بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران در استفاده از منابع اطلاعاتی پیوسته

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی توانمندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه مازندران در استفاده از منابع اطلاعاتی پیوسته قابل دسترسی در دانشگاه مازندران است.
روش پژوهش: پژوهش حاضر با استفاده از روش پیمایشی توصیفی انجام شد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه و روش نمونه گیری تصادفی گردآوریگردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 350 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که از 300 نفر در مقطع کارشناسی ارشد، 280 نفر (3/93) درصد واز 50 نفر در مقطع دکتری، 42 نفر (84) درصد و در مجموع 322 نفر پرسشنامه ها را تکمیل و عودت دادند.
 افته ها: بر اساس یافته ها 6/55 درصد از دانشجویان تحصیلات تکمیلی به میزان متوسط با کامپیوتر آشنایی دارند. 5/52 درصد از دانشجویان تا حدودی با نحوه استفاده از پایگاهها آشنایی دارند. همچنین دانشجویان اظهار داشتند بیشتر از طریق سایت کتابخانه مرکزی با نحوه استفاده از پایگاهها آشنا شدند. پوشش موضوعی پایگاهها نیز به میزان متوسط پاسخگوی نیاز اطلاعاتی دانشجویان می­باشد. پایگاهElsevier  بیشتر از پایگاههای دیگر مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین اکثر دانشجویان از موتورهای جستجو، بیشتر از راهنماهای موضوعی و ابرموتورهای جستجو جهت بازیابی اطلاعات استفاده می کنند. دانشجویان هدف از جستجوی اطلاعات را تحقیق و پژوهش و تهیه و تنظیم مقاله عنوان کردند. کمتر از نیمی از دانشجویان اظهار داشتند که اطلاعات بازیابی شده موجب رفع نیاز اطلاعاتی شان می شود.
نتیجه گیری: بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه اکثر دانشجویان توانمندی استفاده از منابع اطلاعاتی پیوسته دارند، مورد تأیید قرار نمی­گیردو لازم است نسبت به برگزاری دوره های آموزشی در زمینه استفاده از منابع اطلاعاتی پیوسته و ابزارهای و راهبردهای جستجو اقدام شود.و افزایش امکانات دانشگاه جهت استفاده موثر از منابع اطلاعاتی پیوسته پیشنهاد می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on information behavior of post-graduate students in using electronic resources at Mazandaran University

نویسنده [English]

  • soghra darzi
MA of Library and Information Science at Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University
چکیده [English]

Purpose: This study attempts to investigate the capability of the post-graduate students in using and accessing the electronic resources available at Mazandaran University.
Methodology: This study has come together by means of survey method which is accomplished by distributing questionnaires to gather the required data.
Findings: The findings of this research show that 55.6 percent of the students know how to use a computer on a very average level. 52.6 percent are familiar with the use of online databases. Elsevier has had the most usage among the students. Most students use search engines more than subject directories and metasearch engines for their information retrieval.
Conclusion: It is suggested that along with needed trainings, the university be also more efficiently equipped for more positively accessing the online databases.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information behavior
  • Capability
  • Electronic resources
  • Post-graduate students
  • Mazandaran University

اسدی، مریم ،شریفی ،شهرزاد (1385)." نیاز سنجی پایگاههای اطلاعاتی و مجلات الکترونیکی موجود در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف ".مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، شماره سوم، دوره ششم.

ترابی، لاله (1380)."بررسی میزان استفاده از منابع پزشکی الکترونیکی در کتابخانه های مرکزی و دانشکده های دانشگاه های پزشکی دولتی شهر تهران از دیدگاه کتابداران ".پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی.

جوکار، عبدالرسول، ذولفعلی نژاد، عادل (1383). مشکلات و نقاط ضعف شبکه رزنت از دیدگاه کاربران دانشگاه شهید باهنر. فصلنامه کتاب ،شماره 57.

داورپناه، محمدرضا (1382). جستجوی اطلاعات علمی و پژوهشی در منابع چاپی و الکترونیکی، تهران، چاپار، دبیزش. ص.80-55

راد، ایرج (1388)."رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد در استفاده از شبکه جهانی وب". فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، شماره 47، جلد12.

روحانی رانکوهی، محمدتقی (1380). مقدمه ای بر پایگاه داده ها (بانک اطلاعاتی ) تهران: نشر جلوه.

.Asemi, Asefe, Riyahinia, Nosrat. “Awareness and use of digital resources in the libraries of Isfahan University of Medical Sciences, Iran.” [on line], Available at: http://www.emeraldinsight.com.

Brown, Ceceilia M. "Information seeking behavior of scientists in electronic information age: Astronomers, Chemistis, Mathematicians and physicists". Journal of the American Society for information science, vol 50, no. 10, p. 929-943

Dadzie, Perpetuas. (2005)."Electronic resources: access and usage at Ashesi University college "[on line ], Available at: http://titania.emeraldinsight.com.

Kai, Samuel .Chu, wah. Law, nancy (2005)." Development of information search expertise :research stusents knowledge of databases "online information review. vol. 29, no.6, pp.621-642. [on line], Available at: http//titania.emeraldinsight.com

Prestamo, Anne. M. (1998)."Development of web – Based Tutorials for online databases" [on line ], Available at: http: //www. library .ucsb.edu/istl/98-inter/article3.html.

Somi, Ntombizodvacg, dejager, Karin (2005)."The role of academic libraries in the enhancement of information literacy:A study of Fort Hare library" [On line ], Available at: http://web . ebscohost.com.