بررسی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل از پایگاههای اطلاعاتی پیوسته(Online)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری کتابداری و اطلاع رسانی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

هدف:هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آشنایی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل با پایگاههای اطلاعاتی پیوسته و همچنین میزان استفاده آنها از این پایگاههاست.
روش: روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.از کل جامعه پژوهش، 340 نفر به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و پرسشنامه بین آنها توزیع شد.در نهایت 350 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های به دست آمده از پژوهش با روشهای آمار توصیفی و آزمونهای آماریکای دو و ضریب همبستگی اسپیرمن به کمک نرم افزار Spss16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بین مقطع تحصیلی دانشجویان و میزان آشنایی آنها با پایگاههای اطلاعاتی پیوسته و همچنین بین رشته تحصیلی دانشجویان و میزان آشنایی آنها با پایگاههای اطلاعاتی پیوسته رابطه معناداری وجود دارد. (8/34درصد) دانشجویان اصلا با پایگاههای اطلاعاتی آشنایی نداشته و (42درصد) از آنها نیز از پایگاهها استفاده نمی کنند. با توجه به یافته های به دست آمده، بین میزان آشنایی دانشجویان با پایگاههای اطلاعاتی و میزان استفاده آنها از این پایگاهها رابطه معناداری وجود دارد. از بین پایگاههای اطلاعاتی پیوسته  " Science direct " ، با میانگین آشنایی (67/2 درصد) و میانگین استفاده (39/2 درصد) شناخته شده ترین و پراستفاده ترین پایگاه اطلاعاتی در بین دانشجویان است. بین مقطع تحصیلی دانشجویان با میزان دسترسی آنها به پایگاههای اطلاعاتی و بین رشته تحصیلی دانشجویان و میزان دسترسی آنها به پایگاهها رابطه معناداری مشاهده شد. میزان دسترسی دانشجویان به پایگاههای اطلاعاتی با (2/50 درصد) در حد متوسط است. حدود نیمی از  دانشجویان به طور متوسط با اینترنت و ابزارهای جستجوی وب آشنایی دارند. و این بیانگر این است که بین میزان آشنایی دانشجویان با پایگاههای اطلاعاتی و میزان آشنایی آنها با اینترنت رابطه معناداری وجود دارد. بیشترین درصد(7/36 درصد) دانشجویان ، آشنایی با نحوه جستجو را به عنوان مهمترین عامل در استفاده موثر از پایگاهها اعلام کردند.
نتیجه گیری: اکثر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل با پایگاههای اطلاعاتی پیوسته اصلا آشنایی نداشته ویا آشنایی بسیارکمی دارندوهمچنین از آنها استفاده نمی کنند.که این امر به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب و فقدان آموزش می باشد.لذا این مسئله لزوم برنامه ریزی و اهتمام بیشتر مسئولین و دست اندرکاران این دانشگاه را می طلبد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey of students’ familiarity and use of online databases in Babol University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • fatemeh mohajeri 1
  • mahbobeh Alijanpour Kasgari 2
1 PhD in library and infornation science and Faculty Member of Islamic Azad University ,North Tehran
2 MSC in library and infornation science, Islamic Azad University of North Tehran Branch
چکیده [English]

Purpose: The aim of the study is to do an investigation into students’ familiarity and use of online databases in Babol UniversityofMedical Sciences.
Methodology: The method applied is descriptive and data gathering tool is questionnaire. Using stratified random sampling, 340 persons were selected as sample of among research society. Finally, 305 questionnaires were analyzed. Collected data were analyzed by means of descriptive statistics and chi-square statistical test, and Spearman’s correlation coefficient. Also, software SPSS (version 16) was utilized.
Findings: Research findings show that there is a significant relation between educational degree and familiarity of the students with online databases and also between educational filed and their familiarity with online databases; 34/8% of the students aren’t familiar with databases at all and also 42% of them don’t use of them at all; there is a significant relation between familiarity of the students with the databases and using of them; "ScienceDirect", with 2/67% average of usage, is the most known and useful database; there is also a significant relation between access of students to the databases and their educational degree and discipline; access of the students to databases with 50/2% is average. And, about half of the students know Internet and Web-based information resources. It means that, there is a significant relation between familiarity of the students with databases and Internet.
Conclusions: The most of the students (36/7%) indicated that familiarity with search techniques is as the most important factor for effective using of online databases.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • databases
  • Students
  • Babol University of Medical Sciences