سیاهه ای برای کیفیت سنجی خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان

2 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

هدف: ضمن پذیرش اینکه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات (ITBS) در کتابخانه­های دانشگاهی به طور قابل ملاحظه ای فراگیر شده اند، و تاکید اینکه سنجش کیفیت این خدمات کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مقاله حاضر بر آنست که ضمن مرور متون مرتبط با سنجش کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاهی، مؤلفه ها و معیارهای مرتبط با ITBS را استخراج نماید. بر این اساس، این مقاله تحقق دو هدف یعنی شناسایی معیارهای مرتبط با سنجش کیفیت ITBS در کتابخانه های دانشگاهی، و طراحی یک ابزار سنجش پیشنهادی برای سنجش کیفیت ITBS در کتابخانه­های دانشگاهی را دنبال می کند.
روش: پژوهش حاضر، با رویکرد متن پژوهانه انجام گرفته است. به طوری که برای نگارش آن از متون موجود مرتبط با سنجش کیفیت خدمات در کتابخانه های دانشگاهی استفاده شده است.
یافته ها: بر اساس متون موجود، ارزیابی ITBS در کتابخانه­های دانشگاهی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. از این رو، به مطالعات ارزیابانه بر مبنای ابزارهای سنجش کیفیت نیاز است.
نتیجه گیری: امید می رود به منظور سنجش کیفیت ITBS در کتابخانه های دانشگاهی، این سیاهه یا قسمتهایی از آن، توسط مطالعات آتی مورد استفاده قرار گیرد. بی شک، سیاهه پیشنهادی در پژوهش حاضر می تواند توسط مطالعات آتی، غنی تر شود.
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A checklist for quality assessment of information technology-based services in academic libraries

نویسندگان [English]

  • alireza esfandyari moghadam 1
  • fahimeh babalhavaeji 2
1 Department of Library and Information Science, Islamic Azad University, Hamedan Branch.
2 Department of Library and Information Science, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran.
چکیده [English]

Purpose: Accepting the fact that information technology-based services (ITBS) in academic libraries are considerably ubiquitous and emphasizing that little attention has been given to the overall assessment of ITBS quality in academic libraries, the present paper aims at reviewing the literature related to quality assessment and performance evaluation in academic libraries, and extract key issues. Hence, it attempts to identify a set of criteria that appears to be useful for assessing the quality of academic libraries ITBS and use these criteria to develop an instrument or evaluation checklist for evaluating the quality of academic libraries ITBS.
Methodology: The method used in the research is literature review by which related literature concerning quality assessment of academic libraries’ services has been consulted.
Findings: The literature tells us that evaluating ITBS in academic libraries should be considered more and thus, more evaluation studies on the basis of validated tools are needed.
Conclusions: Hopefully, the suggested evaluation tool or some parts of it will be used by future studies.   Undoubtedly, this evaluation checklist can be enriched by further studies.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Libraries
  • Quality assessment
  • Performance Evaluation
  • Quality measures
  • Evaluation criteria
  • Measurement standards
  • Information Technology
  • Information technology-based services