رتبه‌بندی و تعیین وب سایتهای هسته واحدهای جامع و مراکز استانهای دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از روش وب سنجی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری کتابداری واطلاع رسانی عضو هیأت علمی گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان؛

2 عضو هیأت علمی گروه کتابداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان؛

3 عضو هیأت علمی گروه کتابداری دانشگاه پیام نور کرمانشاه؛

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، رتبه­بندی و تعیین وب­سایت­های هسته­ واحدهای جامع و مراکز استانهای دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از روش وب سنجی می­باشد. جامعه پژوهش حاضر را 36 وب­سایت­ واحدهای جامع و مراکز استانهای دانشگاه آزاد اسلامی شامل می­شود. روش پژوهش حاضر، روش تحلیل پیوندها است که یکی از روش­های وب­سنجی می­باشد. بنابراین، با استفاده از شیوه های وب سنجی، میزان رویت و عامل تاثیرگذار وب، روش دسته بندی و مقیاس چند بعدی به مطالعه خوشه های اصلی این وب­سایتها بر اساس هم پیوندی آنها پرداخته شده است. به منظور گردآوری داده­ها و برای شمارش انواع پیوندها از راهنمای اینترنتی یاهو استفاده شد. بررسی وضعیت وب­سایت­های دانشگاه­های آزاد مراکز استان و مراکز جامع آن بر اساس تعداد پیوندهای دریافتی حاکی از این است که وب­سایت دانشگاه آزاد تهران جنوب با تعداد 2710، وب­سایت دانشگاه آزاد کرج با 2560 و دانشگاه آزاد تبریز با 1350 پیوند دریافتی دارای بالاترین تعداد پیوند دریافتی و در نتیجه بالاترین میزان رؤیت هستند.یافته­های حاصل از محاسبه ضریب تأثیرگذاری تجدیدنظر شده حاکی از آن است که وب­سایت دانشگاه آزاد خرم آباد با 34381/10 دارای بالاترین رتبه و وب­سایت دانشگاه آزاد خوراسگان با 188561/0 دارای پایین­ترین رتبه­اند. نتایج رتبه­بندی دانشگاه­های مورد بررسی بر اساس عامل تأثیرگذار کلی نشان داد که وب­سایت دانشگاه آزاد خرم آباد با ضریب تأثیر 57303/10 دارای بالاترین، و وب­سایت دانشگاه آزاد خوراسگان با ضریب تأثیر 212915/0 دارای پایین­ترین عامل تأثیرگذار کلی بودند. نیز، از بین وب­سایت­های دانشگاه­های مورد بررسی 10 وب­سایت به عنوان وب­سایت هسته انتخاب شدند. در نهایت، راهکارهایی به منظور ارتقاء وضعیت کنونی وب­سایتهای مورد بررسی، و پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی ارائه گردید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ranking and determining the core websites of Islamic Azad University's comprehensive and state branches using webometrics method

نویسندگان [English]

  • alireza isfandyari moghadam 1
  • farshid danesh 2
  • faramarz sohili 3
1 Department of Library and Information Science, Islamic Azad University, Hamedan Branch;
2 Department of Library and Information Studies, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
3 Department of Library and Information Studies, Payamenour University, Kermanshah
چکیده [English]

This research mainly aims to investigate visibility, Web Impact Factor (WIF), and the collaboration rate of the websites of 36 Iranian Islamic Azad Universities which are comprehensive or located in centers of provinces. The current method applied in this type of research is the process of link analysis, which is a webometrics method. In this process, "in-links", "self-links", and "co-links" of the websites under study were summed and then cluster and multiple dimensional scaling were applied. To collect needed data Yahoo subject directory was utilized. The research findings indicated that websites of South Tehran with 2710 in-links, Karaj with 2560 in-links, and Tabriz with 1350 in-links were the most visited sites; the websites belonging to Khorram-Abad (10.34381) and Khorasgan (0.188561) made the most and the least revisited WIF, respectively; the websites belonging to Khorram-Abad (10.57303) and Khorasgan (0.212915) made the most and the least total WIF, respectively. It is notable that 10 websites were chosen as core websites. According to findings, it is necessary that website managers and designers outline plans for the improvement of the quality and content of their websites, recognizing the factors required by the website in order to attract links. Finally, some recommendations for the improvement of the websites, and some further research have been indicated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Website
  • Webometrics
  • Web Impact Factor (WIF)
  • Clustering analysis
  • Multi Dimensional Scaling
  • Core Websites
  • Islamic Azad University