عوامل موثر بر پذیرش نظام آرشیو دیجیتالی صدا توسط برنامه‌سازان صدای جمهوری اسلامی ایران در منطقه شمالغرب کشور، بر اساس «مدل پذیرش فناوری دیویس»

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ فوق لیسانس علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران؛

2 عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

چکیده

هدف: هدفاین پژوهش بررسی عوامل موثر بر پذیرش نظام آرشیو دیجیتالی صدا توسط برنامه‌سازان صدای جمهوری اسلامی ایران در منطقه شمال غرب کشور، براساس مدل پذیرش فناوری (تم)[1] دیویس است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نوع تحلیلی است که با روش پیمایشی انجام شده است. جامعۀ پژوهش شامل 100 نفر از برنامه­سازان صدای جمهوری اسلامی ایران در منطقه شمالغرب کشور در شهرهای ارومیه، تبریز، اردبیل، زنجان، قزوین، سنندج و مهاباد می­باشد که با توجه به محدود بودن جامعه، از روش سرشماری استفاده شده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از این پژوهش نشان­ داد که عوامل سازندۀ مدل پذیرش فناوری دیویس شامل برداشت ذهنی از مفید بودن، برداشت ذهنی از سهولت استفاده، نگرش نسبت به استفاده و تصمیم به استفاده از فناوری اطلاعات در این پژوهش نیز در چارچوب مدل بعنوان عوامل تأثیرگذار بر پذیرش نظام آرشیو دیجیتالی صدا توسط برنامه­سازان شناسایی شدند.
نتیجه گیری: در پایان پژوهش با توجه به یافته­های آن، توصیه­هایی برای افزایش سرعت پذیرش نظام آرشیو دیجیتالی صدا در صدای جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. 
 
 4. Technology Acceptance Model (TAM)  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors influencing the adoption of digital audio archive by radio program makers of IRIB in the region NorthWest of Iran, based on the " Davis’s Technology Acceptance Model”

نویسندگان [English]

  • Talat Hasanpour 1
  • abdalreza Noroozi Chacoli 2
1 Student of theMaster of LIS of Sciences & Research Branch,
2 Faculty member of the Shahed University,
چکیده [English]

Purpose: This study aims to investigate influencial factors on accepting audio archive by radio program makers of IRIB in North West of  Iran.
Methodology: This research is based on Davis’ Technology Acceptance Model Which has been done via analytical survey method. The Population of this research are 100 radio program makers in North West of Iran who are from Uramia, Tabriz, Ardabil, Zanjan, Qazvin, Sanandaj and Mahabad. These people have been asked one by one, because of limitation in members- census method. The tool which is used  for data gathering  is organized questionnaire.
Findings: Findings show that all program Makers variables in this research Acceptance Technology Model, on the use of digital archive system- voice effects are: Subjective perception of usefulness, ease of use of subjective perceptions, and attitudes toward the decision to use IT
 Conclusion:At the end of the study, according to its findings recommend acceptance of accelerated system for digital voice archive of the Islamic Republic of Iran is presented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital Audio Archive System
  • Davis’ technology acceptance model
  • Audio program makers of the IRIB

رشیدی، زهرا (1386). بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط دبیران مدارس هوشمند شهر تهران با تاکید بر مدل پذیرش فناوری اطلاعات (تم). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی.

سلیمانی، عادل؛ زرافشانی، کیومرث (1389). بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط هنرآموزان هنرستانهای کشاورزی کرمانشاه با استفاده از مدل پذیرش فناوری.علوم و فناوری اطلاعات. دسترسی 20 /آبان /1389 از:  http://jist.irandoc.ac.ir

شیخ­شعاعی، فاطمه (1385). بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه­های دانشکده­های فنی دانشگاههای دولتی شهر تهران: قابلیت کاربرد مدل پذیرش فناوری. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.

شیرمحمدی، مهدی (1383). تعیین عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کاربران سیستمهای اطلاعاتی در وزارت کشور بسط مدل پذیرش فناوری اطلاعات (تم). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

صمدی، منصور؛ شمس، راحیل، شمس؛ پروین، علی (1386). آزمون مدل پذیرش فناوری در گروه دانشجویان منتخب دانشگاه تهران. فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین. 8 (بهار)، ص 137-158

قدیمی، علی (1387). آرشیوداری دیداری، شنیداری. قابل دسترس درhttp://ali2ghadimi.blogfa.com:

قربانی‌زاده، وجه‌الله؛ دلجو، غلامحسین؛  امیری، آرین (1387). عوامل مؤثر بر پذیرش سامانه مدیریت شهری

 تهران (137) توسط شهروندان. دسترسی 20 /آذر /1389 از: www.emunconf.ir

Al-Gahtani, S. S (2001). “The applicability of TAM outside North America: an empirical test in the United Kingdom”. Information Resources Management Journal, 14(3),pages. 37-46.

