تحلیل محتوای متون تخصصی انگلیسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی و مقایسه با سر فصل‌های مصوب

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای کتابداری و اطلاع رسانی - عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی میزان پوشش سرفصل دروس تخصصی دوره ی کارشناسی رشته ی علوم کتابداری و اطلاع رسانی در متون مورد بررسی « متون تخصصی انگلیسی ویژه ی دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع رسانی » تألیف علیرضا رستمی گومه و حسین مختاری معمار و «کاربرد واژه ها و اصطلاحات کتابداری و اطلاع رسانی در جملات انگلیسی» تألیف حسین مختاری معمار انجام گرفته است. هدف اصلی پژوهش، تعیین میزان انطباق متون با سرفصلهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ارائه پیشنهادات جهت ارتقاء سطح آموزشی متون انگلیسی رشته ی کتابداری است .
روش: متون انگلیسی مذکور به روش پیمایشی بررسی گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش سیاهه ی وارسی بود. نوع پژوهش، کاربردی است و نتایج آن قابل تعمیم به سایر موارد نمی باشد. روش پژوهش، تحلیل محتوا است که یکی از رایج ترین فنون تحلیل در پژوهش کیفی به حساب می آید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی استفاده شد و برای این منظور نرم افزار آماری SPSSمورد استفاده قرار گرفت.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که متون توانسته اند 1/86 % از سرفصلهای دروس اجباری و 9/13% از سرفصلهای دروس اختیاری را پوشش دهند. بیشترین پوشش کتاب اوّل با فراوانی 288 بار ، برابر 3/17% به سرفصل «کتابخانه و کتابداری» مربوط است، در حالیکه کتاب دوّم با بیشترین فراوانی یعنی 251 بار، برابر 2/20% سرفصل «مجموعه سازی1» را پوشش داده است که هر دو مورد از سرفصلهای دروس اجباری رشته ی کتابداری و اطلاع رسانی هستند. به استناد یافته ها، متون مورد بررسی، در سرفصلهای مواد و خدمات کتابخانه برای بزرگسالان نوسواد و مواد و خدمات برای کودکان و نوجوانان که هر دو از دروس اجباری رشته ی کتابداری هستند، فاقد پوشش می باشند. همچنین متون، در بحث «علوم آماری» پوششی ندارند.
نتیجه گیری: براساس یافته ها، راهکارهایی جهت تدوین مطلوب تر متون انگلیسی رشته ی کتابداری پیشنهاد شده است، ازجمله استفاده بیشتر ازموضوعاتITوICTو پوشش بیشتر دروس اختیاری کتابداری، همچنین گنجاندن متون کتابداری به زبان اصلی به جای جملات انگلیسی در کتاب دوم مورد بررسی این پژوهش، در امر آموزش زبان تخصصی برای دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی کاملاً ضروری است..
 


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content analysis of English texts for special purpose for the students of Library and Information Science according to the approved curricula

نویسندگان [English]

  • Nahid Banieghbal 1
  • hasan razavi sadr 2
1 Faculty member of Islamic Azad University, North Tehran Branch.
2 Postgraduate Student of Library and Information science, Islamic Azad University, North Tehran Branch.
چکیده [English]

Purpose:The purpose of this study is content analysis of two text books according to the curricula approved by the High Council of Cultural Revolution: “English texts for the students of Library and Information Science” by Ali Reza Rostami Gomeh and Hossein Mokhtari-Memar; and “Using the Library and Information Terms in English Sentences” by Hossein Mokhtari-Memar. The main purpose of the research is to compare the texts to the approved curricula and to give helpful suggestions to promote the educational level of the English texts of Library and Information Science.
Methodology: To collect the data, several checklists have been used. The methodology of this research is content analysis that is one of the common methods in data analysis.
Findings: Findings indicate that the above mentioned texts are able to cover 86.1% of compulsory and 13.9% of the optional course curricula. The highest coverage of the first book is related to “Library and Librarianship” equals to 17.3%, but the second book covers 20.2% that is related to “Collection building 1”. Both of these are compulsory courses. In some cases such as Library resources and services for adult neo-literates and for children and young adults (compulsory courses), the texts have no coverage.
Conclusions: According to the findings, some suggestions have been given for the new editions of the English texts, such as IT, ICT topics and optional courses should be more emphasized. Attention should be paid to include original English texts instead of English sentences in the second book.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • English texts for Library and Information Science
  • Curricula of Library and Information Science
  • English texts for students of Library and Information Science
  • Usage of the library and information terms in English sentences