بررسی تصاویر کتابهای داستانی کودکان گروه سنی ب و ج منتشر شده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سالهای87-80

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد دانشگاه آازد اسلامی همدان

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه معیارهایی برای ارزیابی تصاویر کتابهای داستانی است و تجزیه و تحلیل و مطابقت تصاویر کتابهای داستانی گروه سنی ب و ج منتشره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با معیارهای ارائه شده می باشد .
روش پژوهش در بخش اول کتابخانه ای (سندی) است ودر بخش دوم ازروش تحلیل محتوا ، استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کتب داستانی کودکان گروه سنی ب و ج می باشد که توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طی سالهای 80 تا 87 منتشر شده است و تعداد این کتابها 68 عنوان
می باشد. داده های گردآوری شده توسط مشاور آماری با روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی متکی بر آزمونهای «کی دو» و «آنوا» تجزیه و تحلیل شدند .یافته های پژوهش حاکی از این است که تصاویر کتابهای داستانی مورد بررسی در مواردی همچون هماهنگی متن و تصاویر، مکمل بودن تصاویر برای حال و هوای داستانها، فهم بیشتر متن با کمک تصاویر، کیفیت هنری تصاویر، میزان تناسب تصاویر با گروه سنی کودکان، تقویت شخصیت پردازی داستان با کمک تصاویر، فرم و ترکیب رنگ تصاویر، هماهنگی متن، تصاویر، قطع و اندازه حروف با یکدیگر، تناسب ترکیب بندی و محل قرار گرفتن عناصر تصاویر، تناسب تعداد تصاویر با تعداد کل صفحات کتاب و هماهنگی و تناسب تکنیک انتخابی تصاویر با سن کودکان در حد مطلوبی بوده اند. تصاویرکتابها در مواردی همچون نوآوری و جنبه آموزشی ضعف دارند. در نهایت پیشنهاداتی برای بهبود تصاویر کتابها و همچنین پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده ارائه گردید.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of pictures of story books for children aging 7 to 12 published by the Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults during 2001-2009

نویسنده [English]

  • tahereh fazali
Master degree of Islamic Azad University Hamedan branch,
چکیده [English]

The present research aims at evaluating the amount of desirability of pictures of story books for children aging 7-12, published by the Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults (IIDCYA) during 2001-2009. The method of research in first section is library method and in second section is content analysis. The society of research includes all story books (68 titles) of children the range of 7-12 which has been published by IIDCYA. The collected data have been analyzed by both descriptive and inferential statistics. On the basis of findings, it was realized that the amount of desirability is more than average in the most of pictures of story. Finally, some recommendations for improving the pictures, and some suggestions for further research were offered.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adult
  • Illustrations
  • Story books for children
  • Children aging 7-12