی شهر قم است .
یافته پژوهش: نتایج پژوهش نشان داد وب سایت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی دارای بالاترین و مؤسسه پیام امام هادی دارای پایین­ترین میزان رویت بودند. وب سایت  شبکه رافد للتنمیه الثقافیه دارای بالاترین و وب سایت انجمن مدیریت اسلامیپایین­ترین رتبه را در مجموع پیوندها دارند. وب سایت مرکز تخصصی امامت و مهدویت دارای بالاترین عامل تأثیرگذار کلی و خالص، و وب سایت­های دفترمطالعات و تحقیقات زنان و مرکز حقایق اسلامی به ترتیب دارای پایین­ترین عامل تأثیرگذارکلی و خالص هستند. در این بررسی20 وب سایت به عنوان وب سایت هسته انتخاب شدند.
نتیجه گیری: سه وب سایت دارای بالاترین میزان رویت 17/32 % از پیوندها را تشکیل می دهند. علت این امر چند زبانه بودن، دسترسی آسان، امکانات جستجو، داشتن منابع تمام متن و اطلاع رسانی مناسب است. 8/70 % از وب سایت­ها دارای حجم صفحاتی کمتر از 1% هستند.2/1 % از وب سایت­ها دارای عامل تأثیرگذار خالص و کلی بیشتر از 1000 و 7/98 % دارای عامل تأثیرگذار خالص و کلی کمتر از 1000 هستند. دلیل آن نیز تأثیر کم 99 درصد از وب سایت­های مورد بررسی در محیط وب است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the links of the websites of Islamic centers of the Qom

نویسندگان [English]

  • Parvin Godarzi 1
  • ashraf asadat bozorgi 2
1 Student of Master degree of MLIS of Islamic Azad University Theran North Branch.
2 Faculty member of MLIS department of Islamic Azad University, Tehran North Branch.
چکیده [English]

Objective: The purpose of this paper is the link analysis of Websites of Islamic Science Centers
in Qom through webometric.
Methodology: Link analysis which is a sub domain of webometric, in-links,total is used in this
research, links, number of indexed webpage, Web Impact Factor(WIF) were calculated and
analysis through yahoo site explorer. The statistical community is 79 websites of Islamic Science
Centers in Qom.
Finding: The result showed, the websites noorsoft and emamhadi had the most and least
visibility respectively. Rafed website has toppest rank and soim has lowest rank in total-link. The
websites mahdi313 had the most WIF and womenrc and al-milani had the least WIF. In this
investigation 20 website were selected as the core websites.
Conclusion: Three websites had the best level of link visibility(32/17%),reason behind this are
multi lingual, simple access, search utilities, having full-text resources, and acceptable level of
information. 70/8 % of websites have number of pages less than 1%. 1/2% of website has WIF
more than 1000 and 98/7% ones have WIF less than 1000. Low impact of 99% of investigated
websites environment was the reason of this fact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic science center
  • link analysis
  • Qam Islamic science Centers
  • webometric
سهیلی، فرامرز (1385). تحلیل پیوندهای وب سایت­های نانو فن آوری با استفاده از روش­های عامل تأثیرگذار وب، دسته بندی خوشه ای و ترسیم نقشه دوبعدی. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
روایتی، نرگس(1388). تحلیل پیوند وب سایت­های دانشگاه های تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران با استفاده از روش­های عامل تأثیرگذار وب، دسته بندی خوشه ای و ترسیم نقشه دوبعدی. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد
حسینی، زهرا (1388). تحلیل پیوندهای وب سایت­های مؤسسات پژوهشی هسته ای کشورهای عضو آژانس بین­المللی انرژی اتمی. پایان نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال.
Kothainayaki,S; Gopalakrishnan,S. (2011). Webometric analysis of agricultural universities in India. Indian Journal of Science and Technology. 4 (3).
 
Ortega,L.J; Augillo,I; Cothey,V; Scharenhorest,A.(2008).Maps of the Academic Web in the European Higher Education Area-An Exploration of Visual Web Indicators. Scientometrics,74(2),295-308.
Su, C.T; Huei, L.(2008). A Webometric Analysis between Taiwan and China Academic Web by Citation. In proceedings of the 2008 international conference on sematic web and web service, 269-276.