بررسی وضع موجود کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات ((ICT درسازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، - واحد علوم و تحقیقات

چکیده

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کتابخانه­ها و مراکز اطلاع رسانی کاربرد مؤثری پیدا کرده و موجب تغییراتی در شکل و عملکرد آن­ها نیز شده است. به هر اندازه که در کتابخانه­ها از امکانات و ابزارهای فناوری بیشتر استفاده می شود، نتایج مطلوبتری در ارائه خدمات اطلاعاتی فراهم می شود.
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت کنونی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و نگرش مدیران و کتابداران در تاثیر این فناوری­ها بر هریک از کارکردهای کتابخانه در سازمان کتابخانه­های آستان قدس رضوی است.
روش: روش پژوهش کاربردی و از نوع پیمایشی - توصیفی ابزار مورد استفاده پرسشنامه می باشد.
جامعه آماری: جامعه آماری شامل کلیه مدیران و معاونان (41نفر) و کتابداران بخش های فراهم آوری و سازماندهی (مجموعاً43نفر) در این سازمان می باشد.
یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد که عواملی چون آموزش ICT، اختصاص بودجه و ساختار ICT تاثیر زیادی در کاربرد ICT در این سازمان نیز دارند. در بخش های فراهم آوری و فهرست نویسی سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی از ICT به نحو نسبتا مطلوبی استفاده می شود.
نتیه گیری: کاربرد ICT باعث افزایش بهینه امور فراهم آوری و سازماندهی منابع اطلاعاتی و کیفیت خدمات نیز شده است. موانع و مشکلاتی هم در ارتباط با کاربرد این فناوری ها وجود دارد که به ترتیب شامل کمبود دانش ICT کاربران، بودجه ناکافی، نبود بسته های نرم افزاری استاندارد و ساختار نامناسب ICT
می باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of information and communication technology in Organization of Libraries of Astan Quds Razavi

نویسندگان [English]

  • maryam mosavi 1
  • sedigheh moohamad esmaeel 2
1 Master degree of Islamic Azad University- science &Research Branch
2 Assistant professor of Islamic Azad University , - science &Research Branch
چکیده [English]

Purpose: The shape and functions of libraries is now changing with the application of information and communication technologies (ICTs). The aim of this research is to investigate the present state of information and communication technology usage on the basis of managers and librarians’ attitude in the Organization of Libraries of Astan Quds Razavi.
Methodology: Themethod used is descriptive survey. To collect needed data a questionnaire was utilized.
Findings: The research findings showed thatfactors affecting high usage of ICTs are ICT training, allocation of budget, and ICT infrastructure; ICT is used well in acquisition and organization departments of the organization; ICT usage causes increased quality of acquiring and organizing information resources and services.
Conclusions: There are impediments and problems of ICT usage which follow in order as lack of employees’ ICT knowledge, insufficient budgets, lack of standard software packages, and unsuitable structure of ICT.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information and communication technology (ICT)
  • Libraries automation
  • Organization of Libraries of Astan Quds Razavi