ارزیابی ویژگیها و عناصر تشکیل دهنده رسا: نرم افزار جامع کتابخانه، مرکز اسناد و آرشیو بر اساس عامل رابط کاربر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی تهران شمال

2 کارشناسی ارشد علم کتابداری و اطلاع رسانی تهران شمال

چکیده

پژوهش حاضر رابط کاربر نرم افزار رسا را با هدف شناخت معیارهای رعایت شده و رعایت نشده با رویکرد مکاشفه ای ارزیابی کرده است. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل یافته های پژوهش نشانداد که در طراحی رابط کاربر نرم افزار رسا 64 درصد از معیارهای لازم رعایت شده اند؛ بیشترین همخوانی را زمینه زیبایی شناختی با 90 درصد و کمترین همخوانی را پیشگیری از خطا با 70 درصد داشته اند. همچنین از میان ده مولفه زمینه اصلی سیاهه وارسی زمینه بیشترین و کمترین درجه شدت مشکلات در یک مقیاس درجه بندی 0 تا4 به ترتیب متعلق به زمینه پیشگیری از خطا با میانگین 2.5 و زمینه ثبات واستانداردها و تشخیص به جای یاد آوری با میانگین 1.0 است. علاوه بر این در این نرم افزار 36 درصد از معیارهای لازم رعایت نشده بود.مجموعه نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که با توجه به این که اکثر معیارها رعایت شدهاند ولی مشکلات عدیده ای هم در مورد رابط کاربر دارد که در ردیف مشکلات اساسی و فاجعه آمیز قرار دارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the characteristics of Rasa user interface

نویسندگان [English]

  • fatemeh Mohajery 1
  • raheleh mohammad salehi 2
1 Department of Library and Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 Islamic Azad University, North Tehran Branch
چکیده [English]

In this research, Rasa user interface is evaluated using heuristic approach. Results showed that in designing Rasa user interface, 64 percent of needed criteria were observed and the most observed one belongs to the aesthetics (90 percent), and the least observed one was 70 percent belonging to the error prevention. Results of this research show that although most of the criteria have been observed but there are a lot of problems in user interface of Rasa software which should be considered.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heuristic evaluation
  • User Interface
  • Rasa library software
  • Library softwares