ارزیابی میزان استفاده اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد شیراز از کتابخانه دیجیتالی رزنت به منظور پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی آنان

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی ـ دانشگاه آزاد واحد شیراز

2 استاد و مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران

چکیده

هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی نقش کتابخانه دیجیتالی رزنت در تامین نیازهای اطلاعاتی و همچنین تعیین میزان استفاده اعضای هیأت علمی از این پایگاه می باشد.
روش‌شناسی: روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری  داده‌ها پرسشنامه سازمان یافته است. جامعه مورد بررسی اعضای هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد شیراز  می باشد.. با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل داده‌ها  صورت گرفته است.
یافته‌ها: این تحقیق نشان داد که 2/78 درصد از اعضای هیأت علمی، هدف از جستجوی اطلاعات خود را کسب اطلاعات تخصصی و روزآمد اعلام کرده‌اند، و بیش از 80 درصد از نمونه مورد پژوهش از شبکه رزنت استفاده می نمایند.
نتیحه گیری: روی هم بیش از 52 درصد از نیازهای اطلاعاتی اعضای هیأت علمی از طریق این شبکه برآورده می شود. میان میزان استفاده گروههای مختلف آموزشی، سطح تحصیلات و مرتبه علمی اعضای هیأت علمی از شبکه رزنت تفاوت معنی دار وجود دارد. همچنین آموزش استفاده از شبکه رزنت می‌تواند نقش موثری دربیشتر استفاده کردن جامعه مورد مطالعه از کتابخانه دیجیتالی رزنت داشته باشد
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the amount of the usage of RoseNet digital library by the faculty members of Islamic Azad University-Shiraz Branch in order to meet their information needs

نویسندگان [English]

  • Maryam Saadat 1
  • Faride Asare 2
1 Master of LIS, IAU_Shiraz Branch
2 Professor of the Martyr Chamran University-Ahwaz,
چکیده [English]

Purpose:The aim of this research is t evaluate the role of RoseNet digital, library to meet the information needs of the faculty members of IAU-ShirazBranch..Methodology: the evaluative survey method is assigned in this research. The statistical society arethe  full time faculty members of IAU-Shiraz Branch. The tool for information gathering is questionnaire. The data is analysed using descriptive and analytical statistics by Spss.
Findings: The research showed that 78.2% of the faculty members ‘ aim  of searching information are to earn specialized and updated information, and more than 80% have used Rose Net in this respect. More than 52% of information needs of the members  are met by RoseNet.
Conclusion: There are meaningful differentiate between the  amount of usage of RoseNet by the different educational departments, education level and the scientific rank of the faculty members.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • RoseVet digital library
  • IAU-ShirazBranch
  • Faculty Members
  • information needs. On line information data bases

بشیری، جواد. (1386)"بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیات علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی". پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. شماره 75.

جوکار، عبدالرسول و عادل ذوالفعلی نژاد (1383). "مشکلات و نقاط ضعف شبکه رزنت از دیدگاه کاربران دانشگاه شهید باهنر کرمان". فصلنامه کتاب 15 (1)

جوکار، عبدالرسول و امرالله عفت نژاد (1383). " بررسی میزان استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی از فن آوری اطلاعاتی در کتابخانه‌ها و مراکز رایانه دانشگاه شیراز". مجله علوم تربیتی و روانشناسی (دانشگاه شهید چمران اهواز)، 3 (4 و 3).

حاجی شمسایی (1386)، "بررسی خدمات مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه دیجیتالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از دیدگاه کاربران". فصلنامه دانش‌شناسی. 1 (1).

حسن شاهی، محبوبه (1385). "بررسی نگرش و میزان استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز نسبت به پایگاههای اطلاعاتی الزویر، ابسکو، ساینس دایرکت و پروکوئست". پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.

حیاتی، زهیر و‌هاجر ستوده (1381). " بررسی تاثیر استفاده از منابع الکترونیکی اطلاعات بر فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز و علوم پزشکی شیراز". مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره 18. (36).

رجبی، عباس (1388). بررسی استفاده از نشریات الکترونیکی پایگاههای اطلاعاتی تحت وب در دانشگاه امام صادق (ع). پیام کتابخانه، 15 (2).

سلاجقه، مژده (1377). " بررسی نگرش کاربران اینترنت دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد شبکه اینترنت و دستیابی به اطلاعات از طریق آن". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.

صفری راد، فاطمه (1379). " بررسی نیازهای اطلاعاتی اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز و نقش کتابخانه‌ها در تامین این نیازها" پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز.

مردانلو،، آرمیتا (1382). " میزان مراجعه اعضای هیأت علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور به بانک اطلاعاتی Ovid". نشریه حکیم، دوره ششم. شماره چهارم.

نعیمی، شیلا (1385). " مقایسه میزان استفاده از اینترنت در تامین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان و دانشگاه شیراز". پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شیراز

Atilgan, Dogan & Bayram, Ozlem (2006). " An Evaluation of faculty use of the Digital library at Ankara University, Turkey" The journal of academic librarianship, 32 (1).

Charlat, Ratchada (2004)., " The use of  Electronic journals by faculty members, physicians and medical students of the faculty of medicine, Prince of Songkla University". Songklanakarin journal of social sciences and humanities. 10 (3).

Dilek, Hulya (2008)., " Use of  electronic journals by faculty at Istanbul University, Turkey". The Journal of Academic Librarianship, 34 (4).

Francis, H. (2005). "the information seeking behavior of social science faculty, the university of the west Indies. St. Augustine. 31 (1).

Ibrahim, Ahmed Elhafz (2004)., " Use and user perception of electronic resources in the United Arab Emirates University (UAEU)". Libri, Vol 54.

Liebscher, Peter; Abels, Eileen G. & Daniel, W. Denman (1997). "Factors that influence the use of electronic networks by science and engineering faculty

Mercer, Linda S. (2000)., " Measuring the use and value of electronic journals and books". Science and Technology Librarianship, 4. (winter)

Mgobozi, Margaret N.; Dennis N. Ocholla (2002). "The use of electronic journals for the dessimination of scholary information by the University of Ntal and  Zululand"., South African Journal of library & information science, 98 (2)

Tomney, Hilary & Paul F. Burton (1998)., " Electronic journals: a study  of usage and attitudes among academics"., Journal of Information Science, Vol. 24, No. 6.

Vakkari, Pertti (2006)., " Trends in the use of digital libraries by  scientists  in 2000 – 2005: A case study of  Fin ELib"., Information Science, [Available at http:// eprints. Rclis.org/archive/000082981