بررسی مفهوم فرهنگ وجایگاه مفهوم صلح در کتابهای کودکان در ایران در سالهای 85-70

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی تهران شمال

2 کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی - هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر به معرفی مولفه های گوناگون مفهوم فرهنگ در 52 عنوان از کتابهای کودکان (کتابهای تالیفی و ترجمه) در ایران با روش تحلیل محتوای کیفی در سالهای 85-70 پرداخته است. مفهوم صلح به عنوان یکی از مولفه های مفهوم فرهنگ که نقش مهمی را درایجاد ارتباط میان کودکان فرهنگهای ملل مختلف بر عهده دارد وبا این هدف که تا چه اندازه و با چه نگرشی به این مقوله در کتابهای کودکان اشاره شده است ، مورد توجه خاص قرار گرفته است. در کل 25 مدخل اساسی برای معرفی فرهنگ در کتابهای کودکان استخراج شد. نتایج نشان میدهد که شاخص‏ترین مقوله یا مدخل اصلی برای معرفی یک فرهنگ در کتابهای مورد مطالعه اعم از تالیف وترجمه، مدخل اصلی "نظام‏های سیاسی" با فراوانی 139 مورد تکراراز میان 1158مورد داده های مورد تحلیل وبه میزان 12% بوده است. در کتابهای تالیفی شاخص‏ترین مقوله یا مدخل اصلی برای معرفی فرهنگ ،مقوله یا مدخل "آثار تاریخی" با 44 مورد تکرار ومیزان 14% از کل 314 مورد اشاره به فرهنگ ایران می‏باشد. "مفهوم صلح" تنها با30 مورد اشاره ومیزان 025% از کل داده های تحلیل شده از سهم بسیار ناچیزی در میان دیگر مولفه های معرف فرهنگ برخورداراست.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study about the concept of culture and peace in children books published in Iran during 1991-2006

نویسندگان [English]

  • zohreh mirhoseini 1
  • Nayyer Targhikhah Deylmaghani 2
1 Faculty member of Islamic azad university,north tehran Branch
2 MLIS in Library and information science, Faculty member of Payame Nour University
چکیده [English]

This research aims to introduce different cultural indicators in 52 books published for Iranian children during 15 years after Islamic revolution. Among these indicators, the concept of peace is very important to establish a communication among different cultures of the nations. So, by using content analysis method, we tried to extract the most important entries for introducing world cultural indicators. The result shows that political systems as a main entry for introducing global culture have a frequency of 139 (12%). For Iranian culture, the most important entry is cultural property (historical monuments) with 44 frequencies (14%) among 314 entries. Peace concept with only 30 frequencies among 1158 analyzed data has a little share (%025), among the other cultural indicators.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Children’s literature-Iran
  • Children-books and reading materials
  • Content Analysis
  • Cultural works
  • Peace