نقش وب معنایی در بازیابی اطلاعات

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن

چکیده

هدف: معرفی نسل آتی وب که وب معنایی است و از طریق تجهیز اطلاعات با اجزاء معناشناختی مشخص همکاری میان انسان و رایانه را فراهم می نماید. به بیانی دیگر وب معنایی نوعی روش برای کد گذاری و بازیابی اطلاعات است به گونه ای که ماشین ها (رایانه ها) قادر به پردازش و فهم اطلاعات باشند.
روش شناسی: در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه‌ای و بررسی متون اسناد، در ابتدا به گردآوری اطلاعاتی در مورد شبکه جهانی وب پرداخته شده است و سپس لزوم ایجاد وب معنایی، ویژگی ها و مزایا و مشکلات وب معنایی و نیز استفاده از فناوریهایی نظیر زبان نشانه گذاری توسعه پذیر(اکس.ام.ال[1]) ، چار چوب توصیف منبع( آر.دی.اف[2]) و هستی شناسی وب که از مهمترین موضوعات وب معنایی هستند مورد بررسی قرار گرفته است.
نتایج: نتایج این پژوهش، نشان می‌دهد که هستی شناسی ها ستون فقرات وب معنایی را تشکیل می‌دهند و وب معنایی با به خدمت گرفتن هستی شناسی ها از طریق فراهم کردن ساختار مفهومی برای داده ها، این امکان را برای ماشین های به هم مرتبط فراهم می کند تا به گونه ای هوشمند اطلاعات را یافته و در اختیار جستجو گر قرار دهند. با تشکیل وب معنایی، کتابخانه های دیجیتال می نوانند معنا محور شوند و همچنین تشکیل وب معنایی، تحول بزرگی در بازیابی اطلاعات و دسترسی به بانکهای اطلاعاتی پیوسته ایجاد می کند.
 
 
 
 
 
 [1] XML


[2] RDF

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of semantic web in information retrieval

نویسندگان [English]

  • shahrzad sharifi
  • maryam shabanzad
  • sima fayyaz
Department of Library and Information Science, Islamic Azad University, Tonekabon Branch
چکیده [English]

Purpose: The future web generation is the semantic web which creates interaction and cooperation between the man and the computer through mobilization of data with determined ontological elements. In other words, semantic web is a kind of coding and information retrieval in a way that the machines (computer) would manage to process and comprehend data.
Methodology: In this article, information is collected by literature review in regard to World Wide Web. Then, the necessity to create semantic web, advantages and problems of semantic web, using technologies such as eXtensible Markup Language (XML), Resource Description Framework (RDF), and web ontology, as the most important issues of semantic web, have also been taken into consideration.
Findings: The results show that the ontologies are considered the spin of semantic web. Semantic web, using ontologies through providing conceptual structure for data, makes the ground work for correlated computers to intelligently find and furnish the researchers with the data.
Conclusion: With the formation of semantic web, digital libraries can be based on meaning, and create major revolution in information retrieval. So access to online databases is provided.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantic web
  • Structure of semantic web
  • eXtensible Markup Language (XML)
  • Resource Description Framework (RDF)
  • Web ontology
  • Information retrieval
آقامالیان، نارویک. (1385). منظری برای آشنایی با XML) XML چیست و چرا جایگزین HTMLشد،). ماهنامه دانش و کامپیوتر، شماره 57، 68-70.

بیزا یاتاز، ریچارد. (1384). بازیابی اطلاعات در وب: فراتر از موتورهای جستجوی کنونی. ترجمه لیلا دهقانی. فصلنامه اطلاع رسانی، دوره 20 شماره سوم وچهارم، 107-99.

جمالی مهمویی، حمید رضا. ( 1382). وب معنایی: شیوه ای رو به تکامل .اطلاع شناسی، سال اول، شماره 2، 66-49.

خاتمی، رضا؛ علی اصغر آل شیخ و مجید همراه. ( 1386).  نقشوبمعناییدرارتقاءسیستمهایاطلاعاتمکانی. تهران : دانشگاه خواجه نصیر الیدن طوسی. اینترنتی: قابل دسترس در: http://www.ncc.org.ir/_DouranPortal /Documents/ p8743.pdf.

