نقش کتابداران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز در عملکرد مبتنی بر شواهد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد واحد همدان کتابدار کتابخانه عمومی آذربایجان شرقی

2 استادیار و مدیرگروه کتابداری واطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

3 استادیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

4 استادیار و رئیس دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه آزادمراغه

چکیده

هدف: کتابداری بالینی فرایندی است که در آن کتابدار بیمارستانی با حضور در بخشهای بیمارستان به طورمستقیم نیازهای اطلاعاتی پزشکان را دریافت نموده و با جستجوی دقیق و مناسب مباحث را دراسرع وقت در اختیار آنها قرارمی‌دهد. در این پژوهش به بررسی نقش کتابخانه و کتابدار درعملکرد مبتنی برشواهد، آگاهی پزشکان و کتابداران از پزشکی مبتنی بر شواهد و موانع پیش روی پرداخته است .
روش پژوهش: روش این پژوهش پیمایشی و بدون فرضیه می‌باشد ..
نیجه‌گیری: نتایج بررسی نشان می‌دهد . 76% پزشکان و 84% کتابداران از کاربرد پزشکی مبتنی برشواهد که لازمه اجرای برنامه می‌باشد آگاهی دارند . و 86%کتابداران با اجرای این خدمات درکتابخانه موافقند . از لحاظ امکانات و نیروی انسانی از بین 10 کتابخانه بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تبریز مدنی، امام رضا(ع)، کودکان از شرایط مناسب برخوردار بودند .
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of Tabriz Medical Sciences University Hospital librarians in the Evidence–Based Practice

نویسندگان [English]

  • Nazanin Momenzadeh 1
  • feridon azadeh tafreshi 2
  • ahmad Fayyaz-Bakhsh 3
  • saber Khodaei-Ashan 4
1 Master of Library and Information Science, Bonab public library
2 LIS Department, Tehran Medical Sciences University
3 Health Department, Tehran Medical Sciences University
4 Islamic Azad University, Maragheh Branch
چکیده [English]

Purpose: The present study evaluates the role of the library and librarian in Evidence Based Practice and the level of knowledge of the doctors and librarians about the evidence based medicine.
Methodology: It was a survey type study which has no hypothesis.
Findings: The results revealed that 76% of the doctors and 84% of the librarians had some levels of knowledge about the evidence based medicine which is of very high necessity in running the program. 86% of the librarians agreed with the program.
Conclusion: In terms of human resources and library facilities, libraries of Madani, Imam Reza and Koodakan were better compared to others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical librarians
  • Hospital Libraries
  • Evidence Based Medicine
  • Evidence Based Medicine databases
  • Medical Education
آشوری، مهران(1379)بررسی وضعیت کتابخانه‌های بیمارستان‌های روانی شهرتهران، فصلنامه کتاب، دوره یازدهم، شماره اول، 77.
حری، عباس (1385)، دایره المعارف کتابداری واطلاع رسانی.تهران:کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
Demas,J.M.,&Ludwig,L.T.(1991)clinical medical librarian:the last unicorn?.Bull Med Libr Assoc 79(1).Retrieved ,2006,from http://www.pubmed central.nih.gov/picrender.fcgi?artid =225479 & blobtype = pdf
Demis,Ll.Braunwald,fauci,A.hausers.,longo,D,gameson,l. (2005)harrison s principle of international medicine ,16 th edition ,newyork,MC graw-hill medica publishing division
Derek ,f.(2005)Evidence-Based .health care ,international journal of evidence based health care ,31),11-11
Dodson S.A(1997)clinical medical librarian program into the next millennium.Retrieved,2006,from http://healthlinks.washington.edu/hsl/liaisons/dodson/cml.html
Glassington,L.(2003)Clinical librarianship in the LISCE project .christine Urquhart VINE . 33(4) ,173-178 .Retrieved ,2006,from http://www.emeraldinsight .com/lnsight/view content ltem.do?content Type =Article &hdaction =lnkhtml&contentld =862522
Jonathan,Elderege (2006).evidence –based librarianship:the EBL process.library.Hi jounal:24:41
Kuller,A.B.,…et al.(1993)Quality filtering of the clinical literature by librarians and physicians .Bull Med Libr Assoc.81(1).Retrieved ,2006,from http://www.pubmedcentral. nih. gov/picrender. fcgi? Artid = 225726 & blobtype = pdf
Roach,A.A., & Addington,W.W.(1975).The effects of an information specialist on patient care and meical education .J Med Educ.50(2),176-80.Retrieved ,2006,from http://www.annals .org /cgi / reprint /134/8/717.pdf
Sackte DL (1996) .evidence based medicine:what is and what is not .BMJ:312:71-2
Sacket DL,Straus SE,Richardson WS ,etal.(2000) Evidence –Based Medicine:how to practice and teach EBM .London,Churchill livingstone
Wagner,& Cimpl,K.,&Byrd,G. D.(2004).Evaluating the effectiveness of clinical medical librarian programs:a systematic review of the literature .J Med Libr Assoc.92(1).retrieved ,2006,from http://www.pubmed centeral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=314100