شناسائی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینای همدان با تأکید بر پایگاههای اطلاعاتی در دسترس در این دانشگاه

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 استاد گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف: این پژوهش بمنظور بررسی نیازهای اطلاعاتی دانشجویان دوره­های تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینای همدان با تأکید بر پایگاههای اطلاعاتی الکترونیکی در دسترس در این دانشگاه (شامل کتابخانه دیجیتالی رزنت و پایگاههای دانشیار) انجام شد.
روش پژوهش: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه­ای بود که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بیش از 85/0 محاسبه شد.
یافته ها: مهمترین هدف دانشجویان از جستجوی اطلاعات، پیدا کردن پیش زمینه برای انجام کارهای پژوهشی و پروژه­های درسی است. از بین پایگاههای الکترونیکی موجود، میزان اهمیت Science Direct/ Elsevier برای دانشجویان بیشتر است (2/89%) و پس از آن به ترتیب پایگاههای Springer، ISI، Scopus، Proquest، ACS، Oxford Journals، Emerald، ASME، Ebsco، ASCE، IOP و AMS رتبه های دوم تا سیزدهم را به خود اختصاص داده­اند.
نتیجه گیری: عوامل اصلی عدم دسترسی آسان به اطلاعات مورد نیاز از دیگاه دانشجویان عبارتند از: عدم آشنایی کافی با زبان انگلیسی و قطع اشتراک دانشگاه در مورد برخی پایگاههای اطلاعاتی الکترونیکی.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the information needs of post-graduate students at Bu-Ali Sina University with emphasis on available electronic databases

نویسندگان [English]

 • masomeh latifi 1
 • farideh asareh 2
1 Department of Library and Information Science, Islamic Azad University, Hamedan Branch
2 Department of Library and Information Science, Shahid Chamran University, Ahvaz
چکیده [English]

Purpose: The present research aimed to determine the information needs of post-graduate students at Bu-Ali Sina University located in Hamedan, with emphasis on available electronic databases (including Rose net and Daneshyar).
Methodology: The methodology was descriptive survey using a questionnaire, reliability of which was measured 0.85 based on Cronbach's alpha.
Findings: The results revealed that the most important goal of students when searching for data is to find background information for their research tasks and projects. The Science direct/Elsevier database ranks first (89.2%) as the most used  electronic database by the students, while Springer, ISI, Scoups, Proquest, ACS, Oxford Journals, Emerald, ASME, Ebsco, ASCE, IOP, and AMS rank 2nd  to 13th respectively.
Conclusions: The main obstacles of easy access to information are mentioned as: not enough knowledge of English language and the interruption of universities subscription in the case of some electronic databases.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Information needs
 • Postgraduate students
 • Electronic databases
 • Rose net digital library
 • Daneshyar databases
 • Bu-Ali Sina University
 • Hamedan

1. افزایش سطح کمی و کیفی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوترهای موجود در سایتهای کامپیوتر دانشگاه.

 1. برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور آشنا نمودن دانشجویان با منابع اطلاعات الکترونیکی در دسترس در دانشگاه.
 2. برگزاری دوره­های آموزشی زبان انگلیسی.

4. حل مشکلات مربوط به ترافیک شبکه و سرعت کم شبکه با تهیه وسایل و تجهیزات مورد نیاز.

 1. تجدید اشتراک منابع الکترونیکی و روزآمد کردن آنها.

6. معرفی پایگاههای اطلاعاتی مهم و پر استفاده در رشته­های تخصصی توسط اساتید به دانشجویان و تهیه جزوات آموزشی مربوط به استفاده از پایگاههای اطلاعاتی.

 

منابع:

اسدی، مریم؛ شریفی، شهرزاد، 1385. "نیازسنجی
پایگاه های اطلاعاتی و مجلات الکترونیکی موجود در کتابخانه دانشگاه صنعتی شریف". نما (مجله الکترونیکی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران).6، 3.

