تولیدات علمی نمایه‌سازی شدۀ ایران و کشورهای اسلامی منطقۀ خاورمیانه در WOS (2003- 2007)

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه شاهد

2 هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کتابخانه‌ای و با بهره‌گیری از روش تجزیه و تحلیل تطبیقی، از ابعادی گوناگون، به ارزیابی و مقایسۀ تولیدات علمی نمایه‌سازی شدۀ ایران، ترکیه، مصر، پاکستان و عربستان در پایگاه WOS، در طیّ دورۀ پنج سالۀ 2003 تا 2007 می‌پردازد. مقایسۀ تولیدات علمی هر یک از این کشورها از نظر «تنوّع زبانی»، «تنوّع مدارک»، «گروه‌های موضوعی»، «وابستگی سازمانی» و «تعداد و میزان رشد»، مهم‌ترین هدف‌های این مقاله محسوب می‌شود. علاوه بر این، ارزیابی مطلوبیّت عملکرد تولیدات علمی هر یک از این کشورها با استفاده از شاخص ترکیبیِ «میانگین تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه نسبت به هر تولید علمی نمایه‌سازی شده»، بخش دیگری از مباحث این مقاله را تشکیل می‌دهد. نتایج نشان داد که گرچه از نظر تعداد تولیدات علمی نمایه‌سازی شده در پایگاه WOS، ایران پس از ترکیه و قبل از مصر قرار گرفته است، امّا با توجّه به شاخصِ ترکیبی یاد شده، از نظر مطلوبیّت عملکرد در زمینۀ تولیدات علمی نمایه‌سازی شده در آن پایگاه، ایران پس از دو کشور ترکیه و مصر قرار می‌گیرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Scientific articles of Iran and Islamic countries of Middle East indexed in Web of Science (WOS) during 2003-2007

نویسندگان [English]

 • abdalreza noroozi chakoli 1
 • mohammad hasanzadeh 2
1 Faculty Member of Shahed University- Iran- Tehran
2 Faculty Member of Tarbiat Modares University- Iran- Tehran
چکیده [English]

Using library method and comparative analysis, this research deals with evaluating and comparing indexed scientific products of Iran, Turkey, Egypt, Pakistan, and Saudi Arabia based on WoS during the 5 years between 2003 and 2007. The most important objectives of this research include the comparison of articles of each country regarding ‘variety of language’, ‘variety of types of documents’, ‘subject areas’, ‘participant bodies’ and ‘number of articles and their growth rate’. Moreover, evaluation of ideality of performance of articles of these countries on the basis of the mingled indicator of “Average Gross Domestic Product (GDP) in comparison with the Indexed Scientific Products” is another issue discussed in this article. The results show that although Iran is placed between Turkey and Egypt regarding its number of articles in WoS, it is placed after these two countries considering its performance of indexed scientific products in WoS.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Scientific productivity
 • Scientific products
 • Iran
 • Turkey
 • Egypt
 • Pakistan
 • Saudi Arabia
 • Institute for Scientific Information (ISI)
 • Web Of Science (WOS)