Burton, Jones, A, & Hubona, G. S. (2005). “Individual differences and usage behavior: revisiting a technology acceptance model assumption”. Database for Advances in Information Systems Vol. 36, No: 2, 58-77.

Chang, P. V. (2004). “The Validity of An Extended Technology Acceptance Model (TAM) for Predicting intranet/ Portal usage”. Thesis MS in Information Science, University of North Carolina at chapel Hill.

Davis, F.D.& Bagozzi, R.P. & Warshaw, P.R. (1989). “ User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models”. Management Science, vol. 35, no. 8, pages. 982-1003

Dillon, A & Morris, M.E. (1996). “User acceptance of information technology: theories and models”. In: M.E. Williams (ED), Annual Review of information science and technology (ARIST). Vol 31, pages. 3-31.

Heysung, P. (2004). "Factors that effect information technology adoption by teachers". Doctoral dissertation, University of Nebraskas.

King, W.R., He, J. (2006). “A meta-analysis of the technology acceptance model”, Information & Management, Vol.43, Pages.740-755

Kuo,Y.F&Yen, S.N. (2009).Towards an Understanding of the Behavioral Intention to Use 3G mobile Value–added Services. Computers  in  Human Behavior,25,103-110.

Lee, S. & Kim, B.G. (2009). Factors Affecting the Usage of Internet: A Confirmatory Study. Computers in Human Behavior, 25, 191-201.

Lee, Y.–Kozar, K. A. – Larsen, K. R. T. (2003). “The technology acceptance model: past, present, and future”. Communications of the AIS, Vol.

Legris, P., Ingham, J. & Collerette, P. (2003). “ why Do People Use Information Technology? A Critical Review of The Technology Acceptance Model”, Information & Management, vol. 40, no. 3, pages. 191-204

Ong, C. S., Lai, J. Y., and Wang, Y. S. (2004). “Factors affecting engineers’ acceptance of asynchronous e-learning systems in high-tech companies”, Information and Management, Vol. 41, pages. 795-804.

Ongena, G,.(2009). “ Audiovisual cultural heritage:  Bridging the gap between digital archives and its users”. Journal of Librarianship and Information Science. 40, pages13-20.

Park, N. & Roman, R. & Lee, S (2009). “User acceptance of a digital library system in developing countries: An application of the Technology Acceptance Model”. International journal of information management. volume 29, Issue 3, pages. 196-209.

Raitoharju, R. (2007). “ Information Technology Acceptance in the finish  social and healthcare sector. Exploring the effect of cultural factors”. Publications of the Turku School of Economic. Pages 57- 65

Schuller, D. (2001). “Preserving the Facts for the Future: Principles and Practices for the Transfer of Analog Audio Documents into the Digital Domain”. Journal of the Audio Engineering Society, 49,pages 618-621.

Spacey, R., Goulding, A., & Murray, I (2004). “Exploring the attitudes of public library staff to the Internet using the TAM”. Journal of Documentation, 60(5), 550-564.

Thong, J. Y. L., Hong, W., & Tam, K (2006). “Understanding user acceptance of digital libraries: what are the roles of interface characteristics, organizational context, and individual differences? ”. International Journal Human-Computer Studies, 57(3), 215-242.

Wang, Y., Lin, H., Tang, T. (2003). “Determinants of User Acceptance of Internet Banking: An Empirical Study”, International Journal of Service Industry Management, Vol. 14, No. 5, Pages. 501-519.

Walter, Z. & Lopez, M.S. (2008). Physician Acceptance of Information Technologies: Role of Perceived Threat to Professional Autonomy. Decision Support System, 46, 206-215.

Westland, C. and Clark, T.(2000). “Global Electronic Commerce: Theory and studies”. MIT press, pages. 78-82.

Yi, M.Y.; Jackson, J.D.; Park, J.S. & Probst, J.C. (2006). Understanding Information Technology Acceptance by Individual Professionals: Toward an Integrative View. Information & Management, 43, 350-363.

Zinatelli, N. and Cavaye, A. L. M. (1998). “Analysis of information technology success in small firms in New Zealand”. International Journal of Information Management 18 (2): 103-119.