سنجش اضطراب کتابخانه ای در بین دانشجویان مطالعه موردی: دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات

2 کارشناسی ارشد دانشگاه آازد واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، آگاهی از وضعیت اضطراب کتابخانه ای در دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران است. روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و جامعه آماری مورد مطالعه نمونه ای به تعداد 211 نفر از دانشجویان است. ابزار پژوهش، مقیاس اضطراب کتابخانه ای باستیک است که پس از ویرایش و بومی سازی، در قالب 39 سوال مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس یافته ها، اضطراب کتابخانه ای دانشجویان مورد بررسی در حد متوسط است. میانگین اضطراب کتابخانه­ای در کلیه مقیاس های فرعی موانع کارکنان، موانع عاطفی، دانش کتابخانه ای، راحتی در کتابخانه و موانع مکانیکی نیز در حد متوسط است، با این تفاوت که در مقیاس فرعی موانع مکانیکی، سطح اضطراب در طیف بالای حد متوسط قرار دارد. یافته های پژوهش تفاوت معنی داری در اضطراب کتابخانه ای بر حسب مقطع و پایه تحصیلی نشان نداد، تنها در مقیاس فرعی موانع مکانیکی، مردان به نحو معنی داری نسبت به زنان اضطراب کتابخانه ای بیشتری داشتند. وجود اضطراب کتابخانه ای در حد متوسط در بین دانشجویان، یافتۀ حائز اهمیتی است که اتخاذ راهکارهای لازم برای کاهش آن را از سوی مسوولان کتابخانه ها و کتابداران ایجاب می کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of library Anxiety among students: A case study of Rehabilitation School of Iran University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • nadjla hariri 1
  • somaye nemati lafamjani 2
1 Assistant professor of Islamic Azad University, , - science &Research Branch,
2 Master degree of Islamic Azad University- science &Research Branch ,
چکیده [English]

The purpose of the present study is to investigate the library anxiety among the students of Rehabilitation School of Iran University of Medical Sciences. The research method is survey and 211 students have participated in the study. The Bostick's library anxiety scale in the form of a researcher-made 39-item questionnaire was used as the instrument of data collection. The findings revealed that the library anxiety of the students is at average level. The library anxiety also was at average level in terms of barriers with staff, affective barriers, library knowledge, comfort with the library and mechanical barriers, but the anxiety in terms of mechanical barriers was at higher level than the other indicators. The findings of the study showed no significant difference in the library anxiety based on the educational level. Only in the indicators of the mechanical barriers, the library anxiety of males was higher than females. The average level of library anxiety among the students is an important finding which needs the librarians' effort for its reduction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Library Anxiety
  • Academic Libraries
  • Students
  • Rehabilitation School of Iran University of Medical Sciences