بررسی ومیزان رضایتمندی دانشجویان از کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و مدیر کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

2 هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده

کتابخانه های دانشگاهی یکی از مهمترین مراکز اطلاع رسانی محسوب می شوند که می توانند اطلاعات مورد نیاز دانشجویان و پژوهشگران را در اختیار آنان قرارداده و با برنامه ریزی صحیح، نقش خود را در اشاعه اطلاعات ایفا نمایند.تحقیق حاضر به منظور دستیابی به میزان رضایت دانشجویان از خدمات مختلف ارائه شده در کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شده است.روش تحقیق پیمایشی از نوع توصیفی و جامعه آماری دانشجویان عضو کتابخانه مرکزی می باشد.نمونه آماری 290 نفر از دانشجویان عضو کتابخانه هستند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است.داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار SPSS و جداول آماری توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج نشان داد به طور کلی 9/45 درصد از دانشجویان از خدمات ارائه شده در کتابخانه به میزان زیادی رضایت دارند.5/56 درصد از دانشجویان از وجود سیستم کامپیوتری جهت جستجوی منابع کتابخانه آگاهی نداشتند.روز آمد نبودن کتاب های مرجع، کم بودن تعداد نسخه های کتابهای فارسی و نیز کافی نبودن تعداد کامپیوتر در کتابخانه از مهمترین دلایل ایجاد عدم رضایت در دانشجویان بوده است.
 
  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the satisfaction and usage rate of students from central library of Semnan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • marjan momeni 1
  • shahin kamal 2
  • Raheb Ghorbani 2
1 M.SC of library and information science, and the manager of central library of Semnan University of Medical Sciences
2 M.P.H. and faculty member of Semnan University of Medical Sciences
چکیده [English]

University libraries are the most important centers for information provision. They can play their role and provide necessary information for student researches through right planning. The present study aims to examine rate of satisfaction from different services offered in central library of Semnan University of Medical Sciences. It is a descriptive study done using survey method. The research population consists of all the students that are members of the library, of which a sample of 290 members was chosen. Data were collected by questionnaire. Analysis of data is made by descriptive statistics using SPSS. Results of this research show that 45/9% of students were satisfied with the offered services; 56/5% of them didn’t know about computer system for searching the sources available in the library. Lack of update reference books, scarcity of Persian books copies and lack of computer systems were among the most common factors affecting dissatisfaction.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students’ satisfaction
  • Library services
  • Librarians’ performance
  • Library physical facilities
  • Semnan University of Medical Sciences