تعیین رابطه بین خود استنادی و ضریب تأثیر در مجلات دسترسی آزاد حوزه علوم پایه در پایگاههای اطلاعاتیISI و DOAJ

نوع مقاله: پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد علم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه ازاد اسلامی همدان

چکیده

استناد یکی از عناصر مهم در آثار علمی است و نقش بارزی در تولید و نشر اطلاعات دارد. بخشی از رفتار استنادی، خود- استنادی است. نویسندگان با استناد به آثار خود می توانند شمار استنادات و در نتیجه میزان ضریب تأثیر مجله را تغییر دهند. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین خود- استنادی (مؤلف و مجله) و ضریب تأثیر مجلات دسترسی آزاد پایگاه استنادی مؤسسه اطلاعات علمی2و راهنمای مجلات دسترسی آزاد3 در حوزه علوم پایه بین سالهای 2005-2004 است. در این پژوهش شاخص هایی همچون میزان خود- استنادی مؤلف، میزان خود- استنادی مجله، رابطه بین خود- استنادی مؤلف و ضریب تأثیر، رابطه بین خود- استنادی مجله و ضریب تأثیر و تأثیر نرخ خود- استنادی مجله در عملکرد دسترسی آزاد را مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق از روش پژوهش تحلیلی استفاده شده است و با استفاده از فن تحلیل استنادی انجام گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان خود- استنادی مؤلف در 8 عنوان  مجله مورد بررسی 36% است و نرخ خود- استنادی مجله در 54 عنوان مجله 1/26% می باشد. یافته ها حاکی از آن است که بین خود- استنادی (مجله و مؤلف) و ضریب تأثیر رابطه معنی دار وجود دارد.
بعد از حذف خود- استنادی مقدار خود- استنادی در عملکرد مجلات نشان داد که در حوزه علوم پایه 44% از عناوین افزایش رتبه داشتند، 30% کاهش رتبه و 26% بدون تغییر باقی ماندند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the relation between self-citation and impact factor in open access journals of ISI and DOAJ databases in the field of Science

نویسنده [English]

  • rodabeh torabian
MA Student of Librarian and Information Science, Hamedan Azad Islamic University
چکیده [English]

Citation is one of the important elements in the scientific works and it has significant role in the production and publication of information. Part of the citation behavior is self-citation. Authors by citing their works can change citations and amount of impact factor. The aim of this research is to examine relationship between author and journal self-citation and impact factor in open access journals indexed in DOAJ and ISI in Science during 2004 to 2005. In this study several indicators were studied, i.e. the rate of author self-citation, and journal self-citation, relationship between author self-citation and impact factor, relationship between journal self-citation and impact factor, and the effect of number of journal self-citation on journal performance. Analytical research has been applied as the research method and in this regard technique "citation analysis" was employed. The results showed that the rate of author self-citation in 8 titles was 36% and the rate of journal self-citation in 54 titles was 26/1%. There were also significant differences between the number of author, journal self-citation and the impact factor (P<0.01) in the two subject disciplines.After discarding self-citation, in the field Science, ranking change was observed: 44% were positive, 30% negative and 26% static.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation
  • Institute for Scientific Information (ISI)
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
  • Journal self-citation
  • Author self-citation
  • Impact factor
  • Open-access journals
  • Science