بررسی نقش فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT) دربهبودمدیریت فرهنگی (مطالعه موردی: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته مدیریت اجرایی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر برآن است که نقش فناوری اطلاعات وارتباطات (ICT) را دربهبود مدیریت فرهنگی (مطالعه موردی: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ) مورد بررسی قراردهد.
روش پژوهش: این پژوهش براساس هدف تحقیق، ازنوع کاربردی است و برحسب نحوه گردآوری داده‌ها (طرح تحقیق) روش پژوهش درتحقیق حاضر، پیمایشی و از نوع توصیفی (غیرآزمایشی ) است. شیوه و ابزاردر نظرگرفته شده برای جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه است. جامعـه آماری این پژوهش مدیران فرهنگی هستند که در مجموع 287 مدیر را شامل می‌شوند که برای انتخاب نمونه مورد نظر از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای استفاده گردید و تعداد 73 نفراز آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند.
یافته‌های پژوهش: نشان می‌دهد که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در بهبود مدیریت خـدمات فرهنگی، افزایش بهره‌وری مدیران فرهنگی در راستای مؤلفه مشتری محوری، کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت ارائه خدمات و محصولات فرهنگی مؤثر می‌باشد.
نتیجه‌گیری: استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) موجب بهبود مدیریت فرهنگی (سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ) می‌شود. براساس یافته‌های پژوهش، پیشنهادهایی برای ارتقای کیفیت ارائه خدمات ومحصولات فرهنگی ارایه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the role of ICT in improving cultural management: A case of Tehran Municipality Art and Cultural Organization

نویسندگان [English]

  • nader bahari 1
  • manochehr ansari 2
  • babak sohrabi 3
1 Faculty of Management, University of Tehran
2 Assistant Professor, Faculty of Management, University of Tehran
3 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran
چکیده [English]

Purpose: This research is intended to examine and analyze the role of Information and communication Technology (ICT) in improving cultural management at Tehran Municipality Art and Cultural Organization.
Methodology: This is an applied research according to its objective, and has a survey-descriptive (non-experimental) research method regarding data gathering method (research plan). The tool considered for collecting information is questionnaire. The statistical community of this study is Cultural Managers which totally include 287 managers. Stratified Random Sampling method was used in selecting the sample and 73 of abovementioned individuals were chosen as the sample size.
Findings: In general, findings of the research indicate that the use of ICT is effective on the improvement of managing cultural services, increase in efficiency of cultural managers in course of the client-centric principle, decrease in cost and increase in speed of providing cultural products and services.
Conclusion: The use of ICT causes improved cultural management at Tehran Municipality Art and Cultural Organization.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology (ICT)
  • Cultural Management
  • Cultural services and products
  • Tehran Municipality Art and Cultural Organization
دفت، ریچاردال.(2002، 1383). تئوری و طراحی سازمان.ترجمه علی پارسائیان؛ محمداعرابی.تهران:پژوهشهای فرهنگی، ص.62.
رحیمی، حسین . (1383 ). بررسی دیدگاه مدیران کتابخانه‌های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درباره استفاده از رایانه در آن کتابخانه‌ها.پایان نامه کارشناسـی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسـانی، دانشکده روانشناسـی وعلوم تربیتی، دانشگاه تهران.
سعیدی، رحمان.(1385 ). جامعه اطلاعاتی، شکاف دیجیتالی، چالش‌ها و فرصت‌ها در کشورهای جهان سوم .تهران:خجسته، ص.27.
شریفی، اصغر.(1383 ). ارایه چهارچوب ادراکـی برای نهادینه کردن فناوریهای اطلاعات و ارتباطات در دانشگاها.پایان نامه کارشناسـی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن.
کامرانی، مریم. (1386 ). مبانی فناوری اطلاعات. بابل: علوم رایانه، ص.38.
کبیری فر، فاطمه . (1383 ). تأثیرگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) بر تحولات فرهنگی . پایان نامه کارشناسـی ارشد مدیریت امور فرهنگی و برنامه‌ریزی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن.
مؤمنی، هوشنگ .(1380 ). مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.تهران مرکز نشر دانشگاهی، 331.
.نجاتی حسینی، محمود. (1380 ). اطلاع رسانی و فرهنگ .تهران: خانه کتاب، ص.107.
نوذری، مژگان . (1387 ). طرح پیشنهادی ایجادشبکه اطلاع رسانی برای کتابخانه‌های عمومی تحت پوشش سازمان فرهنگی هنری شهرتهران . پایان نامه کارشناسـی ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسـانی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
هاشمی، بهرام . (1385 ). نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT ) به عنوان مکمل مدیریت کیفیت فراگیر (TQM ) در افزایش بهره‌وری مدیران دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن.پایان نامه کارشناسـی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاداسلامی واحد رودهن.
.Bartiomo,jim ; lois,Therrien.(1990).How softwar Is Making Food salesa piece of cake. Business week, z July, p.54-55.
.Ettorre, Barbara. (1993). Simplicity cuts a New pattern .Management Review,pp.25-29.
.Farajpahlou,Hossein.(1992). A. information technology in ran an over view of the instructure the international information and library review. 259-260.
.Galbraith ,Jay R.(1994). competing with Flexible lateral organizations, and ed. (Reading Mass, Addison, Wesley), 17-18: laurie p.oleary,1994, curing the Mondey Blues: A. U.S Navy Guide For stractring cross_Functional Teams, National Productivity Review,pp.43-51.
.Lindgren, Bab.(1994). Going Horizontal. Enterprise, pp.22.
.Nadler,David;Tushman,Michael.(1988).Strategic organization Design Glenview. Scott Foresman,p.15.
.Naughton,keith;kathleen,kerwin.(1995).At GM, Two Heads may be worse Than one. Business weak,p.46.
.Taylor,Alex.(1994).Will Success spoil Chrysler ? fortune , 10 january,pp.89.