[on- line: Available at: http://www.irandoc.ac.ir/data/e_j/vol6/asadi_sharifi.pdf] (2009/10/4)

بابائی، محمود، 1382. نیاز سنجی اطلاعات. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

بشیری، جواد، 1386. "بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیأت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی".  پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی. 75: 50-58.

بیگدلی، زاهد؛ یوسف آقلی، ناهید، 1384. "بررسی
انگیزه ها، اهداف و منابع اطلاعاتی مورد استفاده متخصصان شرکت توسعة نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان و بررسی مشکلات آنان در دسترسی به اطلاعات مورد نیازشان". مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. سال دوازدهم، 3، 2: 91-112.

جمشیدی پور، الهام، 1380. بررسی مشکلات دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های شهید چمران و علوم پزشکی اهواز در دسترسی و تهیه مقالات علمی خارجی. پایان نامه کارشناسی ارشد (علوم کتابداری و اطلاع رسانی)، دانشگاه شهید چمران اهواز.

حاجی شمسایی، علی، 1387. بررسی خدمات شبکه رزنت مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه دیجیتالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات از دیدگاه کاربران. فصلنامه دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات). 1، 27-38.

سامانیان، مصیب،‌ 1378. "تحلیل رفتار اطلاع یابی پزشکان شهرستان بجنورد". فصلنامه کتاب. 10، 89-100.

فتاحی، رحمت ا...، 1381. مدیریت نشریه­های اداواری: جنبه­های نظری و کاربردی در گزینش، فراهم آوری، سازماندهی و ارائه خدمات ادواری (چاپی و الکترونیکی).  تهران: دبیزش.

مرادی مقدم، حسین، 1382. بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 82-81 به منظور تعیین اولویتهای خدماتی کتابخانه های دانشگاه. پایان نامه کارشناسی ارشد (علوم کتابداری و اطلاع رسانی)، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

ملکیان، فرشته،‌ 1385. مطالعة نیازهای اطلاعاتی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده های کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و میزان برآورده شدن این نیازهای از طریق کتابخانه های دانشکده های فوق. پایان نامه کارشناسی ارشد (علوم کتابداری و اطلاع رسانی)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.

نواده قره سید، مریم السادات، 1387. رفتار اطلاع یابی مدیران سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد (علوم کتابداری و اطلاع رسانی)، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان.

واعظی، رضا؛ نور افروز، علی حسین، 1387. "نیاز سنجی اطلاعاتی دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی و نقش کتابخانه در تأمین آن نیازها". علوم و فناوری اطلاعات. 24، 2، 65-88.

Majid, Shaheen; Anwar, Mumtaz Ali; Eisenschitz, Tamara S, 2000. "Information Needs and Information Seeking Behavior of Agricultural Scientists in Malaysia. Library and Information Science Research. 22, 2, 145-163. [on- line: Available at: http://cat.inist.fr/.aModele=afficheN&cpsidt=1460572] (2009/8/1)

Mehta, Usha & Young, Virginia, 1995. Use of Electronic Information Resources: A survey of Science and Engineering Faculty. Science and Technology Libraries. 15, 3, 43-54. [on- line: Available at: http://cat.inist.fr/?aModel=afficheN&cpsidt=3198112] (2008/12/20)

Nnadozie, Chuma Opara & Nnadozie, Chizoba doris, 2008. "The Information Needs of Faculty Members in a Nigerian Private University: A Self Study". Library Philosophy and Practice. [on- line: Available at: http://findarticles.com/p/articles/mi_7005/is_2008_July/ai_n31316318/] (2009/9/12)

Nwagwu, W.E. & Oshiname, R., 2009. "Information Needs and Seeking Behaviour of Nurses at the University College Hospital, Ibadan, Nigeria". African Journal of Library, Archives and Information Science. 19, 1.[on- line: Available at: http://ajol.info/index.php/ajlais/article/view/42874] (2009/10/15)

Zhixian, Yi, 2007. "International Students Perceptions of Information Needs and Use". The Journal of Academic Librarianship. 33, 6, 666-673.