بررسی وضعیت امکانات مجموعه‌سازی در کتابخانه‌های موسسات و مراکز تحقیقاتی تحت پوشش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیآت علمی مرکز اطلاعات ومدارک علمی کشاورزی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 عضو هیآت علمی مرکز اطلاعات ومدارک علمی کشاورزی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی .

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی وضعیت امکانات مجموعه‌سازی کتابخانه‌های موسسات و مراکز تحقیقاتی تحت پوشش سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است.
روش پژوهش: روش این پژوهش پیمایشی است و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. از نرم‌افزار اکسل[1] به منظور ثبت و تحلیل آماری اطلاعات بهره گرفته شده است. اطلاعات ازطریق ارسال پرسشنامه برای 63 کتابخانه تخصصی گردآوری شد. در مجموع 49 پرسشنامه تکمیل شده یعنی 8/77 درصد از کل پرسشنامه‌ها دریافت گردید.
نتیجه‌گیری: نتایج کلی بیانگر آن است که در کتابخانه‌های مورد مطالعه، تعداد کل افراد شاغل 96 نفر است که از این میان 40 نفر دارای تخصص کتابداری از فوق‌دیپلم تا فوق‌لیسانس می‌باشند. وضعیت بودجه و وضعیت منابع علمی در غالب کتابخانه‌های مورد بررسی نامناسب است. 1/55 درصد کتابخانه‌ها به اینترنت با آی.پی مستقل[2] دسترسی دارند و 58/28 درصد فاقد اینترنت با آی.پی مستقل هستند.
 4. Excel


5. IP Validپروتکل اینترنت مستقل .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the acquisition possibilities within Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) affiliated libraries of research institutes and centers

نویسندگان [English]

 • Tayyebeh Shahmirzadi 1
 • Fardin Koolaeian 2
 • Javad Bashiri 2
1 Faculty member of the Agricultural Research, Education and Extension Organization
2 Faculty member of the Agricultural Research, Education and Extension Organization
چکیده [English]

Purpose: The present project studied the status of acquisition possibilities within the Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) affiliated libraries of research institutes and centers.
Methodology: Survey method is used in this research. In order to form a picture of the current situation, a questionnaire was designed and sent to 63 libraries. 49 libraries (%77/8) responded. The information was analyzed by descriptive statistical methods using Excel software.
Findings: The results showed the total number of affiliated persons in libraries is 96. Totally 40 library staffs from 96 library staffs had university degrees in Library and Information Science. Most libraries had budget problem and they did not have access to stable financial resources. And, access to Internet with IP valid 55/1 and 28/58 percent of them lacked it.
Conclusion: Finally, in order to eliminating the weakness of studied libraries and building coherence and concordance collections, some guidelines were proposed.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agricultural Research
 • Education and Extention Organization
 • Internet
 • budget
 • Libraries of research institutes and centers
 • acquisition
 • Information Sources
 • Human Resources

آشور، محمد صالح (1991). ارزشیابی مجموعه‌های کتابخانه‌های دانشگاهی سعودی بر اساس استاندارد Acrl. ترجمه محسن نوکاریزی. فصلنامه پیام کتابخانه، سال دوم، شماره چهارم.

اعظمی ساردویی، محمد (1378). بررسی‌وضعیت‌کتابخانه‌های‌تابعه‌دانشگاه‌علوم‌پزشکی‌کرمان‌و مقایسه‌آن‌با استانداردهای‌معتبر دانشگاهی‌. فصلنامه‌پیام‌کتابخانه، شماره‌٣٤، پاییز.

تعاونی، شیرین و دیگران (1380). استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

ترکیان‌تبار، منصور، ابوالفضل میرمحمدمکی و بهمن زندی. 1387. بررسی وضعیت کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضع موجود. فصلنامه کتاب، دوره نوزدهم، شماره 4 (76).

حقیقی، محمود (1372). ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران. فصلنامه پیام کتابخانه، سال سوم، شماره اول.

رادمهر، علی(1385). امکان‌سنجی ایجاد شبکه کتابشناختی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی. پایان‌نامه دکتری . دانشگاه شیراز.

روشن‌بین، فروز. (1378). مدیریت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی. تهران: صنم.

سیف، مینا. (1373). بررسی وضعیت انتخاب مواد چاپی غیرفارسی در دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران. پایان نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه علوم پزشکی ایران.

شعبانی، احمد (1377). بررسی مجموعه‌سازی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاههای ایران و الگوهای مناسب برای آن. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات.

شعیب زاده، مهری (1377). طرح پیشنهادی شبکه اطلاع‌رسانی برای کتابخانه‌های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

شهمیرزادی، طیبه (1384). طرح جامع توسعه کتابخانه‌های عمومی.پروژه شماره (3):فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی. تهران: موسسه فرهنگی هنری عصر توسعه دانش.

صیامیان، حسن (1373). بررسی وضعیت نیروی انسانی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و مقایسه آنها با استاندارد نیروی انسانی ACRL. پایان نامه کارشناسی‌ارشد. دانشگاه علوم پزشکی ایران.

ملکی، مهناز و احمد شعبانی (1385). بررسی وضعیت کتابخانه‌های تخصصی استان اصفهان و ارائه راهکارهای مناسب. تهران. فصلنامه کتاب، دوره هفدهم، شماره اول.

نصیری، ماریا؛ عصاره، فریده(1383). مقایسه کتابخانه‌های واحدهای دانشگاهی منطقه شش دانشگاه آزاد اسلامی با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران. کتابداری. دوره: 38، شماره: 42، پائیز و زمستان. ص. 77 تـا 98.

هاشمیان، محمدرضا (1382). ارزیابی کتابخانه‌های بیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی براساس استانداردهای موجود[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]. استاد راهنما علیرضا هویدا؛ استاد مشاور معصومه خوشکام. تهران: دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی .

 

Nzotta , Briggs C. (1985). “Collection development resources and procedures in Nigerian public libraries.” Collection Management ,7 (1) 13-23, Spring