ارزیابی نمایه‌های انتهای کتابهای فارسی حوزه علوم اسلامی کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی (واحد رودهن)از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی،، - واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت نمایه های انتهای کتابهای فارسی حوزه علوم اسلامی و میزان انطباق آنها با استاندارد بین المللی ایزو 999 انجام شده است.
روش: روش پژوهش پیمایشی از نوع توصیفی است؛ جامعه پژوهش کلیه کتاب‌های فارسی حوزه علوم اسلامی ( رده BP کتابشناسی ملی) موجود در کتابخانه‌های دانشگاه آزاد اسلامی رودهن می‌باشد.
یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که از 2650 عنوان کتاب فارسی حوزه علوم اسلامی موجود در کتابخانه های واحد رودهن 223 عنوان کتاب دارای نمایه بوده اند.از میان ملاک‌های بررسی شده، بیشترین میزان رعایت استاندارد مربوط به شماره‌گذاری صفحات نمایه با فراوانی 218 عنوان (97.8 درصد) کتاب و بیشترین میزان عدم رعایت استاندارد مربوط به یادداشت مقدماتی با فراوانی 205 عنوان (91.9 درصد) بوده است. براساس داده‌های به‌دست آمده، میزان کلی رعایت استاندارد ایزو 999 در جامعه مورد پژوهش 43.9 درصد است.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده می توان چنین استنباط کرد که کتاب های فارسی علوم اسلامی از نظر داشتن نمایه در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. در کتابهای دارای نمایه انتهای کتاب ارتباط بین مفاهیم و مدخل ها بسیار ضعیف است و جهت ایجاد شبکه مفهومی بین مدخل های نمایه تلاش کمی صورت گرفته است. به نظر می‌رسد این غفلت احتمالاً ناشی از آگاهی نداشتن مولفان و مترجمان و ناشران از اهمیت نمایه انتهای کتاب است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Islamic books’ back-of-the-book indexes in Islamic Azad University, Roudehen Branch according to the compliance with ISO 999 Standard

نویسندگان [English]

  • fatemeh nooshinfard 1
  • abdalkhalegh Ghochaghi 2
1 Assistant professor of Islamic Azad University, , - science &Research Branch
2 Master degree of Islamic Azad University- science &Research Branch
چکیده [English]

Purpose: This research aims at evaluating the Islamic books’ back-of-the-book indexes in Islamic Azad University, Roudehen Branch according to the compliance with ISO 999 Standard.
Methodology: Descriptive survey was the research method used in this study and research population consists of all the Islamic books (BP Class in National Bibliography) available in the libraries of Islamic Azad University, Roudehen Branch.
Findings: Research findings showed that among total 2650 books, 223 titles have had back-of-the-book index. It was found that Islamic books have had the most compliance (97.8%) with “pagination of back-of-the-book index”, one criterion of ISO 999 Standard. Least compliance (8.1%) was relating to presenting “the introductory note”. The overall compliance with ISO 999 Standard was 43.9%.
Conclusions: In terms of back-of-the-book indexes, Islamic books are in a weak state. To improve this, importance of back-of-the-book indexes should be highlighted for authors, translators, and publishers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Back-of-the-book index
  • Islamic books
  • ISO 999 Standard
  • Index
  • Persian books
  • Islamic Azad University, Roudehen Branch