بررسی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بین سالهای 1386-1382

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش تعیین وضعیت کمی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در طول سالهای 1382 لغایت 1386 است.جامعه مورد پژوهش کلیه اعضای هیئت علمی تمام وقت این دانشگاه می باشند.
روش پژوهش :روش استفاده شده در این تحقیق، پیمایشی بوده و داده های مورد نیاز از طریق پایگاه ملی اعضای هیأت علمی (OFIS )، وب سایت دانشگاه و آمارهای مندرج در نشریه سالیانه "پژوهشنامه" بدست آمده است.
یافته ها: نشان می دهد که از مجموع کل تولیدات علمی 5 ساله واحد کرج که شامل 2758 مدرک
می باشد، بیشترین میزان به مقالات ارائه شده در همایش هاو کمترین میزان به کارگاه آموزشی اختصاص دارد. از بین سالهای مورد پژوهش، سال84 بیشترین میزان تولید و سال 82 کمترین میزان را دارا می باشد.
نتیجه گیری: همچنین نتایج این بررسی، حاکی از آن است که از بین تمامی دانشکده ها،دانشکده علوم پایه و کشاورزی بیشترین تعداد مدرک تولید شده و دانشکده روانشناسی کمترین میزان را دارا می باشند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the state of faculty members' scientific productivity at Karaj Islamic Azad University during years 2003 to 2007

نویسنده [English]

  • azam rozitalab
M.A. of Library and Information Science
چکیده [English]

Purpose: This research aims to determine quantitative status of the scientific production by faculty members of Karaj Islamic Azad University (KIAU) in years 2003-2007.
Methodology: The community which is being studied is all full-time faculty members of the University. Method of research was survey and required data were acquired from Online Faculty Information System (OFIS), KIAU website and statistics contained in "Pajooheshnameh" the annual publication.
Findings: Findings indicate that the total of five-year scientific production of Karaj Branch includes 2758 documents; the highest rate is devoted to presented articles in conferences, and the lowest rate to workshops. Also among the years of research, year 2005 with 677 items has the highest and year 2003 with 417 items has the lowest production rate.
Conclusion: It can be concluded that the highest rate of scientific production belongs to Faculty of Basic Sciences and the lowest to Psychology Faculty.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Karaj Islamic Azad university
  • Faculty Members
  • Online Faculty Information System (OFIS)

اعتماد، شاپور (1373). تصویر علمی ایران در جهان، نشریه اطلاع رسانی،دوره دهم، شماره 4، ص.42-53.

دیانی، محمد حسین (1384).روشهای تحقیق در کتابداری، مشهد، کتابخانه رایانه ای.

عابدینی، سمیره؛ عابدینی، صدیقه (1386). ارزیابی وضعیت تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، مجله پزشکی هرمزگان،سال 11، شماره 3، ص.237-239.

عصاره، فریده؛ ویلسون،کنسپسیون؛ترجمه کوچک، آتوسا، (1384). انتشارات علمی ایرانیان مشارکت، رشـد و توسـعه از سال 1985-1999، فصــلنامه کتاب، دوره 16، شماره 2.

فتاحی، رحمت الله (1384). تحلیلی بر ارزش افزوده اطلاعات و نظامهای اطلاعاتی، مجموعه مقالات همایش های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران 1379-1382، جلد 2، ص 23-56.

مهراد، جعفر ؛ گزنی، علی (1386)قدرت علمی اوپک، رهیافت، شماره 40، ص.56-64.

ناصحی، علی (1385).نگاهی به وضعیت علم و فناوری کشور(شاخص­های نیروی انسانی)،فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی، جلد 9، شماره 3، ص. 67-84.

نوری، رسول؛ نوروزی، علیرضا؛ میرزایی، عباس (1385). تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پایگاه اطلاعاتیWeb of Scienceاز سال 1976 تا پایان سال 2006، نشریه مدیریت اطلاعات سلامت،دوره 3، شماره 2،ص73.

Abramo, G.; D’Angelo, C. A; Caprasecca, A. , (2009). Gender differences in research productivity: A bibliometric analysis of the Italian academic system. scientometrics, Article in press. Retrieved on June 16 2009, from http// www.Scopus.com.

Chikate, R.V.; Patil, S. K., (2008). Citation analysis of these in library and information science submitted to university of Pune: A pilot study, Library Philosophy and practice. Retrieved on June 16 2009, from http//www. Scopus.com. ion .