بررسی میزان آشنایی و بهره گیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از کتابخانه های آن واحد

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال

2 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران

چکیده

کتابخانه های دانشگاهی و دانشکده ای از مهمترین مراکز اطلاع رسانی و اشاعه دانش هستند و محلی است که دانشجویان و پژوهشگران برای تهیه منابع اطلاعاتی مورد نیاز خود به آن مراجعه می کنند.آشنایی با شیوه بهره گیری از کتابخانه و دیگر وسایل تحقیق، جایگاه ویژه ای در آموزش دانشجویان دارد. میزان استفاده از کتابخانه بستگی به آشنایی هر دانشجو با کتابخانه و نیاز اطلاعاتی او دارد. این پژوهش به بررسی عوامل موثر در شیوه های استفاده و بهره گیری از کتابخانه می پردازد. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایشی می باشد و جامعه مورد بررسی در این پژوهش دانشجویان عضو کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج است که تعداد آنها 20000 نفر بوده و به علت زیاد بودن دانشجویان و پراکندگی آنها و عدم دسترسی به همه آنها از آزمون کرنباخ آلفا استفاده کرده و 400 پرسشنامه بین دانشجویان توزیع شد که فقط 369 عدد از پرسشنامه ها تکمیل و برگشت داده شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده و در قالب 17 پرسش بسته و 2 پرسش بازتهیه و تنظیم شده است. نتیجة حاصل از این پژوهش نشان می دهد میزان مراجعه دانشجویان با میزان آشنایی آنان با کتابخانه، همبستگی معنی داری نشان نمی دهد (054/4 =R) یعنی اینکه هیچگونه رابطه ای بین میزان آشنایی و میزان مراجعه دیده نشده و در این خصوص فرضیه رد شده است. بین میزان آشنایی و میزان استفاده (0507/0 =(R و میزان انتظار (615/0 =(R همبستگی معنی داری وجود دارد.1/63 درصد از دانشجویان در کتابخانه دانشگاه عضویت دارند، 8/71 درصد دلیل دانشجویان برای مراجعه به کتابخانه، مطالعه درسی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که 58 درصد، سبک آموزش استادان را دلیل عدم مراجعه دانشجویان به کتابخانه می دانند. 8/61 درصد نیز از رایانه به عنوان ابزارهای جستجو استفاده کردند. یافته های پژوهش نشان داد حدود 57 درصد پاسخگویان عدم کفایت و روز آمد نبودن منابع را علت مراجعه نکردن خود بیان کردند.3/75 درصد از افراد حجم نمونه اظهار داشتند که برای بهره گیری از منابع نیاز به آموزش دارند. بنا به یافته های پژوهشی، و حدود 49 درصد از دانشجویان خود را فاقد توانایی در استفاده صحیح از منابع می دانند، عدم برنامه ریزی آموزشی مناسب از طرف کتابخانه مهمترین دلیل برای این درصد، شناخته شده است. و در پایان پژوهش، بر اساس یافته ها، پیشنهاداتی برای حال و آینده ارائه شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on students' familiarity and use of library services in Karaj Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • shokouh tafreshi 1
  • Solmaz Derogar Kalkhoran 2
1 Faculty Member of Islamic Azad University, North Tehran Branch
2 MLIS in library and information science. Iran, Tehran University of Medical science;
چکیده [English]

This research, is done by using survey-descriptive method and aims to study students' familiarity and use of library services in Karaj Islamic Azad University. The research population is composed of 400 students out of 20000 students and after distributing the questionnaire (including 17 closed and 2 open-ended questions) as data collection tool, among them, 369 ones were returned. The findings of the research demonstrate that there is a meaningful reverse co-relation between the students' familiarity with the libraries and the library services and resources (R = 4.054), but there is a meaningful co-relation between their unfamiliarity with the library departments and using accessible library resources (R = 0.0507). There is also meaningful co-relation between students' expectation rate (R = 0.615) expectations and knowing how to use the library. The findings also indicate that 63.1 percent of students are the library members. 71.8 percent of students use the library for reading needed textbooks. The library resources are not up-to-date and there is also lack of library resources (57 percent). The students are not skillful in using library sources (49 percent). The students need to take part in some courses to learn how to use library (75.3 percent). The students make use of computer for searching (61.8 percent). The students are not urged by the professors to use the library resources (58 percent). It is notable that research hypothesis has not been confirmed. Finally some suggestions have been offered for the present and the future.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Students
  • Familiarity with library
  • usage
  • Academic Libraries
  • Islamic Azad University
  • Karaj Branch