رجبی مهر، فر ناز. (1386). وب معنایی: جستجوی داده های معنا دار وب. ماهنامه وب. سال 8. شماره 88، 17-14.

ژاکوب، الین ک. (1384). هستی شناسی و وب معنایی. فصلنامه کتاب، .64، 150-145.

سعیدی، مسعود .(1383) XML این خوان هفت رنگ. ماهنامه شبکه، شماره 47،  245-242 .

شریف، عاطفه. (1385). شناختی از روابط معنایی در هستی شناسی وب.  اطلاع شناسی، سال چهارم، شماره 1و2، 84-66.

صنعت جو، اعظم.( 1384). ضرورت بازنگری در ساختار اصطلاحنامه ها: بررسی عدم کارایی اصطلاحنامه ها در محیط اطلاعاتی جدید و قابلیت های هستی شناسی ها در مقایسه با آن. فصلنامه کتاب، 64، 92-79.

صفری، مهدی.( 1383). مدل سازی مفهومی در باز نمون رسمی دانش، شناختی از هستی شناسی در هوش مصنوعی و نظام های اطلاعاتی. اطلاع شناسی، سال اول، شماره 4، 104-74.

طاهری، مهدی. (1387) کارگاه آموزشی زبان نشانه گذاری گسترش پذیر (XML) و کاربردهای آن در مدیریت اطلاعات. انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران(13 و 14 آذرماه)

عدالت، احمد. (1380). (XML(Extensible Markup Language . ماهنامه رایانه، شماره 105، 113-111.

غفوری، نفیسه. (1383). کاربرد اینترنت در بخش نشریات ادواری کتابخانه ها گامی به سوی کتابخانه های دیجیتالی: زمینه ها و چالش های موجود. همایش سراسری اینترنت و کاربرد آن در کتابخانه ها.تهران: دبیزش.

کشاورز، حمیدرضا. ( 1386). دگرگون ساختن وب معنایی رساندن وب به ظرفیت نهایی اش.کتاب ماه کلیات، شماره 118، 91-88.

کوبل، کارن. ( 1387). وب معنایی، معناشناسی، و فناوری. ارتباط علمی، مترجم علی اکبر خاصه. مجله الکترونیکی ارتباط علمی، دوره 10 شماره اول، 5-1.

ویکی پدیا دانشنامه آزاد: آوریل ۲۰۰۹ : وب معنایی _ http://fa.wikipedia.org/wiki/

Berners-Lee, T, J، Hendler; & O Lassila (2001). " TheSemantic Web: A New form of Web Content that Meaningful to Computers will Unleash a Revolution of New Possibilities" <http://www.w3c.org/2001/sw.html>or http://www.scientificamerican.com/ article.cfm?id=the-semantic-web&page=4

Beydoun, Ghassan, Roman، Kultchitsky, Grace Manasseh. (2007). "Evolving Semantic Web with Social Navigation". Expert Systems with Applications , Volume 32, Issue 2, p. 265-276.  < http://www.sciencedirect.com/science>

Fillies, Christian, Gay wood-Albrecht, Frauke weichhardt. (2003). "Progmatic Application of the Semantic Web Using SemTalk". Computer Networks, Volume 42, Issue 5, p. 599-615. < http //www.elsevier.com/locate/comment>

Guha, R. Rob McCool. (2003). "TAP: A Semantic Web Platform". Computer Networks, Volume 42, Issue 5, p. 557-577.< http://www.sciencedirect.com/>

kohler, Jacob and et al.(2006). "Ontology Based Text Indexing and Quering for the Semantic Web". Knowledge-Based Systems, Volume 19, Issue 8, p. 744-754. < http //www.elsevier.com/locate/knosys>

Ning, Xiaomin, Hai Jin; & Hao Wu. (2008). "RSS: A Framework Enabling Ranked Search on the Semantic Web Xiaomin Ning". Information Processing & Management, Volume 44, Issue 2, p. 893-909. <http://www.sciencedirect.com/>

Tho, Q. T, A. C.M. Fong, S. C. Hui Hui. (2007). "A Scholarly Semantic Web System forAdvanced Search Functions". Online information review, vol. 31, issue 3, p. 353-364.  <  http://www.emeraldinsight.com/Insight/>