عوامل گرایش دانشجویان کارشناسى و کارشناسى ارشد به رشته کتابدارى و اطلاع رسانى در دانشگاه‌هاى مستقر در شهر تهران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای کتابداری و اطلاع رسانی ـ دانشیارـ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی ـ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات .

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل گرایش دانشجویان به رشته کتابدارى و اطلاع رسانى است.
روش: روش پژوهش پیمایشى و جامعة آمارى شامل دانشجویان کارشناسى و کارشناسی‌ارشد دانشگاه‌هاى مستقر در شهر تهران است. نمونه اى به تعداد 240 نفر به روش تصادفى طبقه اى انتخاب شده و ابزار گردآورى داده‌ها پرسشنامه اى است که عوامل گرایش به رشته کتابدارى را در چارچوب یک مدل مفهومى در سه بُعد انگیزش، نگرش، و انتظار مورد سنجش قرار مى دهد.
یافته‌هاو نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها، بیشترین درصد دانشجویان به صورت اتفاقی(1/27درصد) یا از طریق دفترچه راهنماى کنکور (3/26درصد) با رشته آشنا شده‌اند. دستیابى به جایگاه علمى و اجتماعى مطلوب و رشد و ارتقاء دانش مهم‌ترین عوامل انگیزشى در انتخاب رشته بوده‌اند. 82 درصد دانشجویان پس از ورود به رشته و در طى تحصیل، نگرش بسیار مثبت و مثبتى نسبت به رشته کتابدارى پیدا کرده‌اند و رشته کتابدارى توانسته است انتظارات 6/39 درصد از دانشجویان را درحد متوسط برآورده کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Why do some students choose Library and Information Science as their field of study?

نویسندگان [English]

  • nadjla hariri 1
  • Mahin Bayat 2
1 LIS Department, Islamic Azad University, Sciences and Research Branch, Tehran
2 LIS graduated student, Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

Purpose: The present research was conducted to identify factors influencing some students to choose Library and Information Science (LIS) as their field of study.
Methodology: The research method of this study was analytical survey and the statistical population was composed of undergraduate and postgraduate students of LIS at universities located in Tehran. A sample including 240 students was selected by stratified random sampling method. Research data were collected by the questionnaire composed of three factors motivation, attitude, and expectations.
Findings: Considering findings of the research, 27.1 percents of the students identified this field accidentally and 26.3 percent by the university entrance exam guidebook. Obtaining an acceptable scientific and social position was the most important motivating factor to select LIS as their field. 82 percent of students became interested in LIS after coming to university.
Conclusion: Overall, the field LIS was able to satisfy 39.6 percent of expectations of its students in a middle level.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Expectancy
  • field of study
  • Library and Information science
  • motivation
  • Under-graduate and postgraduate students

ابرامی، هوشنگ ) 1378( . شناختى از دانش شناسی. به کوشش رحمت الله فتاحی، تهران: کتابدار.

ترکیان تبار، منصور) 1386) ." عوامل مؤثر بر گرایش به رشته کتابدارى و اطلاع‌‌رسانى در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی‌". فصلنامه کتاب، دوره هجدهم، شماره اول: 107- 118.

رابینز، استیفن 1378. مبانى رفتار سازمانى .‌ترجمه على پارسائیان و محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهشهاى فرهنگی.

رضائیان، على (1385) . مبانى رفتار سازمانی. تهران: سمت.

رضائى سپهر، سیامک (1379 ) . " بررسى علل شرکت داوطلبان در آزمون کارشناسی‌ارشد کتابدارى و اطلاع‌رسانى پزشکى و نحوه آشنایى با این رشته " . پایان نامه کارشناسی‌ارشد کتابدارى و اطلاع‌رسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانى پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی‌ایران.

گنجی، حمزه (1384) . روانشناسى کار. تهران: ساوالان.

مشهدى تفرشی، شکوه (1376). " بررسى عوامل مرتبط با انتخاب رشته تحصیلى در میان دانشجویان مقطع کارشناس کتابداری" پایان نامه کارشناسی‌‌ارشد کتابدارى و اطلاع‌رسانی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانى پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی‌ایران.

هورکس، نورمن (1381) . آموزش کتابدارى و اطلاع رسانی. ترجمه حسن کیانی. تهران: کتابخانه ملى جمهورى اسلامی‌ایران.

Dewey, Barbara.I (1985). Selection of librarianship as a career: implications of recuitment. Journal of Education for Library and Information Science. (12): 16-24.

Echavarria, T(1990). Minority recruitment: A success story. Colledge and Research Libraries News, 51(10):962- 964.

Louzada, I. C. et al( 1990). Student drop out from the librarianship santo, Brazil. Revis tada Escola de biblioteconomia da UFMG, 19(1): 78- 93

Sandhu,PK; sandhu, H (1971). Job perception of universty librarins and library students. Candian Lib. Jornal, 28(8):446-452.