رابطه هوش هیجانی با توانمندسازی کتابداران: موردپژوهی کتابخانه‌های دانشگاهی شهرستان تبریز

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

چکیده

هدف:پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و توانمندسازی کتابداران کتابخانه­های دانشگاهی شهرستان تبریز به انجام رسیده است.
روش: پژوهش حاضر با روش پیمایشی تحلیلی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهرستان تبریز با نمونه 136  نفر بود که با استفاده از جدول مورگان تعیین گردید.و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفت.برای بدست آوردن نتایج، دو ابزار برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت:پرسشنامه سنجش هوش هیجانی، براساس مدل  و مقیاس هوش هیجانی بار-آن (شامل30سؤال برای سنجش هوش هیجانی کتابداران ) و پرسشنامه سنجش توانمند سازی کتابداران طبق مدل نوکلئین و روهوتی(شامل 10سؤال برای سنجش توانمند سازی کتابداران)، که در بین نمونه آماری پژوهش توزیع شد و نتایج آن تجزیه و تحلیل گردید.
یافته­ها: یافته­های پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار مثبت بین مؤلفه­های هوش هیجانی و توانمند­سازی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی تبریز، بود. درنهایت بین هوش هیجانی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهرستان تبریز با توانمند سازی آنها رابطه معنی داری با ضریب همبستگی 404/0 و ضریب تعیین 163/0مشاهده گردید.
نتیجه گیری: با توجه به وجود رابطه معنی دار بین هوش هیجانی و توانمند سازی کتابداران به مسؤولین کتابخانه ها پیشنهاد می شود که زمینه های لازم برای آموزش هوش هیجانی و افزایش مدیریت هیجانهایشان ، باعث ارتقاء هوش هیجانی آنها شوند که در نهایت بتواند کتابدارانی توانمند برای کتابخانه متبوع شان باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relation of emotional intelligence to librarians' empowerment: A case study of Tabriz academic libraries

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Babolhavaeji 1
  • vahid Aghakishizadeh 2
1 Faculty member of Department of Library and Information Science, Islamic Azad University, Science &Research Branch.
2 Master of Library Information Science,Central librari of Bonab.
چکیده [English]

Purpose: This research aims to survey the relationship between librarians' emotional intelligence and empowerment, who work in Tabriz academic libraries.
Methodology: For attaining this goal, we have used two research instruments, that included two questionnaires, Bar-On EI Scale and Model (consist of 30 questions for Emotional Intelligence Measurement), Nokelainen and Ruhotie Empowerment Model, consist of 10 questions for Empowerment Measurement. These questionnaires were distributed among 136 samples, who were working in Tabriz universities. Then, results of measurement have been analyzed using statistical descriptive and inferential methods (Pearson’s Correlation Test and Linear Regression).
Findings: According to the findings, there is a significant relation (0.404 Pearson Correlations and 0.163 R Square) between EI and Empowerment of academic librarians in Tabriz. The score of EI has been attained 111.5221, which in comparison with scale (90-120) is high. And, the score of librarians' empowerment has been attained 40.6838. This score in comparison with scale (40-50) is very high.
Conclusion: This research is the first report to collect data relating to librarians' emotional intelligence and empowerment in Iran.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • empowerment
  • Librarians
  • human resource management
  • Academic Libraries
  • Tabriz
بار-آن(1384)  " آزمون هوش هیجانی بار آن" .ترجمه و هنجاریابی راحله سموعی  ودیگران، تهران:روان تجهیز سینا.
حسن زاده، رمضان(1386)."انگیزش و هیجان".  تهران: نشر ارسباران .
سلیمی،معصومه(1388).  "بررسی تاثیر مهارت های ارتباطی بر توانمند سازی کارکنان سازمان آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی" .پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی؛ استاد راهنما بهرام سرمست؛ استاد مشاور نادر بهلولی زیناب، دانشگاه ازاد اسلامی واحد بناب.
شعبانی ، علی(1387)."بررسی رابطه هوش هیجانی و کیفیت ارائه خدمات کتابداران کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه تهران" .پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع رسانی ؛ استاد راهنما غلامرضا فدایی ؛ استاد مشاور محمد علی بشارت، دانشگاه تهران.
علومی، طاهره.(1377).  "اداره کتابخانه ها". تهران: سمت.
محمدی، محمد(1380).  "ارزیابی راه های توانمند سازی کارکنان دانشگاه بیرجند" .پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.
محمدی، محمد(1380).   "توانمندسازی نیروی انسانی" .فصلنامه مطالعات مدیریت  شماره31و32، صفحه211.
نجفی، علی (1387).  "هوش هیجانی برای مدیران . مجله مدیریت"، شماره 137 و 138، صفحه41- 44.
نوبری، ام لیلا(1387).  "بررسی رابطه هوش هیجانی با توانمند سازی کارکنان سازمان بازرگانی استان آذربایجان شرقی".پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب.
Bar- On, R. (2006). "The Bar- On model of emotional social intelligence (ESI)".  Psicothema, 18, supl, PP. 21. from www.eiconsortium.org.
Bar-ON,R. ,Parker, D.A.(2000)."The  Hand  Book Of  Emotional Intelligence: Theory, Development, Assessment, And Application At Home, School, Workplace". SanFrancisco :Jeesy press.
Bar-On, R. ; Tranel, D. ; Denburg, N. L.  ;  Bechara, A. (2003). "Exploring the Neurological substrate of emotional and social intelligence". Brain Publishing.
Craig,A. et al.(2009). "Psychological and neural correlates of emotional intelligence in a large sample of adult males and female". Personality and Individual Differences Issue,46, PP.111–115.
Ford,Barbara J. & Schnuer, Susan & Wilcox Jonson,debra(2007)."Developing An International Library Leadership Institute: Thinkinb Outside The Borders".Ifla publication,vol.126.,pp.41.
Goleman Daniel (2005)."working with Emotional Intelligence". London: Bloomsbury publishing PLC.
Hughes, Marcia & Bradford Terrell, James.(2007). "Emotional intelligence" . Uk:Proquest.
"Longman Advanced dictionary" (2003).US:Pearson Education limited.
Mayer.John.D&Salovey.P.&Caruso.D,( 2002). "the Positive Psychology of Emotional Intelligence: Hand book of positive psychology".Newyork:psychopress.
Noland, David S.(2008)." Emotional intelligence and new product development team leader success in the lighting industry".Capella University.
Nokelainen, P., & Ruohotie, P. (2003).  "Modeling the Prerequisites of Empowerment" . INB. Beairsto Press co.
Quoidbach ,Jordi AND Hansenne, Michel.(2009).  "The Impact Of Trait Emotional Intelligence On Nursing Team Performance And Cohesiveness" . Journal of Professional Nursing, Vol 25, No 1 (January–February), PP. 23–29.