تحلیل استنادی مقالات فصلنامه تحقیق در علوم و مهندسی نفت (سالهای 80-86)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در این پژوهش، منابع و مآخذ مقالات فصلنامه تحقیق در علوم و مهندسی نفت طی سالهای 80-86 بررسی می شود.
هدف: هدف از این تحقیق، شناسایی رفتارهای استنادی نویسندگان مقالات می باشد
روش: حاضر تحلیل استنادی است. جامعه پژوهش 115 مقاله که در 17 فصلنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. شیوه جمع آوری داده ها به صورت چک لیست می باشد و داده ها با استفاده از نرم افزار های SPSS و Excel تجزیه و تحلیل شد.
نتایج حاصل از یافته ها: در بررسی مجموع 1154 استناد، بیشرین میزان استناد با 491 مورد معادل 5/42 درصد کل استنادها مربوط به مجلات می باشد که از این تعداد 9/95 درصد از استنادات به مجلات لاتین و 1/4 درصد به مجلات فارسی اختصاص دارد. همچنین تعداد استناد به کتاب ها با 433 مورد معادل 5/37 درصد کل استنادها در رده دوم قرار دارد که از این تعداد 7/91 درصد به کتب لاتین و 3/8 درصد به کتب فارسی اختصاص دارد.میزان استناد به گزارشات، استانداردها، پتنت ها و کنفرانسها با 7/14 درصد در رده سوم و میزان استناد به پایان نامه ها و پروژه ها با4/4 درصد و منابع الکترونیکی با 8/0درصد در رده های بعدی قرار دارند. همچنین مشخص گردید که به طور میانگین میزان استناد به مجلات لاتین در هر مقاله 4 عنوان، کتب لاتین 3 عنوان، میزان استناد به گزارشات، استانداردها و پتنت های لاتین حدود 1 عنوان و میزان استفاده از منابع الکترونیکی، پایان نامه ها و پروژه های لاتین کمتر از یک منبع در هر مقاله می باشد. در این بررسی تعداد مجلات هسته 18 عنوان می باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Citation analysis of articles published in the Research in Science and Petroleum Engineering Quarterly during 2001- 2007

نویسندگان [English]

  • neshaneh Pakdaman 1
  • fahimeh alavi 2
1 Assistant professor, Department of librarianship and Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Student in master of library and information science, Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

Purpose: This research aims to analyze citations of articles published in the Research in Science and Petroleum Engineering Quarterly during 2001- 2007.
Methodology: In this research we generally analyzed 115 articles published in 17 volumes.
Findings: The research shows that the most number of citations is related to journals. They form 491 cases which is equal to 42.5% of the whole citations. 95.9% of these citations are concerned to Latin journals and 4.1% of them are related to Persian ones. Books with 453 cases and 37.5% of the whole citations are categorized at second rank. From the whole numbers of the citations to the books, 91.7% is allotted to Latin books and 8.3% is allocated to the Persian ones. Citation to reports, standards, patents and conferences with 14.7% is at third rank; in addition, citation to dissertations and projects with 4.4% and electronic sources with 0.8% are at the following ranks. It also became clear that in average, 4 titles of Latin journals, 3 titles of Latin books and 1 title of Latin reports, standards and patents are used in each article. Moreover, the number of using Latin electronic resources, dissertations and projects is less than one resource per article. The number of the core journals is 18.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation Analysis
  • Research in Science and Petroleum Engineering Quarterly
  • Articles