امکان سنجی ارائه مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله: پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی تهران شمال

2 کارشناسی ارشد علم کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

مقدمه:امروزه دانش به عنوان سرمایه سازمانی تلقی می شود و مدیریت آن از اهمیت روزافزونی برخوردار است. این پژوهش قصد دارد وضعیت موجود مدیریت دانش را در میان کتابداران، که از آنان به عنوان مدیران دانش آینده نام برده می شود مورد بررسی قرار دهد.
هدف:این پژوهش با هدف « تعیین وضعیت کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی از لحاظ امکان ارائه مدیریت دانش در آنها » انجام گرفته است.
روش پژوهش:این مطالعه از نوع پیمایشی- تحلیلی بوده است. جامعه ی پژوهش مدیران کتابخانه های عمومی استان است که در فعالیت های تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی و مدیریت در کتابخانه های عمومی استان فعالیت داشته اند و 94 کتابخانه مورد بررسی قرار گرفته است .
ابزار پژوهش، پرسش نامه ای متشکل از 31 پرسش بوده است که توسط پژوهشگر طراحی گردیده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات کارشناسان و صاحبنظران تایید گردید و برای تعیین پایایی آن از فرمول آلفای کرونباخ استفاده شد و پایایی آن 5/86 تعیین گردید.
یافته ها:این پژوهش وضعیت مدیریت دانش جامعه ی مورد پژوهش را در 4 حلقه ی دانش مورد برر