بررسی اثربخشی کتب غیردرسی نهضت سواد آموزی از دیدگاه زنان نوسواد شهر تهران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

2 عضو‌هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کرمانشاه

چکیده

تهیه و تنظیم کتاب های غیردرسی در سازمان نهضت سوادآموزی و به ویژه برای سوادآموزان زن یکی از تدابیری است که برای تداوم آموزش برای فراگیران اندیشیده شده است.براین اساس ضرورت دارد که این کتاب ها متناسب با ویژگی های نوسوادان و فضای فرهنگی غالب طراحی گردد.
هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی اثربخشی کتابهای غیر درسی از دیدگاه نوسوادان زن است.
روش پژوهش: به منظور دست یابی به هدف مذکور120 نفر از نوسوادان از 4 منطقه شهر تهران(شمال، جنوب، شرق و غرب) به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار محقق ساخته که در برگیرنده 5 مقوله وضعیت شکلی، محتوایی و اجرایی کتابها و تاثیر آنها بر اطلاعات عمومی و اجتماعی و وضعیت خواندن و نوشتن بود با کمک آموزشیار توسط نوسوادان تکمیل گردید.
یافته ها: نتایج که با استفاده از ضریب خی دو و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شده بودند نشان داد که فراگیران، کتابهای غیردرسی را از منظر 5 مقوله فوق الذکر مطلوب می دانند.ضمنا رابطه بین سن با نگرش به اثربخشی کتابهای غیر درسی(29/0) و رابطه پایه تحصیلی با نگرش به اثربخشی کتابهای غیر درسی(35/0) مثبت و معنی دار بود.
نتیجه گیری:توجه به کتاب های غیر درسی می تواند ضمانت بخش تداوم یادگیری در زنان نوسواد باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying new literates' perspective on the effectiveness of non-textbooks: The case of Tehran women

نویسندگان [English]

  • ali akbar Arjmandnia 1
  • zohreh mirhoseini 2
  • kivan Kakabraei 3
1 Assistant professor of University of Tehran
2 Department of Library and Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch
3 Faculty Member of Islamic Azad University, Kermanshah Branch
چکیده [English]

Purpose: Providing non-textbooks for new literates is an effective strategy for continuing education and promoting literacy. For this purpose, it is necessary that these books must be compiled in accordance with literate’s demography and cultural traits. Hence, this research aims to study the effectiveness of non-textbooks from women literates' perspective.
Methodology: To do this, 120 female new literates were randomly selected. To collect desire data, a researcher-made questionnaire including 5 components formal, content, execution, their effect on general and social information and reading and writing was distributed and completed.
Findings: Results showed that new literates’ perspective is positive to the 5 components. So, the relationship between age and attitude to non-textbooks effectiveness was significant (0.29).  Also, the relationship between educational grades with attitude to non-textbooks effectiveness was significant (0.35).
Conclusion: The non-textbooks can warranty continuing learning in women literates.

کلیدواژه‌ها [English]

  • effectiveness
  • non-textbooks
  • New literates
  • literacy movement

جعفری، آیت‌الله (1383) بررسی روش‌های ارتقای بهره وری آموزش در آموزش‌های بزرگسالان. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

سازمان نهضت سوادآموزی (1374) جزوه آیین نامه آموزش مداوم.

سرمد، زهره، بازرگان،‌عباس و حجازی، الهه (1376) روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.

سلطانزاده، حسین (1378) ارزیابی طرح خواندن با خانواده از دیدگاه سوادآموزان در دوره تکمیلی نهضت سوادآموزی شهرستان ری. پایان نامه دوره کارشناسی مدیریت آموزشی بزرگسالان مرکز آموزش عالی شهید باهنر.

شیری، زینب(1385).بررسی مشکلات نگهداری زنان سوادآموز دوره مقدماتی نهضت سوادآموزی و ارایه راهکار های بهبود آن با تاکید بر ابعاد آموزشی. طرح پژوهشی ملی انجام شده در سازمان نهضت سوادآموزی.

صباغیان زهرا (1370) شناخت بزرگسالان و روش‌های سوادآموزی. انتشارات دفتر تحقیق و تألیف نهضت سوادآموزی.

عزیزی، نعمت الله(1370). بررسی علل رجعت به بی سوادی در استان کردستان. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان.

محمدی، محمود(1378). بررسی عوامل موثر بر عدم شرکت بزرگسالان بی سواد در کلاس های سوادآموزی شهرستان درگز. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی.

معاونت آموزش و نیروی انسانی نهضت سوادآموزی (1379) گزارش عملکرد نهضت سوادآموزی در 20 سال اخیر. سازمان نهضت سوادآموزی.

میرحسینی، زهره (1382) بررسی نیازهای آموزشی فراگیران سازمان نهضت سوادآموزی. تهران، دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی و تولید مواد آموزشی سازمان نهضت سوادآموزی

میرحسینی، زهره (1377). بررسی نیازها و علایق مطالعاتی نوسوادان.پایان نامه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

ولیخانی، حامد (1384) بررسی میزان تحقق اهداف گروه‌های پیگیر سواد در نهضت سوادآموزی شهر تهران از دیدگاه راهنمایان تعلمیاتی، آموزشیاران و فراگیران. پژوهش انجام گرفته در مدیریت نهضت سوادآموزی شهر تهران.

Aurbach, E. (1992).Making meaning, makes change: participatory curriculum for adult ESL literacy. Washington D.C. and McHenry, IL: center for Applied Linguistics and Delta System.

Desrochers, Allen & Major, Sonia (2008). Literacy development in Canada. Canadian psychology, 49, 2, 79-81.

Lee, T. W. ; Kang, S. J. ; Lee, H. J. & Hyun, S. I.(2009).Testing health literacy skills in older Korean adults. Patient Education and Counseling, 75, 302-307.

Miller, Juanita (2001).how to write low literacy materials. Journal of Extension, 39, 1.

Puchner, L. (2003).women and literacy in rural Mali: a study of the socio-economic impact of participating in literacy programs in four villages. International Journal of Educational Development, 23, 439-458.

Salvia, J., & Ysseldyke, J. (1991). Assessment (5th). Boston: Houghton Mifflin Co.

Siebert, A. (2000).The instructor’s role in retaining adult learners and increasing their chances of success in college. Paper presented at national conference on the adult learner, Atlanta. Georgia.

Weiss, Barry D., Reed, Richard L. & Kligman, Evan W. (1995) Literacy skills and communication methods of low-income older persons. Patient Education and Counseling,  25, 2, 109-119.