بررسی تطبیقی مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع در مراکز استانهای کشور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 دکترای علم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

این پژوهش به بررسی مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واقع در مراکز استانهای کشور می پردازد. هدف پژوهش مطالعه و بررسی" مدیریت دانش سازمانی" و مقایسه آن در دو گروه جامعه پژوهش است.
روش پژوهش پیمایشی تحلیلی است و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، تمامی واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای هدفمند، تعداد 23 دانشگاه دولتی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد.
با توجه به یافته ها ، چهار فرضیه پژوهش مبنی بر وجود تفاوت بین دو گروه جامعه پژوهش از منظر گردآوری منابع دانش، سازماندهی منابع دانش، اشاعه منابع دانش و منابع انسانی دانش رد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A study of knowledge management in Iranian academic libraries

نویسندگان [English]

  • fahimeh babalhavaeji 1
  • Lida Mahdizadeh ghalehjoogh 2
1 Assis. Professor of library and information science – Islamic Azad University – science & research branch
2 Ph. D in library and information science - Islamic Azad University – science & research branch
چکیده [English]

This research tries to study knowledge management (KM) in the central libraries of Islamic Azad Universities and the Universities of Science, Research and Technology Ministry in the center of provinces of the country. It aims to study and inquire "organizational KM", and compare it within the two group of research society. The method of research is analytical survey. To do this, all comprehensive branches of Islamic Azad University and 23 governmental Universities were selected as the sample using purposive selection and purposive cluster sample, respectively. To collect needed information, questionnaire is used. According to research findings, four hypotheses of difference between two research societies in terms of "collecting knowledge resources", "organizing knowledge resources", "disseminating knowledge resources", and "human knowledge resources" were rejected.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Academic Libraries
  • Collecting knowledge resources
  • Organizing knowledge resources
  • Disseminating knowledge resources
  • Human knowledge resources