بررسی وضعیت بروندادهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده های داروسازی تهران بر اساس شاخص h

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی تهران شمال

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

چکیده

پژوهش حاضر، وضعیت بروندادهای پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشکده های داروسازی دانشگاه های تهران بر اساس شاخص h را مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق پیمایشی، ارزیابی و علم سنجی است و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفته است. در این پژوهش محاسبه شاخص h از طریق بازیابی مقالات نمایه شده اعضای جامعه پژوهش و بررسی استنادات آنها در دو پایگاه استنادی اسکوپوس و وبگاه علوم انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در هر سه دانشکده بالاترین شاخص h مربوط به اعضای گروه تخصصی "سم شناسی داروشناسی" بوده است. در بین استادیاران جامعه مورد پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی تهران شاخص h 4 (08/26%)، بین دانشیاران شاخص h 2 (27/27%) و در میان استادان این دانشگاه شاخص h 6 (30%) بالاترین میزان توزیع را دارا می باشند. در میان استادیاران جامعه پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شاخص h 2 (33/33%)، دانشیاران با شاخص h 2 (07/23%) و در میان استادان شاخص h 6 و 9 (22/22%) بالاترین توزیع را تشکیل می دهند. بالاترین توزیع شاخص h در میان جامعه پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی نیز شاخص h 2 (45/45%) می باشد. در میان این اعضا بالاترین شاخص h (20) مربوط به جامعه پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است. آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که بین شاخص h و تعداد مقالات همچنین بین تعداد استنادات و شاخص h رابطه معنی داری وجود دارد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the research output of faculty members of Tehran pharmacy colleges according to h-index factor

نویسندگان [English]

  • zohreh mirhoseini 1
  • marjan jalili baleh 2
1 Assistant professor, Department of librarianship and Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch,
2 Student in master of library and information science, Azad University, North Tehran Branch,
چکیده [English]

The aim of the present research is the investigation of the research output of faculty members of Tehran pharmacy colleges according to h-index factor which is a new method of scientometrics. This research has been achieved with evaluation measurement research method and the needed information collected by checklist. Hypothesis has been evaluated statistically by Pearson’s correlation test. Number of research society was 107 faculty members of 3 Tehran pharmacy colleges. In this study, h-index was calculated from the articles and citation of the research society indexed in Scopus and Web of Science. Research findings indicate that highest article's number belong to a member from Tehran University of Medical Sciences with 193 articles, in this university most distribution of articles was between 10 to 19 articles (%38.46), while the most article's number in Shahid Beheshti University of Medical Sciences was 57 and in Azad University was 26 articles. In these two universities the most distribution of articles was between 1 to 9 articles. In addition, the highest citation number in Tehran University of Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Azad University were 6793, 442, 187, respectively. In all 3 universities the highest citation number was related to "Toxicology and Pharmacology" Department. The highest h-index between the assistant professors of Tehran University of Medical Sciences was 4 (%26.08), between associate professors was 2 (%27.27) and between professors of this university was 6 (%30). The highest h-index in Shahid Beheshti University of Medical Sciences between assistant professors was 2 (%33.33), between associate professors was 2 (%23.07) and for professors was 6 (%22.22). The highest h-index in Azad University was 2 (%45.45). Nevertheless, the highest h-index in research society was 20 related to a professor from Tehran University of Medical Sciences. Testing hypotheses of this research show that there is a significant relation between h-index and article numbers and also between h-index and citation numbers.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • h-index
  • Scientometrics
  • Tehran pharmacy colleges
  • Research output
  • Scientific products
  • Tehran University of Medical Sciences
  • Shahid Beheshti University of Medical Sciences
  • Islamic Azad University