مقایسه کتابخانه‌های پارکهای علم و فناوری کشور با استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور قم

2 استادیار و عضو هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد تهران شمال،

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده

هدف: انجام فعالیتهای پژوهشی، علمی و تحقیقاتی یکی از عناصر مهم ارزیابی هر مرکز تحقیقاتی و پژوهشی است و یکی از ارکان مهم مربوط به ارتقاء کمیت و کیفیت تولیدات علمی هر مرکز، به عملکرد کتابخانه تخصصی آن در تأمین نیازهای اطلاعاتی و پشتیبانی از فعالیتهای علمی مرکز بستگی دارد (رفیعی­پور، 1383). کتابخانه­ها همواره باید تلاش کنند با رعایت استانداردهای ملی و بین­المللی، عملکرد خود را به بهترین نحو به انجام رسانده و خدمات مطلوبی ارائه دهند. از این­رو، برای تعیین کمیت و کیفیت خدمات و توانمندی­های آنها لازم است عواملی از قبیل مجموعه، نیروی انسانی و ... با معیارها و استانداردهایی سنجیده شوند. لذا، هدف از این پژوهش مقایسه کتابخانه­های پارکهای علم و فناوری کشور با استانداردهای کتابخانه­های تخصصی ایران است.
- روش بررسی: در این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی-تطبیقی، به مقایسه کتابخانه­های پارکهای علم و فناوری کشور با استانداردهای کتابخانه­های تخصصی ایران پرداخته شده و داده­های بدست آمده از پرسشنامه­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS 16 و تکنیکهای آمار توصیفی نظیر توزیع فراوانی، درصد توزیع فراوانی، رسم جداول فراوانی، نمودارهای ستونی و خوشه­ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
-یافته­ها: از میان پارکهای مورد بررسی، کتابخانه شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با میانگین کل 70.66% و کتابخانه پارک استان یزد با میانگین کل 30.41%، به ترتیب بیشترین و کمترین درصد رعایت استانداردها را به خود اختصاص داده­اند. همچنین کتابخانه­های مورد بررسی، در زمینه اهداف و وظایف 50.85%، سازمان و مدیریت 64.28%، نیروی انسانی 47.14%، مجموعه 59.76%، سازماندهی منابع 50%، خدمات 58.71%، ساختمان و تجهیزات 30.12% و بودجه 32.68% مطابق با استانداردهای کتابخانه­های تخصصی ایران هستند.
- نتیجه­گیری: کتابخانه­های پارکهای علم و فناوری کشور 49.19% مطابق با استانداردهای کتابخانه­های تخصصی ایران هستند که نشانگر قرارداشتن آنها در سطح پایینی نسبت به استانداردهاست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Survey of Libraries of Iran’s Science and Technology Parks with the Standards for Iran’s Special Libraries

نویسندگان [English]

  • saeed ghaffari 1
  • fereshteh sepehr 2
  • mina Seifi Inallou 3
1 Faculty member of Qom Payam-e Noor University
2 Department of Library and Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch
3 Department of Library and Information Science, Islamic Azad University, Hamedan Branch
چکیده [English]

Purpose: This study aims to compare libraries of the country’s Science and Technology parks with the Standards for Iran’s Special Libraries.
Methodology: The method used is descriptive survey. The data resulted from questionnaires were analyzed using SPSS software (version 16). Descriptive statistics techniques were applied.
Findings: Library of Isfahan Science and Technology Town with total average of 70.66% and Library of Yazd Province Park with 30.41% are at the highest and lowest level of conformity with the standards. Also, the mentioned libraries are in accordance with Standards for Iran’s Special Libraries considering goals and tasks (50.85%), organization and management (64.28%), personnel (47.14%), collection (59.76%), resource organization (50%), services (58.71%), construction and equipment (30.12%) and budget (32.68%).
Conclusion: 49.19% of libraries of the country's Science and Technology Parks are in accordance with Standards of Iran’s Special Libraries, indicating their low level with regard to the standards.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Special libraries
  • Science and Technology Parks
  • Iran
  • Standards
  • Standards for Iran’s Special Libraries

"آیین­نامه تأسیس و راه­اندازی پارکهای علم و فناوری" (1381). تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فناوری، اداره   

کل پارکها و مراکز رشد علم و فناوری."اساسنامه پارکهای علم و فناوری" (1381)". تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معاونت فناوری، اداره کل پارکها و مراکز رشد علم و فناوری.

 تعاونی (خالقی)، شیرین (1381). "استانداردهای کتابخانه­های تخصصی ایران". تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

رفیعی­پور، مهناز (1383). "بررسی وضعیت کتابخانه­های تخصصی شهرستان اهواز و مقایسه آنها با استانداردهای کتابخانه­ های تخصصی ایران". پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته کتابداری و اطلاع­رسانی. دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، واحد علوم و تحقیقات.

سرائیان، آزاده (1384). "ارزیابی و مقایسه کتابخانه­های صنعت برق استان تهران با استانداردهای کتابخانه­های تخصصی ایران". پایان­نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی. دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد تهران شمال، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

 شفیعی، مهرداد (1386). "پارکهای علم و فناوری". پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی. دانشگاه تهران.

عزیزی، فرشته (1387)."بررسی کتابخانه­های تخصصی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر تهران بر اساس استانداردهای استانداردهای کتابخانه­های تخصصی ایران". پایان­نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی. دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد تهران شمال، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.

 علائی، علی (1383). "برنامه­ریزی جهت تأسیس پارکهای علم و فناوری". رویش. سال دوم، ش.6: 3-11.

قادری، سید فرید؛ شخص نیایی، مجید (1384). "ارائه مدل ارزیابی عملکرد پارکهای علم و فناوری". تهران: چهارمین کنفرانس بین­المللی مهندسی صنایع، 20-21 آذر. نسخه آنلاین. قابل دسترس در

http://www.civilica.com/paper-IIEC04-IIEC04-178.html

محمدیاری، بهمن (1387). "پارکها و مراکز رشد علم و فناوری". جزوه آموزشی. تبریز: پارک علم و فناوری استان آذربایجان­شرقی.

مردانی، حسین (1387)."بررسی جهت­گیری بازار (بازارگرایی) در شرکتهای کوچک و متوسط مستقر در پارکهای علم و فناوری

فناوری: مطالعه موردی شرکتهای مستقر در پارکهای علم و فناوری استان سمنان". پایان­نامه کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی. دانشگاه آزاد اسلامی تهران، واحد علوم و تحقیقات.

منابع انگلیسی:

Alemna, A.A, “Special libraries in Ghana: an appraisal”, Aslib proceeding,1989, 41(1):23-28.

Funk, Carla J., “Using standards to make your case: examples from the medical library community”, New library world, 2008, 109(5/6): 251-257.

Singh, S.P, “Special libraries in India: some current trends”, Library review, 2006, 55(8): 520-530.